...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De stemprocedure per brief voor buitenland-Belgen.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 konden landgenoten met domicilie gelijk waar ter wereld, althans wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, zich laten registreren als kiezer. Zij hadden vijf mogelijkheden om hun stem uit te brengen: - persoonlijk naar België komen; - volmacht geven aan een andere kiezer in België; - persoonlijk gaan stemmen op consulaat of ambassade; - volmacht geven aan een kiezer die op consulaat of ambassade gaat stemmen; - per brief stemmen. Wat de laatste manier van stemmen betreft blijkt er heel wat te zijn fout gelopen. De tijdsmarge is immers bijzonder krap want de stemformulieren worden ten vroegste op de twaalfde dag vóór de dag van de verkiezing vanuit België opgestuurd waarna ze ingevuld en op tijd terug het telbureau moeten bereiken. Zo hebben we weet van landgenoten die van hun diplomatieke vertegenwoordigers te horen kregen dat indien ze zeker wilden zijn dat hun stembrieven tijdig binnen zouden zijn, ze maar een koerierdienst moesten inschakelen. Wat een aantal trouwens ook gedaan heeft en soms tot 38 euro verzendingskosten heeft betaald. Soms uit burgerzin of engagement, maar soms ook om te vermijden dat ze nadien een boete zouden krijgen wegens het niet vervullen van de stemplicht. Want eens geregistreerd als kiezer valt men ook onder de stemplicht. 1. Hoeveel klachten zijn er over deze manier van stemmen binnengekomen? Graag daarbij ook een opsplitsing per land of ambtsgebied van consulaat of ambassade. 2. Zijn er cijfers bekend over het aantal stembrieven dat aangetekend of per koerier werden bezorgd? 3. Zijn er cijfers voorhanden van het aantal brieven dat te laat binnenkwam en dus niet meegeteld kon worden? 4. Worden de koerierkosten terugbetaald? 5. Komt er een grondige evaluatie van deze manier van stemmen en van het stemmen door buitenland-belgen in het bijzonder? 6. Wordt er gedacht aan een aanpassing van het systeem waarbij de deadlines binnen de ganse procedure worden aangepast zodat de stembrieven vroeger kunnen worden uitgestuurd én dus ook tijdig kunnen worden teruggestuurd zonder daarvoor een beroep te moeten doen op koerierdiensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik wens er eerst de aandacht op te vestigen dat het Kieswetboek behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken. Mijn diensten en onze vertegenwoordigingen in het buitenland hebben een aantal klachten ontvangen. Hoeveel juist en van waar ze komen, kan ik niet meedelen omdat onze vertegenwoordigingen de klachten rechtstreeks hebben beantwoord. De ingevulde stembrieven werden rechtstreeks gezonden. Daardoor heb ik geen zicht op de wijze waarop de stembrieven toegezonden werden door de kiezers, noch op het aantal dat te laat op bestemming kwam. De koerierkosten worden niet terugbetaald. Zoals na elke verkiezing wordt een evaluatie gemaakt. Al in het verleden werd vastgesteld dat de termijnen uiterst scherp zijn voor de briefstemmers uit het buitenland. Wat betreft de gevallen van vervroegde ontbinding voorziet de Grondwet (artikel 46) een termijn van 40 dagen. In dit kader is het niet mogelijk om andere termijnen van het Kieswetboek omtrent het invoeren van de lijsten van kandidaten en de mogelijke beroepen tegen hun samenstelling te verkorten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCORRESPONDENTIE | VERKIEZING | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | OVERHEID | DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING | STAATSBURGER
Vrije trefwoordenBUITENLAND