...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0024 - Zittingsperiode : 54


Auteur Els Van Hoof, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De Ebola-crisis in West-Afrika. (MV 530)
Datum indiening25/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Reeds enkele maanden worden landen in West-Afrika getroffen door het Ebola-virus en onlangs bereikte het virus ook Mali. Op 8 augustus 2014 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak een "International Health Emergency". Wereldwijd werden er reeds heel wat financiële middelen vrijgemaakt, ook door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Uit verschillende bronnen is echter te horen dat geld in deze crisis geen probleem is, maar dat er wel een belangrijk tekort is aan hulp en expertise ter plaatse. Zo werd er door de Guineese overheid de nood aan een tiental nieuwe "Ebola Treatment Centers" geďdentificeerd, waarvan er vandaag nog niet de helft van zou geopend zijn. Ook België beschikt over capaciteit om stalen te testen in het veld (Mobile field laboratory) met B-LiFe. Slechts enkele landen ter wereld beschikken over een dergelijk laboratorium. Op 12 november 2014 kondigde minister van Landsverdediging Vandeput in de Gemengde Kamercommissie Buitenlandse Zaken en Defensie aan dat een ontplooiing van dit laboratorium via B-FAST er spoedig zou aankomen, naar aanleiding van een officiële vraag aan u gericht door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. 1. Kan u bevestigen dat het team van B-Life klaar staat om op korte termijn zijn operaties aan te vatten in de regio? 2. a) Werden intussen alle belangrijke garanties wat de fysieke veiligheid van het team ter plaatse betreft al verkregen? b) Wat gebeurt er indien één van de teamleden zelf besmet zou geraken met het virus, is er dan gegarandeerd een evacuatie mogelijk? 3. a) Heeft u reeds een antwoord geformuleerd ten aanzien van de brief van minister Laurent Fabius? b) Zo ja, wat was de inhoud van dit antwoord? 4. a) Werd er reeds een plaats van operaties in Guinée gevonden en een partner of ngo geďdentificeerd met wie het team zou samenwerken? b) Wanneer verwacht u dat het team ter plaatse operationeel kan zijn? 5. a) Hoe lang verwacht u dat het team ter plaatse zal blijven? b) Zal aan het einde van de operatie het laboratorium overgegeven worden aan een derde of zal deze terug mee naar België genomen worden? 6. Wat is de kostprijs van de inplaatsstelling en werkingskosten van het laboratorium en zal dit op de budgetten van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking of Defensie gebeuren? 7. Welke maatregelen heeft u getroffen via de vertegenwoordiging in Bamako wat de 200 Belgen betreft die aanwezig zijn in Mali?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik dank het geachte lid voor haar actuele vragen omtrent de bijkomende Belgische inspanningen in de strijd tegen de ebola-epidemie in West-Afrika. Verschillende van de vragen kwamen ook reeds aan bod tijdens de jongste vergadering van de commissie Volksgezondheid, waarop ikzelf en mijn collega's van Defensie en Ontwikkelingssamenwerking tevens uitgenodigd waren. (Integraal Verslag, Kamer, 2014/2015, commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, 26 november 2014, CRIV 54 COM 029) De uitzonderlijke complexiteit van de huidige crisis noopt ons om zo veel mogelijk pistes te bestuderen. Reeds enkele maanden wordt er interdepartementaal overleg gepleegd met de betrokken departementen om zo veel mogelijk informatie uit te wisselen. Hoewel B-FAST in se niet de capaciteit heeft voor dit type interventies, zou deze coördinatiestructuur wel de inzet van het B-Life laboratorium in de regio kunnen faciliteren. Dat is de reden waarom het overleg zich thans toespitst tussen deze partners. De ontplooiing van dit detectielaboratorium wordt thans nog steeds onderzocht. Belangrijke parameters zijn inderdaad de fysieke beveiliging van het team en de mogelijkheid tot medische evacuatie. De collega's van Defensie staan daarbij op dit moment in nauw contact met hun homologen van de Franse defensie. Ik laat het antwoord op de vraag omtrent de operationaliteit en capaciteit van B-Life alsook de verkregen garanties op het vlak van medevac en fysieke veiligheid van het personeel over aan de minister van Defensie. Met betrekking tot de potentiële partners in het veld en de specifieke plaatsing van het laboratorium kan ik meedelen dat die eveneens zal worden overlegd in samenspraak met de Franse overheden. De plaats van ontplooiing en de duurtijd van de missie zal worden overeengekomen in coördinatie met de Guinese overheden en de Franse autoriteiten en ook na ruggespraak met onder andere het European Response Coordination Center en de Wereldgezondheidsorganisatie. Eens alle voornoemde parameters gekend zijn en er een formele beslissing is genomen, zal er pas een eenduidig antwoord geformuleerd worden aan mijn Franse homoloog. Twee concrete pistes worden op dit moment onderzocht: - een samenwerking met een Franse ngo voor de ondersteuning van een Ebola Verzorgingscentrum (Ebola Treatment Center) in Nzérékoré of - samenwerking met de Franse overheden in een ETC in Conakry of elders. Geen van beide ETC's zal operationeel zijn vóór 25 november aanstaande. Wat betreft de exit strategy (de terugkeer van het labo naar België of de overdracht ervan aan een derde partij), is het voorbarig om die nu al te bepalen. Er zal pas bij een effectieve ontplooiing op het terrein gezocht kunnen worden naar een geschikte overnamepartner op grond waarvan een eindbeslissing gestoeld zal zijn. Wat de kostprijs van de inplaatsstelling betreft: die zal pas finaal zijn zodra we weten waar en hoelang er ontplooid zal worden. Uit voorzichtige ramingen moet rekening worden gehouden met: - de ontplooiing van het labo en het team (circa 350.000 euro), - de werking ter plaatse (circa 100.000 euro per maand) en - de kostprijs van het labo (circa 300.000 euro indien ter plaatse overgedragen aan een derde partij). Een spreiding van de transport- en werkingskosten lijkt alleszins mogelijk tussen de verschillende partners; ook kan minstens de helft van de transportkosten door de Europese Commissie terugbetaald worden via het EU Civil Protection Mechanism van DG ECHO. Wat uw vraag over Mali betreft, volgt het crisiscentrum van mijn departement de toestand en evolutie nauwgezet op in samenwerking met het Bureau Ontwikkelingssamenwerking. Gezien de belangrijke aanwezigheid van Belgische landgenoten wordt er regelmatig met hen gecommuniceerd. Het geachte lid zal begrijpen dat ik nog geen allesomvattende antwoorden kan formuleren aangaande de inzet van het Belgisch labo, gezien de lopende onderhandelingen met onder meer Frankrijk en de specificiteit van de vragen waarop Defensie een beter antwoord kan formuleren. Ik zal evenwel niet nalaten om samen met mijn betrokken collega's te communiceren over de verdere beslissingen ter zake.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenAFRIKA | INFECTIEZIEKTE | BUITENLANDS BELEID | KRIJGSMACHT | INTERNATIONALE HULP | GEZONDHEIDSVERZORGING