...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Daniel Senesael, PS
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Overbrenging van Belgische gedetineerden uit buitenlandse gevangenissen naar België.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Volgens de cijfers van de FOD Justitie werden er sinds 2009, 385 aanvragen tot overbrenging van Belgische gedetineerden uit buitenlandse gevangenissen ingediend, hetzij door de gedetineerden zelf, hetzij door het land waar ze werden veroordeeld. Slechts 45 van die aanvragen zouden zijn goedgekeurd. 1. Op grond van welke criteria wordt er bepaald of de aanvraag tot overbrenging van een Belgische gedetineerde uit een buitenlandse gevangenis al dan niet kan worden goedgekeurd? 2. Hoe verklaart u dat amper 12 procent van de ingediende aanvragen werd goedgekeurd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Het belangrijkste criterium is de reclassering en de maatschappelijke, familiale en professionele re-integratie. In dit verband wordt een maatschappelijke enquête gepland bij de familieleden van de gedetineerde om informatie te verzamelen over de vroegere sociale situatie van de betrokkene in België en de resocialisatieperspectieven in geval van overbrenging. Er wordt ook rekening gehouden met de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker. 2. Alleen aan alle criteria beantwoordende personen kregen een gunstig gevolg. Voor een overbrenging is overigens de instemming van de twee betrokken landen nodig, te weten het land van veroordeling en het land van tenuitvoerlegging. In dit verband kan een voorwaardelijke invrijheidstelling die in België voordeliger is een weigeringsgrond vormen voor het land van veroordeling indien wordt geoordeeld dat de gedetineerde in geval van overbrenging een onvoldoende groot deel zou uitzitten van de straf waartoe hij werd veroordeeld. Ten slotte verzetten sommige landen zich soms tegen de overbrenging van een persoon zolang hij de geldboeten waartoe hij werd veroordeeld, niet heeft betaald.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | OVERBRENGING VAN GEDETINEERDEN
Vrije trefwoordenBUITENLAND