...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0022 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Dedecker, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel De thuiskopie. (MV 364)
Datum indiening20/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

In het kader van de Digitale Agenda streefde de vorige Europese Commissie naar een digitale interne markt en een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten. Daarin kwam ook de thuiskopie aan bod. Ik wijs u graag op een paar aanbevelingen van het Europees Parlement uit de resulterende resolutie van 27 februari 2014. Het Europees Parlement: - vindt dat de consument moet worden ingelicht over het bedrag, het doel en de aanwending van de heffingen die hij betaalt; beveelt de Commissie en de lidstaten daarom aan overleg te plegen met de fabrikanten, invoerders, kleinhandelaren en consumentenorganisaties en ervoor te zorgen dat die informatie duidelijk beschikbaar is voor de consument; - spoort de lidstaten aan transparante vrijstellingsregels voor professioneel gebruik in te voeren, om er zeker van te zijn dat zulk gebruik ook in de praktijk vrijgesteld blijft van thuiskopieheffing, conform de rechtspraak van het Hof van Justitie; - verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat de thuiskopieheffing nooit hoeft te worden betaald wanneer de betrokken media voor professionele doeleinden worden gebruikt, en dat de verschillende regelingen voor terugbetaling van door professionele gebruikers betaalde heffingen worden vervangen door systemen die waarborgen dat deze professionele gebruikers a priori al niet tot betaling van de heffing zijn gehouden. 1. Kan u meedelen op welke manier u aan deze aanbevelingen van het Europees Parlement gevolg geeft, meer in het bijzonder wat betreft de vrijstelling voor professionele gebruikers? 2. Ik wijs graag op de uitbreiding van de heffing vorig jaar naar tablets, een product dat ook bedrijfsmatig veel gebruikt wordt, net als de SD-kaartjes die eerder al in het systeem aanwezig waren. Wat is uw opinie hierover en welke acties plant u? 3. Aanvullend: uw partij en haar Europese ALDE-fractie bij monde van Cecilia Wikstrom hadden graag nog een stap verder gezet, rekening houdende met de nieuwe bedrijfsmodellen. Zo werd er gepleit "om alternatieven voor de huidige heffingssystemen te onderzoeken die voldoen aan de doelstelling van een evenwichtige auteursrechtenregeling en tevens aansluiten bij de verwachtingen van de huidige consument". Net als ikzelf was uw fractie van mening dat "het maken van kopieën voor privégebruik van legaal verworven inhoud een vorm van normaal gebruik is van de verworven producten of diensten door de gebruiker, die niet schadelijk zou mogen zijn voor de rechtmatige belangen van de rechthebbenden en waarvoor dus geen compensatie nodig is". In een digitale wereld, met een verschuiving van het fysiek kopiëren van muziek op prehistorische cassetjes naar cloud- en streamingdiensten waarbij de rechthebbende rechtstreeks vergoed wordt voor elke vertoning van zijn werk, is actualisatie hoogst nodig. Op welke manier overweegt u het systeem van de thuiskopie aansluiting te doen vinden bij een moderne digitale wereld, en in hoeverre deelt u de opinie van uw Europese fractiegenoten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ten eerste: Wat uw vraag betreft over vrijstellingsregels voor professioneel gebruik, kan ik u meedelen dat in artikel XI.233 van het Wetboek van economisch recht een mogelijkheid ingevoerd werd tot terugbetaling of vrijstelling van de vergoeding voor het kopiëren voor professioneel gebruik. De Adviescommissie inzake het kopiëren voor eigen gebruik moet nog een voorstel doen om deze mogelijke terugbetaling of vrijstelling in praktijk om te zetten. (cfr. http://www.auvibel.be/nl) Ten tweede, wenst u te weten hoe wij de privékopieregeling zullen aanpassen aan onze moderne digitale maatschappij. Volgens de resolutie van het Europees Parlement van 27 februari 2014, moet de heffing voor kopiëren voor privégebruik van toepassing zijn op alle apparatuur en dragers wanneer de scheppende kunstenaars hierdoor nadeel ondervinden. Op basis van het koninklijk besluit van 18 december 2013 moeten daarom technische beschermingsmaatregelen zoals Digital Rights Management of het "pay per use"-principe in rekening genomen worden bij het vaststellen van de Belgische vergoeding voor die drager en zullen ze aanleiding geven tot een verlaging van het vastgestelde tarief. Het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 gaat bovendien verder, en bepaalt dat Auvibel en de bijdrageplichtigen elk jaar een analyse van de Belgische markt moeten uitvoeren, die tot doel heeft te evalueren of de tariefstructuur van de vergoeding voor kopiëren voor eigen gebruik is aangepast aan de technologische evolutie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenAUTEURSRECHT | BELASTING | ECONOMISCH BELEID | INTELLECTUELE EIGENDOM | AUDIOVISUELE PRODUCTIE | DIGITALE TECHNOLOGIE