...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Innen van boetes voor verkeersovertredingen die Nederlanders in BelgiŽ begaan.†
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Volgens berichtgeving in de pers worden duizenden boetes voor verkeersovertredingen die Nederlanders in BelgiŽ begaan sinds begin 2012 niet meer geÔnd. De reden hiervan zou een nieuw computersysteem zijn waardoor de Belgische politie intensiever te werk moet gaan om kentekengegevens op te vragen. Tot dit jaar vroegen Belgische agenten informatie bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Veendam via visitekaartjes, faxen en e-mails. Het RDW zou echter beslist hebben niet langer mee te werken aan deze informele methodes. 1. a) Klopt het dat de inning van boetes voor verkeersovertredingen van Nederlanders in BelgiŽ in 2012 moeizamer verloopt? b) Welke procedure wordt normaliter gevolgd? c) Is er sprake van een uniforme procedure voor de inning van boetes van internationale chauffeurs? 2. a) Hoeveel boetes voor verkeersovertredingen van Nederlanders werden jaarlijks in de periode 2007-2011 vastgesteld in BelgiŽ? b) Zijn er reeds cijfers beschikbaar voor het eerste semester van 2012? c) Om welk bedrag gaat het jaarlijks? 3. a) Hoeveel boetes voor verkeersovertredingen van Nederlanders werden jaarlijks in de periode 2007-2011 geÔnd door de Belgische diensten? b) Zijn ook hierbij reeds voorlopige cijfers voor 2012 beschikbaar? c) Welk bedrag werd jaarlijks geÔnd? 4. Welke inspanningen zullen worden geleverd in het kader van de correcte inning van de boetes voor verkeersovertredingen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. In 2012 verliep de inning van boetes effectief moeizamer. Nederland leverde geen kentekenplaatgegevens meer via de procedure die daarvoor gangbaar was. Daardoor konden op dat moment geen processen-verbaal meer overgemaakt worden aan Nederland met uitnodiging tot betaling (Zie ook het antwoord op vraag 4). Vůůr de stopzetting van de uitwisseling werden de gegevens opgevraagd in het kader van de gewone internationale samenwerking in strafzaken. De uitwisseling gebeurde op het niveau van de politiediensten en was het gevolg van overeenkomsten die lokaal of regionaal waren afgesloten. Er was dus geen uniforme procedure voor de inning van boetes van buitenlandse bestuurders. In 2014 normaliseerde de uitwisseling van gegevens zich weer. In afwachting van de ratificatie van een bilateraal akkoord tussen BelgiŽ en Nederland is er gegevensuitwisseling op grond van de Richtlijn Cross Border of het PrŁm-Kaderbesluit. 2. In de tabel in bijlage vindt u een overzicht van het aantal vastgestelde inbreuken voor Nederlandse kentekenplaten in BelgiŽ voor de periode 2007-2013. Het aantal processen-verbaal betreffen hoofdzakelijk vaststellingen in de vlucht, terwijl bij de onmiddellijke inningen de bestuurder werd staande gehouden. Er zijn ook cijfers beschikbaar voor het eerste semester van 2014. In de tabel zijn eveneens de jaarlijkse boetebedragen voor de onmiddellijke inningen vermeld. De boetebedragen voor de processen-verbaal worden bepaald door het openbaar ministerie of de rechtbank. 3. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het bedrag van de geÔnde geldboetes voor verkeersovertredingen die Nederlandse overtreders begaan op de Belgische wegen. De inning gebeurt door de dienst niet-fiscale invordering van de FOD FinanciŽn. Er wordt Hiervoor doorverwezen naar mijn collega, de minister van FinanciŽn. Niettemin zorgde de praktijk bij bepaalde politiediensten en bij de parketten - die reeds voorstellen tot onmiddellijke inning en minnelijke schikkingen aan Nederlandse overtreders verstuurden - ervoor dat het percentage van vrijwillige betalingen relatief goed was (60 % tot 70 %). 4. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ratificatie van een bilateraal akkoord tussen BelgiŽ en Nederland betreffende de uitwisseling van de identiteitsgegevens van de houders van de kentekenplaat zowel voor de verkeersovertredingen als voor de gedepenaliseerde parkeerovertredingen. Het verdrag werd door staatssecretaris Wathelet en zijn Nederlandse tegenhanger ondertekend op 25 april 2013. In mei 2014 werd dit dossier aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken overgemaakt, om de nodige stappen voor de ratificatie te nemen. Daarnaast regelt ook het verdrag van PrŁm, dat in 2007 officieel in werking is getreden voor BelgiŽ, de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten die het verdrag hebben ondertekend onder andere op het gebied van DNA, vingerafdrukken en kentekenregisters. Binnenkort zal ook de Richtlijn 2011/82/EU van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersgerelateerde overtredingen (CBE-richtlijn of "Cross Border Enforcement"-richtlijn) een vooruitgang betekenen voor de identificatie van buitenlandse kentekenplaten. De richtlijn schrijft ook voor dat een informatiebrief wordt verzonden aan de overtreder, waarin deze wordt uitgenodigd om te betalen. De informatiebrief zal dan aangeven hoe de betaling moet gebeuren. Voor de correcte inning van de boetes kan ten slotte worden teruggevallen op de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (gewijzigd door de wetten van 26 november 2011 en 19 maart 2012). Deze wet maakt het voor een lidstaat mogelijk om, tegen ťťn van zijn onderdanen en voor haar eigen rekening, het bedrag te innen van een geldstraf die is uitgesproken door een autoriteit van een andere lidstaat, op wiens grondgebied een verkeersovertreding werd begaan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GELDBOETE | NEDERLAND | BUITENLANDSE STAATSBURGER | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT