...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0017 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel BIPT. - Stoorzenders.
Datum indiening12/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Stoorzenders hebben een impact op navigatiesystemen in voer- en vaartuigen, tachografen, antidiefstalsystemen in voertuigen met een dure lading, modules voor rekeningrijden, enzovoort. Steeds meer, soms levensnoodzakelijke, diensten hangen af van het zwakke satellietsignaal in de betrokken banden van 1200 en 1500 MHz voor een foutloos en verzekerd gebruik van GPS- en Galileo-systemen voor lokalisatie en het vaststellen van het precieze tijdstip. Artikel 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet in geldboetes tot 50.000 euro voor gebruikers of verkopers van stoorzenders. 1. a) Op welke wijze ziet het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) toe op het gebruik van stoorzenders? b) Hoeveel vaste of mobiele meetpunten worden er ingezet voor het detecteren van stoorzenders? 2. Op welke wijze wordt er in deze samengewerkt met de politiediensten? 3. Hoeveel inbreuken stelde het BIPT vast in respectievelijk 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013? Hoeveel manuren/VTE worden besteed aan etherpolitie? 4. Is het administratief en strafrechtelijk arsenaal voldoende afschrikwekkend om de storing van soms levensnoodzakelijke diensten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. a) Het Instituut ziet toe op verschillende manieren: - preventieve controles op de aanwezigheid van deze apparatuur in de winkels en bij de import (in samenwerking met de douanediensten); - preventieve controles op de aanwezigheid van deze apparatuur op het terrein bij bijvoorbeeld grote evenementen, optredens, enzovoort; - opsporing van deze apparatuur naar aanleiding van storingsmeldingen; - levering van expertise als bijstand voor het gerecht of de politie wanneer dergelijke apparatuur door hen is aangetroffen. Bij het aantreffen van dergelijke apparatuur wordt de apparatuur in beslag genomen en aan het Parket overgemaakt. Een proces-verbaal wordt opgesteld tegen de gebruiker of verkoper, of onbekenden. b) Het Instituut beschikt over 6 vaste meetpunten. De vaste meetpunten ondergaan momenteel een modernisering. Maar zelfs met deze modernisering zijn vaste meetpunten echter niet geschikt voor het detecteren van deze stoorzenders. Immers, de navigatiesignalen die op het aardoppervlak ontvangen worden zijn zeer klein in vermogen. Gezien de grote gevoeligheid en de geëvolueerde verwerkingstechnieken zijn de moderne navigatiesystemen in staat met deze zeer kleine signalen een grote nauwkeurigheid te bereiken. Het nadeel van dit systeem is echter dat voor een verstoring van het systeem ook maar kleine signalen nodig zijn. Typische GPS-stoorsystemen gebruiken dan ook zeer weinig vermogen. Voor niet-navigatiesystemen zijn deze kleine vermogens niet gemakkelijk op te sporen over grote afstanden (tientallen tot honderden meters typisch). De zes vaste meetstations van het BIPT zijn dan ook niet uitgerust voor deze specifieke taak, en bijgevolg niet het meest geschikte wapen tegen deze bedreiging. Het BIPT beschikt ook over een twintigtal mobiele interventievoertuigen die gebruikt worden om actief storingsbronnen op te sporen. Het zijn geen "meetpunten" in de zin dat ze voor zekere tijd ergens opgesteld worden om daar preventief het spectrum te bemonsteren. Er zijn wel plannen om deze interventievoertuigen, naast hun opsporingscapaciteit, te voorzien van een monitoringscapaciteit. Hierbij zouden de voertuigen wanneer zij gebruikt worden tijdens het opsporen van een storing, of zelfs wanneer zij simpelweg onderweg zijn, in staat worden gesteld op een continuë wijze bepaalde delen van het spectrum preventief te bemonsteren. Daarbij zou de mogelijkheid bestaan om navigatiestoorzenders te detecteren wanneer men in de buurt van dergelijke systemen passeert (bijvoorbeeld binnen de 50 meter in open lucht). 2. Het BIPT werkt mee met de politiediensten op twee manieren: - wanneer politiediensten dergelijke apparatuur onderschept, dan gebeurt het dat deze aan het BIPT overgemaakt wordt teneinde in een expertiseverslag de eigenschappen en de werking van het toestel te laten toelichten; - wanneer de politiediensten bepaalde acties plannen op de weg (controles) dan kan het Instituut daar aan deelnemen; - het BIPT werkt eveneens nauwsamen met de douanediensten om de apparatuur te controleren bij de import of om na te gaan wie ze via het internet heeft aangekocht. 3. Er is tussen 2009 en 2013 geen enkel geval van storing van navigatiesystemen gemeld aan het BIPT. Veertien stoorzenders zijn tijdens de controle in samenwerking met de douanediensten in beslag genomen: 2009: 5 2010: 1 2011: 2 2012: 2 2013: 4 Er moet worden opgemerkt dat het niet ging om zenders die enkel de gps-banden stoorden maar ook banden van mobiele netwerken. Het is mogelijk dat de koper ernaar streeft de mobiele netwerken te storen en niet de gps-toestellen. 4. Wanneer een stoorder van een navigatiesysteem wordt gevonden, wordt het toestel onmiddellijk in beslag genomen en wordt er ten behoeve van het parket een proces-verbaal opgemaakt. Behalve het financiële verlies door de inbeslagneming van het toestel kan de overtreder een straf krijgen die kan gaan tot 50.000 euro (artikel 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie). Als het parket bovendien beslist om geen vervolging in te stellen, zou het BIPT overeenkomstig de bepalingen van artikel 148 van dezelfde wet een procedure van administratieve straffen kunnen starten. De administratieve boete kan oplopen tot 5 % van de omzet van de overtreder die behaald is gedurende het jongste volledige boekjaar in de sector voor elektronische communicatie of, indien de overtreder geen activiteiten ontwikkelt waarmee een omzet wordt behaald, ten bedrage van maximaal 5.000 euro. Zowel in het geval van een particulier die geen handelsactiviteiten uitoefent (bedrag van de boete van 5000 euro) als van een overtreder met handelsactiviteiten (bedrag van de boete tot 5 % van de omzet), liggen de boeten hoog en hebben ze een afschrikkend effect. Er moet worden opgemerkt dat een wetsvoorstel van 29 januari 2014 de wet van 17 januari 2003 betreffende het BIPT-statuut wijzigt wat de administratieve boeten betreft, zodat het maximumbedrag van de boetes voor rechtspersonen die geen handelsactiviteiten uitoefenen en waarvoor de desbetreffende 5 % zou gelden, 5.000.000 euro wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorPOST EN TELECOMMUNICATIE
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | POST EN TELECOMMUNICATIE | RADIOCOMMUNICATIE | OPENBARE VEILIGHEID | TELECOMMUNICATIE