...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0033 - Zittingsperiode : 54


Auteur Vincent Van Quickenborne, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het e-Birth-project.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Het regeerakkoord bepaalt dat de federale overheid een actieve rol zal spelen om de digitale samenleving nog meer te stimuleren en in eerste instantie alle levensgebeurtenissen nog meer wil faciliteren. Zo bestaat e-Birth reeds enkele jaren. Deze oplossing heeft tot doel om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij een geboorte - meer bepaald de zorgverleners (binnen en buiten de ziekenhuizen), de gemeenten, de Gemeenschappen, de sector van de Sociale Zekerheid (ziekenfondsen, werkgevers en kinderbijslagfondsen), de FOD's Economie, Binnenlandse Zaken en Justitie - te vereenvoudigen, te harmoniseren en te optimaliseren. In het regeerakkoord staat bovendien te lezen dat men tegen 2019 alle handelingen die burgers verrichten met de overheid wil digitaliseren. "De regering gaat voor een "digitale federale overheid" tegen het einde van de legislatuur. Elke federale overheidsdienst moet af van de papierberg." Sinds juni 2010 werd het systeem opgestart in enkele gemeenten. Ondertussen zijn we vier jaar verder. 1. Hoeveel en welke gemeenten passen het e-Birth-systeem reeds toe? 2. Hoeveel elektronische geboorteaangiften werden er via het e-Birth-systeem, jaarlijks en per gemeente, gedaan sinds 2010? 3. a) Worden, sinds de toepassing van het e-Birth-systeem, de termijnen waarbinnen de aangiften dienen te gebeuren beter gerespecteerd? b) Hoeveel aangiften werden er, jaarlijks, sinds 2010 laattijdig doorgestuurd aan de respectievelijke diensten van de burgerlijke stand? 4. a) Overweegt u een volgende stap in het e-Birth-project: met name het administratief vereenvoudigen voor de burger/vader zelf van de aangifte: een digitale aangifte in plaats van een fysieke aangifte aan het gemeenteloket? b) Zo ja, wanneer wordt dit voorzien? c) Zijn er al stappen in die richting gezet? 5. Voor de grotere ziekenhuizen is er een uitgebreide versie van het systeem ontworpen, waarbij het systeem kan geďntegreerd worden in de bestaande toepassing van het ziekenhuis. Hoeveel ziekenhuizen hebben, sinds de opstart van het systeem, geopteerd voor respectievelijk de webapplicatie en de webservice?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Deze parlementaire vraag valt niet onder de bevoegdheid van de minister van Justitie, maar onder die van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen. (Vraag nr. 90 van 4 december 2014)

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenUITWISSELING VAN INFORMATIE | BURGERLIJKE STAND | INFORMATIEBELEID | OVERHEID | MOEDERSCHAP | ELEKTRONISCHE OVERHEID