...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Dallemagne, CDH
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Stemming van de Belgen in het buitenland. (MV 145)
Datum indiening25/11/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Op 25 mei 2014 vonden de Europese, de federale en de regionale verkiezingen plaats. Die datum lag lang van tevoren vast. Heel wat in het buitenland verblijvende Belgen slaagden er echter niet in om te stemmen, ook al waren ze ingeschreven. De inschrijvingsprocedures werden weliswaar vereenvoudigd, maar dat op zich volstaat niet. Er moet ook worden nagegaan of de in het buitenland verblijvende Belgen hun stemrecht wel degelijk kunnen uitoefenen. In Australië konden 1.500 Belgen niet stemmen, omdat hun stembrief niet tijdig was gearriveerd. Ook in IJsland en in de Verenigde Staten waren er Belgen die hun stembrief niet (tijdig) ontvingen. In totaal zou 35 procent van de in het buitenland verblijvende Belgen die zich voor de stemming hadden ingeschreven, niet hebben gestemd. De wettelijke termijnen zijn te kort om de kiesdocumenten met de klassieke post heen en weer te sturen tussen België en de VS, Japan of Australië. 1. Wat is uw analyse van de bestaande procedures en voorwaarden voor de stemming van de in het buitenland verblijvende Belgen? 2. a) Hoeveel in het buitenland verblijvende Belgen hebben zich voor de stemming ingeschreven? b) Hoeveel stemmen werden er geregistreerd en hoeveel kwamen er te laat toe? c) Welke klachten werden er door Belgische expats geformuleerd naar aanleiding van de jongste verkiezingen?  3. Welke initiatieven zult u nemen om de problemen te verhelpen? 4. Hoeveel zal een en ander kosten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik wil er eerst de aandacht op vestigen dat het Kieswetboek onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken valt. Zoals na elke verkiezing gaat mijn afdeling over tot een evaluatie. Die evaluatie heeft een aantal problemen aan het licht gebracht. Die problemen bestonden voordien al en zijn grotendeels het gevolg van de erg korte periodes die voorzien waren voor de organisatie van de verkiezingen. Het betreft de termijn vastgesteld door artikel 46 van de Grondwet. Dat geeft 40 dagen de tijd tussen de ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de oproeping van kiezers, en de noodzakelijke termijnen voor de inleiding van de kandidatenlijsten en voor eventuele bezwaren voordat de hoofdbureaus de stemformulieren aanmaken. Die bureaus moeten ze vervolgens aan het departement Buitenlandse Zaken overmaken, zodat ze aan de verschillende landen bezorgd kunnen worden. Zoals u weet heeft de regeringsverklaring bepaalde pistes geopend. Die zal ik samen met mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken, onderzoeken. Statistieken over Belgen in het buitenland (Kamer): De stemformulieren die per brief verstuurd worden, komen aan in het hoofdbureau van de kieskring. Daarom heb ik geen informatie over de stemmen die buiten de vastgestelde termijn ontvangen werden. De ontvangen klachten betreffen vooral het probleem van termijnen binnen het kader van stemmen per brief.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | OVERHEID
Vrije trefwoordenBUITENLAND