...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0015 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Hoven van beroep. - Correctionele rechtbanken. - Verbeurdverklaringen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij de bijzondere verbeurdverklaring wordt het eigendomsrecht van bepaalde zaken, die in een bepaald verband staan met het misdrijf, aan de veroordeelde ontnomen en in principe toegekend aan de Staat. Volgens de Grondwet kan de rechter nooit de algemeenheid van de goederen van een veroordeelde verbeurdverklaren, vandaar de bijzondere verbeurdverklaring. Artikelen 42 en 43, van het Strafwetboek bepalen dat bij misdaad of wanbedrijf bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf (wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn) of die uit het misdrijf voortkomen en op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen (voor zover zij door de procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd). Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de veroordeelde, raamt de rechter de geldwaarde ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend bedrag. Hij of zij wordt veroordeeld tot betaling van dat door de rechter geraamde bedrag, indien hij of zij schuldig werd bevonden aan misdrijven die vaak gepaard gaan met een financieel groot voordeel zoals drughandel, btw-fraude, witwassen, wapenhandel, omkoping, mensenhandel, hormonenhandel enzovoort. 1. Voor welk bedrag werden er in 2009, 2010, 2011 en 2012 per correctionele rechtbank en hof van beroep verbeurdverklaringen uitgesproken? 2. Welk bedrag aan vermogensvoordeel werd in diezelfde jaren effectief door de ontvanger van de Penale Boeten: a) aangerekend door de Staat; b) effectief geÔnd door de Staat?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B021
Publicatiedatum 20/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Er wordt verwezen naar het reeds eerder gegeven antwoord op vraag nr. 14 van 24 oktober 2014, dewelke eveneens werd gesteld door het geachte lid. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 20, blz. 101) 2. Dit deel van de vraag maakt deel uit van de bevoegdheid van de minister van FinanciŽn. Het COIV slaat enkel gegevens op in zijn databank betreffende definitieve rechterlijke beslissingen die een persoon veroordelen tot een verbeurdverklaring van een vermogensbestanddeel. Het COIV bewaart geen gegevens over het resultaat van in te vorderen verbeurdverklaringen, in de praktijk vooral verbeurdverklaringen bij equivalent (artikelen 43bis en 505, Strafwetboek). De ontvangers van de FOD FinanciŽn die bevoegd zijn voor de "niet-fiscale invordering" staan in voor de effectieve invordering van de verbeurdverklaringen die niet zijn uitgesproken met uitstel van de tenuitvoerlegging, namens het Openbaar Ministerie. De minister van FinanciŽn beschikt over een volledig overzicht van de resultaten die alle invorderingsprocedures in een bepaalde periode hebben opgeleverd. Met betrekking tot de onbetaald gebleven boetes is een rapportering naar het Openbaar Ministerie voorzien opdat deze een vervangende straf kan uitvoeren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | BESLAG OP BEZITTINGEN | STRAFSANCTIE