...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0020 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Prestatieplaatsen tot uitvoering van werkstraffen of alternatieve gerechtelijke maatregelen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Ik heb een vraag over de prestatieplaatsen tot uitvoering van werkstraffen of alternatieve gerechtelijke maatregelen en kom terug op enkele elementen uit het antwoord van uw voorganger van 28 juli 2011 op mijn vraag hierover: - De prestatieplaats waar de werkstraf wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld een gemeente), maakt geen verplicht in te vullen veld uit in het registratiesysteem van de justitiehuizen, zodat geen globaal overzicht kan worden gegeven van alle prestatieplaatsen. - Op grond van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 kunnen gemeenten een subsidiŽring ontvangen van de Justitie om personeel aan te werven voor de omkadering van dienstverleningen, werkstraffen, vormingen en/of behandelingen in het kader van verschillende gerechtelijke procedures, opleidingen in het kader van de wet op de probatie of alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis. Jaarlijks wordt er een koninklijk besluit gepubliceerd waarin alle gemeenten worden vermeld die op deze manier worden gesubsidieerd. - Naast die "gesubsidieerde prestatieplaatsen" bestaan er heel wat "vrijwillige prestatieplaatsen" (in gemeenten bijvoorbeeld in de groendienst, in containerparken, bibliotheken, OCMW's, enz.), die het grootste deel uitmaken van het totaalaanbod aan prestatieplaatsen. Hiervan is er echter geen lijst beschikbaar. Uit een onderzoek uit 2007 is gebleken dat in 2007 van de 3.651 prestatieplaatsen ongeveer de helft (2.278) onder te brengen waren onder gemeentelijke diensten. (zie: vraag nr. 573 van 28 juli 2011, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2010-2011, nr. 41, blz. 86.) 1. Kan er op vandaag wel al een globaal overzicht worden gegeven van alle prestatieplaatsen en hoeveel veroordeelden iedere prestatieplaats per jaar een plaats biedt? 2. a) Wat is het meest recente koninklijk besluit dat de vernoemde subsidiŽring regelt? b) Wat is de evolutie de afgelopen jaren? 3. a) Is er ondertussen al een overzicht beschikbaar van de vrijwillige prestatieplaatsen? b) Wat is momenteel de verhouding ten opzichte van gesubsidieerde prestatieplaatsen? 4. Welke maatregelen kunnen worden overwogen om meer gemeenten ertoe aan te zetten arbeidsplaatsen open te stellen? 5. Hoeveel werkstraffen werden uitgesproken in respectievelijk correctionele of politiezaken in 2012 en 2013, per gerechtelijk arrondissement?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De administratie heeft eind 2013 een capaciteitstool ontwikkeld die elk justitiehuis in staat moet stellen meer gedetailleerde informatie over de prestatieplaatsen en de beschikbaarheid ervan te verstrekken. Momenteel wordt de tool geÔmplementeerd in de justitiehuizen. 2. a) De voorwaarden waaronder gemeenten financiŽle steun kunnen genieten zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiŽle hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving. (B.S., 16 september 1994). b) Naar aanleiding van de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiŽring van de justitiehuizen betreft (B.S., 2 juli 2014) (wet globaal plan), wordt een nieuw uitvoeringsbesluit voorbereid. 3. a) Ieder justitiehuis beschikt over een lijst met prestatieplaatsen waarop een beroep kan worden gedaan. De gegevens worden bijgehouden in het registratiesysteem van de justitiehuizen. b) De steden en gemeenten stellen in totaal 4534 vrijwillige prestatieplaatsen ter beschikking, samen goed voor 6225 werkposten (met de plaats wordt de locatie bedoeld vb. een ziekenhuis, een post slaat op de activiteit die er kan worden verricht vb. keukenhulp). Daarnaast worden nog 74 projecten gesubsidieerd ter ondersteuning van de justitiehuizen. Het gaat over 55 dispatchingsdiensten (de dispatcher plaatst de werkgestraften in de verschillende diensten en volgt op) en 19 werkvloeren (de gesubsidieerde medewerker werkt - in groep - samen met de werkgestraften).†† De afdeling justitiehuizen doet voor de uitvoering van de werkstraffen bewust zoveel mogelijk een beroep op de vrijwillige medewerking van de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat die de beste kansen biedt op re-integratie. Werkgestraften worden in werkvloerprojecten geplaatst wanneer zij over een tekort aan sociale vaardigheden beschikken om op "reguliere" plaatsen aan de slag te kunnen of bij weekendwerk. 4. De uitvoering van de werkstraf staat of valt met de medewerking van de steden en gemeenten die plaatsen ter beschikking stellen. De justitiehuizen willen de partners bij de uitvoering van de werkstraffen maximaal ondersteunen. Dit gebeurt in concrete dossiers door rekening te houden met de verwachtingen van de prestatieplaatsen, een gerichte screening van de justitiabelen door te voeren, te streven naar een win-win-situatie en door onmiddellijk te reageren bij problemen. Om de coŲrdinatie binnen de eigen diensten (en vzw's) te verzekeren, kan de stad of gemeente financiŽle middelen verwerven om een dispatcher aan te werven. Waar nodig engageert het justitiehuis zich om info te geven aan beheerraden of veldwerkers en om afspraken te maken met gelijksoortige organisaties op het terrein over doorverwijzing om de instroom van cliŽnten naar de organisatie beheersbaar te houden. In juni 2014 werd een oplossing gevonden voor de kosten waartoe de prestatieplaats gehouden is in het kader van de regelgeving van "welzijn op het werk". Het ministerieel besluit van 24 juni 2014 (B.S., 11 juli 2014) regelt dat de prestatieplaatsen vanaf 1 januari 2014 de kosten voor veiligheidsschoenen, medische onderzoeken enz. terugbetaald kunnen krijgen (maximum 50 euro per getekende overeenkomst). 5. In 2012 en 2013 werden 9557, respectievelijk 9908 nieuwe mandaten overgemaakt aan de justitiehuizen. Het aantal dossiers afkomstig van de politierechtbank bedroeg in 2012, 3364 dossiers (35% van het totaal aantal dossiers) en in 2013, 3808 dossiers (38,44% van het totaal aantal dossiers). Het aantal dossiers doorverwezen door de correctionele Rechtbank bedroeg in 2012; 5610 dossiers (59%) en in 2013; 5557 dossiers (56%). Het aantal dossiers afkomstig van het Hof van Beroep bedroeg in 2012; 520 dossiers (5,40%) en in 2013; 481 dossiers (4,81%). Voor de verdeling per gerechtelijk arrondissement verwijzen we naar de tabellen in bijlage.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFSANCTIE | VERVANGENDE STRAF