...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0032 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het tijdelijk huisverbod.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld bepaalt dat, indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon in de verblijfplaats een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die dezelfde verblijfplaats betrekken, de procureur des Konings ten aanzien van deze persoon een huisverbod kan bevelen. Het huisverbod, dat gedurende maximaal tien dagen geldt (te rekenen vanaf de kennisgeving ervan aan de betrokken persoon) omvat voor de uithuisgeplaatste (de persoon aan wie een huisverbod is opgelegd): - de plicht om onmiddellijk de gemeenschappelijke verblijfplaats te verlaten; - het verbod tot het betreden van, zich op te houden bij of aanwezig te zijn in die verblijfplaats; - het verbod om contact op te nemen met de personen, die deze verblijfplaats betrekken. Ten laatste op de eerste dag waarop de griffie geopend is, volgend op de dag van het bevel tot huisverbod, deelt de procureur des Konings het bevel mee aan: - de rechtbank (vredegerecht vóór 1 september 2014 en familierechtbank vanaf 1 september 2014) van het arrondissement waarin de betrokken verblijfplaats gelegen is; - de rechtbank en de partijen van de processen-verbaal die aanleiding hebben gegeven tot het huisverbod en, in voorkomend geval, van de beslissing om het huisverbod op te heffen of de invulling ervan te wijzigen, alsook van de processen-verbaal houdende inbreuken op het huisverbod. Binnen de 24 uur bepaalt de rechtbank de dag en het uur van de zitting waarop de zaak kan worden behandeld. Indien de partijen of de procureur des Konings daar schriftelijk of mondeling ter zitting om verzoeken, behandelt de rechtbank de zaak en hoort zij de aanwezige partijen. De rechtbank doet tijdens deze zitting, op verzoek, uitspraak over de naleving van de voorwaarden. Zij kan het huisverbod: - opheffen; - verlengen met ten hoogste drie maanden te rekenen vanaf het vonnis indien en voor zover de bedoelde feiten of omstandigheden dit op het tijdstip van het vonnis rechtvaardigen. 1. Hoeveel aanmeldingen van een huisverbod, bevolen door de procureur des Konings, gebeurden er bij de rechtbank in het tweede semester van 2012, in 2013 en in het eerste semester van 2014 (per gerechtelijk arrondissement)? 2. In hoeveel gevallen is de zaak door de rechtbank behandeld en werd overgegaan tot opheffing, respectievelijk verlenging van de genomen beslissing (opgesplitst volgens de hierboven vermelde periodes en per gerechtelijk arrondissement)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

De analisten van het openbaar ministerie zijn in staat uit de computergegevens die zijn opgeslagen in de gegevensbank van het College van procureurs-generaal informatie te extraheren met betrekking tot de dossiers inzake tijdelijk huisverbod die geopend zijn in de correctionele parketten van België. Er kan daarentegen geen antwoord worden gegeven op het tweede deel van de vraag met betrekking tot de verlenging van het tijdelijk verbod inzake toegang tot de gezinswoning. Die statistieken maken deel uit van de bevoegdheid van het voorlopig College van hoven en rechtbanken. De coderingsrichtlijnen zijn nader bepaald in de omzendbrief van het College van procureurs-generaal COL 18/2012, de zogenoemde Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van Binnenlandse Zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld, die in werking is getreden op 1 januari 2013. Bijgevolg is het niet mogelijk informatie te verstrekken voor de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van omzendbrief COL 18/2012. Deze omzendbrief heeft betrekking op huiselijk geweld in ruime zin. Het is niet mogelijk het type geweld nader te verfijnen, zoals bijvoorbeeld om te achterhalen of het om fysiek geweld dan wel seksueel geweld gaat. Alvorens nader in te gaan op de kwantitatieve gegevens, zoals geëxtraheerd door de statistisch analisten van het openbaar ministerie, is het alsnog nuttig de volgende opmerkingen te formuleren teneinde het onderzoeksveld af te bakenen: 1. De cijfers in de onderstaande tabellen zijn geëxtraheerd uit de gegevensbanken van het College van procureurs-generaal, waarin de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten en griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg worden ingevoerd (REA/TPI-systeem). Zij komen overeen met de staat van de gegevensbanken op 10 juli 2014. 2. In 2013 en vóór de hervorming van het gerechtelijk landschap telde ons land 28 'eersterangsparketten' (27 parketten van eerste aanleg + het federaal parket). Daarvan voerden er 27 de correctionele zaken in het REA/TPI-computersysteem in. Enkel het parket te Eupen registreerde zijn dossiers niet in het computersysteem wegens het ontbreken van een Duitstalige versie. Sinds de hervorming van het gerechtelijk landschap, die in werking trad op 1 april 2014, is het aantal correctionele parketten teruggebracht tot 14 parketten. Omwille van de coherentie zijn de gegevens in dit document weergegeven volgens de vroegere opdeling. 3. Punt 5 van omzendbrief COL 18/2012 van het College van procureurs-generaal bepaalt dat de dossiers inzake tijdelijk huisverbod moeten worden gecodeerd in de module "niet-strafzaken" (NIZA) van de computerapplicatie REA-TPI. De registratie van die dossiers gebeurt onder code THV (in het Nederlands) of ITR (in het Frans) op naam van de uithuisgeplaatste. 4. De gegevens, zoals geëxtraheerd door de statistisch analisten van het openbaar ministerie, worden hierna in tabelvorm weergegeven. De tabel toont het aantal dossiers inzake tijdelijk huisverbod, geregistreerd tussen 1 januari 2013 en 30 juni 2014. De gegevens werden opgesplitst naar de arrondissementen in hun hoedanigheid van vóór de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014. Tabel (zie bijlage) In de periode van 1 januari 2013 tot 30 juni 2014 zijn slechts 47 dossiers inzake tijdelijk huisverbod gecodeerd in de module NIZA van het computerprogramma REA/TPI. In 2013 zijn er 32 zaken geregistreerd, tegenover 15 voor de periode tussen 1 januari 2014 en 30 juni 2014. De verdeling van de dossiers per arrondissement laat vermoeden dat de coderingsrichtlijnen niet strikt zijn gevolgd in alle correctionele parketten. Zo werden er 23 dossiers (oftewel 48,94 %) geregistreerd in Doornik, terwijl er geen enkele zaak voor het hele gerechtelijk arrondissement Brussel werd vermeld. In de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 werd er slechts bij drie correctionele parketten een tijdelijk huisverbod in de module NIZA geregistreerd. Omzichtigheid blijft dus geboden bij de interpretatie van die gegevens. Bijlage Tabel: Aantal dossiers inzake tijdelijk huisverbod, ingeleid bij de correctionele parketten van België tussen 1 januari 2013 en 30 juni 2014. Gegevens per jaar van inleiding en per gerechtelijk arrondissement (a en % in kolom).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFSANCTIE | HUISELIJK GEWELD