...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0037 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Databanken Justitie.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De vorige minister meldde mij dat de integratie in de gegevensbank van Justitie van de onmiddellijke inningen uiterlijk op het einde van het eerste semester van 2014 zou zijn afgerond (vraag nr. 1171 van 7 november 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2013-2014, nr. 140, blz. 266). De historiek van de minnelijke schikkingen is al beschikbaar voor het openbaar ministerie. Daarnaast is de informatisering van het Centraal Strafregister aan de gang dat gevoed wordt door de toepassingen van het MaCH. In een poging om zicht te krijgen op de verschillende databanken en hun onderlinge verhouding, rijzen de volgende vragen. 1. Welke databanken werden/zijn opgericht onder de bevoegdheid Justitie? 2. Voor ieder van deze databanken graag de volgende informatie: a) Van wanneer is ze operationeel/zal ze operationeel zijn? Indien nog niet operationeel, wat moet nog gebeuren en wanneer wordt de ingebruikname gepland? b) Welke gegevens bevat ze en vanwaar worden deze bekomen? c) Graag een opsomming van de doeleinden waarvoor deze databank wordt gebruikt. d) Door wie? e) Wat was de kostprijs voor het oprichten van deze databank? f) Met welke middelen werd ze gefinancierd? g) Bestaat er een overlapping met andere databanken? 3. Acht u de databanken zoals ze vandaag bestaan of in opbouw zijn op een efficiŽnte manier ontwikkeld en gebruikt? 4. Is het mogelijk om tot een efficiŽntere organisatie van de bestaande databanken te komen door samenwerking met andere departementen? 5. Voor de realisatie van het rijbewijs met punten is een link tussen de Kruispuntbank Rijbewijzen en de Databank Justitie nodig. In hoeverre is de Databank Justitie en de link met de Kruispuntbank Rijbewijzen gerealiseerd of wanneer zal dat op punt staan?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. De databank Vonnissen en arresten, het centraal strafregister, databank MaCH-applicatie, databanken hoven van beroep vallen onder de bevoegdheid van de minister van Justitie. 2. a) Databank vonnissen en arresten: Sinds juni 2014 zijn de arresten komende van de hoven van beroep en de arbeidshoven opgenomen in de databank van de vonnissen en arresten. De uitrol naar de MaCH-applicatie wordt voorzien in 2015. Op die manier zullen vonnissen betreffende verkeersovertredingen opgenomen worden in dat register. Het centraal strafregister en de databanken van de applicaties MaCH en hoven van beroep zijn operationeel b) De databank vonnissen en arresten bevat gegevens komende van arbeidshoven en hoven van beroep. Strafregister bevat gegevens komende van alle rechtbanken die strafregister gerelateerde uitspraken maken. c) en d) Vonnissen en arresten wordt momenteel gebruikt door de mensen die de informatie aanleveren om het werk administratief te vereenvoudigen (allerlei kopijen aanmaken, inzage, en zo meer). MaCH wordt gebruikt door medewerkers van de politierechtbanken, politieparketten en de vredegerechten. Het strafregister wordt gebruikt door mensen die een wettelijke basis hebben voor het gebruik (strafregister, magistratuur,en zo meer). e) De databank vonnissen en arresten in zijn huidige vorm, de transfer van de informatie komende van MaCH naar het strafregister en het doorsturen van informatie aan de ontvanger van boetes uitgesproken door de politierechtbanken wordt gerealiseerd binnen de eerste fase van het JustX project (dat een waarde heeft van 2,5 miljoen euro). De databanken van de applicaties en het strafregister bestaan reeds jaren en worden via operationele budgetten onderhouden. f) De middelen worden voorzien via de kredieten van ICT. g) Binnen Justitie is er geen overlapping tussen de databanken. Alle databanken hebben hun eigen finaliteit. 3. Ja. Een verdere ontsluiting van de databanken binnen het JustX concept zal in de komende jaren verder ontwikkeld worden. 4. Ja, via ontsluiting van de informatie over het informatiekruispunt JustX. 5. In verband met het rijbewijs met strafpunten bestaat er op dit ogenblik een werkgroep 'Mercurius', die aangestuurd wordt door de FOD Mobiliteit en die tot doel heeft een kruispuntbank voor rijbewijzen te creŽren. Deze werkgroep is bezig met het definiŽren van de toekomstige rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren (politie, justitie, mobiliteit, steden en gemeenten) evenals de toekomstige informatie beheersprocessen in verband met het rijbewijs. Op basis van deze beslissingen zal een architectuur gedefinieerd worden. Vervolgens zal elke entiteit (politie, justitie, mobiliteit) in 2015 het project opstarten en het eigen deel van de authentieke bronnen ontwikkelen teneinde de kruispuntbank voor rijbewijzen te kunnen opbouwen. Er is nog geen timing gecommuniceerd door de FOD Mobiliteit.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GELDBOETE | RIJBEWIJS | STRAFSANCTIE | GEGEVENSBANK | RECHTSSTELSEL