...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0014 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel COIV. - Omzet.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring (COIV) werd opgericht bij de wet van 26 maart 2003. Op een eerder gestelde vraag antwoordde uw voorganger (mevrouw L. Onkelinx) dat dit COIV vier basisopdrachten heeft: advies, bijstand en vorming; het verwerken van gegevens over de inbeslagneming en de verbeurdverklaring in een databank; het beheren van bepaalde in beslag genomen goederen, waaronder de verkoop van zulke goederen na toelating van de instrumenterende magistraat; het coŲrdineren van de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring (vraag nr. 984 van 5 april 2006, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2005-2006, nr. 137, blz. 26909). 1. Ten belope van welk bedrag werden jaarlijks aan inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen aangemeld bij het COIV sinds haar oprichting? 2. Welke omzet heeft het COIV tot op heden gerealiseerd met opsplitsing in, in beslag genomen gelden, opbrengst van beheersmaatregelen en verbeurdverklaarde gelden die gereserveerd zijn voor de Domeinen? 3. Van dat totale bedrag dat actueel op de rekeningen van het COIV staat, hoeveel is nog in beslag (hetzij rechtstreeks, hetzij na vervreemding) en hoeveel is reeds verbeurd verklaard? 4. Wat werd tot op vandaag allemaal verkocht en ten belope van welk bedrag?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B020
Publicatiedatum 13/04/2015, 20142015
Antwoord

1 tot 3. Het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) heeft als wettelijke opdracht onder meer het verzamelen, het beheren en het verwerken van gegevens die betrekking hebben op de inbeslagneming en de bewaring, de verbeurdverklaring en de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen. Het COIV beheert en bewaart op een gecentraliseerde en geÔnformatiseerde wijze deze gegevens door ze op te slaan in een databank. Deze databank wordt gevoed met informatie over inbeslagnemingen (en de opheffing ervan), het waardevast beheer van de in beslag genomen vermogensbestanddelen (onder andere vervreemdingen) en verbeurdverklaringen, die aan het COIV meegedeeld wordt door de diverse actoren in de strafrechtketen (openbaar ministerie, onderzoeksrechters, FOD FinanciŽn, griffies en politiediensten). In de praktijk is er vastgesteld dat de wettelijke aanmeldingsplicht niet in elk dossier stipt is nageleefd, wat leidt tot een permanente herziening van de informatie die is opgeslagen in de databank van het COIV voor wat voorbije gerechtelijke jaren betreft. De actoren op het terrein moeten dan ook gesensibiliseerd worden om hun meldingsplicht stipter na te leven. Het COIV beschikt momenteel ook niet over een operationele boekhoudkundige applicatie, die alle ingaande en uitgaande financiŽle transacties nauwkeurig registreert en verwerkt en die de beleidsmatige exploitatie van financiŽle informatie mogelijk maakt. Het is dan ook niet mogelijk om exact te berekenen hoeveel uitgaande betalingen het COIV op jaarbasis heeft verricht naar aanleiding van een opheffing van een beslag, een definitieve verbeurdverklaring of de aanzuivering van publieke schulden met toepassing van artikel 16bis COIV-wet (wettelijke schuldvergelijking). Hetzelfde geldt voor de inkomende bedragen naar aanleiding van een inbeslagneming van geldsommen of een maatregel van waardevast beheer (vervreemding of teruggave tegen betaling van een geldsom). Mijn voorganger beval een audit om aan de hoger vermelde problemen te remediŽren. In navolging daarvan werd een actieplan opgesteld. Ter uitvoering van het actieplan werden de voorbije jaren reeds diverse maatregelen genomen om de werking van het COIV te optimaliseren. - de ontwikkeling van een boekhoudapplicatie voor het COIV, die toelaat om betrouwbare financiŽle informatie over de door het COIV beheerde in beslag geldsommen te genereren; Deze wordt begin 2015 operationeel; - aanwerving van een drie boekhoudkundige medewerkers om een volwaardige boekhoudkundige dienst op te richten binnen het COIV; - het systematisch controleren en opvolgen van de lopende dossiers in overleg met de parketten om na te gaan of er aan de door het COIV beheerde geldsommen al een definitieve bestemming (opheffing beslag of verbeurdverklaring) is gegeven; - reorganisatie van de diensten en de herziening van de interne procedures waardoor het COIV zijn wettelijke opdrachten efficiŽnter kan vervullen; Op basis van de door het COIV meegedeelde informatie kan ik het geachte lid meedelen dat het door het COIV beheerde vermogen als volgt kan gewaardeerd worden (situatie op eind november 2014): totaal zichtrekeningen : 30.672.124 euro; totaal termijnrekeningen : 204.765.166 euro; totaal spaarboekjes : 10.000.000 euro; totaal flexibonus : 33.965.761 euro; totaal business account : 17.098.444 euro; totaal obligaties : 15.000.000 euro; totaal deposito- en consignatiekas: 143.000.000 euro; Schatting effectendossiers : 40.272.109 euro. Totaal : 494.773.606 euro. Het door het COIV beheerde vermogen is hoofdzakelijk als volgt samengesteld: - cash in beslag genomen gelden (artikel 12 COIV-wet); - transfer van creditsaldi van geblokkeerde bankrekeningen of effecten in strafonderzoeken naar het COIV (artikel 13 COIV-wet); - opbrengst van de verkoop van in beslag genomen goederen ("vervreemding") (artikelen 28octies en 61sexies Sv.); - borgsommen geconsigneerd bij het COIV als voorwaarde voor de opheffing van in beslag genomen goederen (artikelen 28sexies en 61quater Sv.); - geldsommen gestort op de rekening van het COIV naar aaleiding van de teruggave in beslag genomen goederen tegen betaling van een geldsom (artikelen 28octies en 61sexies Sv.); - geldsommen geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas: als de opdracht tot teruggave van een in beslag genomen geldsom niet kan uitgevoerd worden (bijvoorbeeld beslag ten laste van onbekende of begunstigde is onvindbaar) en er geen andere, door de wet toegelaten bestemming aan kan worden gegeven wordt de betrokken geldsom in consignatie gegeven bij de Deposito-en Consignatiekas; als de geconsigneerde geldsom niet binnen 30 jaar wordt opgeŽist door de rechtmatige eigenaar vervallen ze aan de Belgische Staat (omzendbrief nr. 13/2012 van het College van procureurs-generaal). Het federale regeerakkoord vermeldt ook dat het COIV optimaal zijn rol moet kunnen spelen bij het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, het waardevast beheer van de inbeslaggenomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties. Er zal daarom een plan worden opgesteld, in samenwerking met de FOD FinanciŽn en met de geÔntegreerde politie, om de efficiŽntie van het COIV te verhogen. 4. Voor de mededeling van statistische informatie wordt verwezen naar het gezamenlijk antwoord op de vragen 1 tot en met 3. Het COIV geeft opdracht tot vervreemding van voornamelijk in beslag genomen voertuigen. De verkoop van verbeurdverklaarde vermogensbestanddelen behoort tot de bevoegdheid van de minister van FinanciŽn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | BESLAG OP BEZITTINGEN | VERBEURDVERKLARING VAN GOEDEREN