...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0040 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel BOB-campagnes.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Jaarlijks bij de start van de BOB-campagnes keert dezelfde kritiek terug, dat de nadruk te veel ligt op kwantiteit in de plaats van op kwaliteit. Zo wordt er gecontroleerd op tijdstippen waarop er weinig risico bestaat, maar minder op tijdstippen waarop het risico groot is. Dat bleek ook uit vragen aan de vorige staatssecretaris voor Mobiliteit (vraag nr. 21447, Integraal Verslag, Kamer, 2013-2014, commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, 8 januari 2014, blz. 31) en de vorige minister van Binnenlandse Zaken (vraag nr. 378 van 5 april 2014, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2011-2012, nr. 66, blz. 54). Tijdens de BOB-campagne van 2012-2013 werd 24% van het totale aantal ademtesten 's nachts gerealiseerd. Dat terwijl er 's nachts ongeveer 45% van de letselongevallen door alcohol gebeuren. Indien er enkel rekening wordt gehouden met de gerichte controles, gaat het om 26% van het totaal aantal alcoholcontroles. Naast de kritiek op de spreiding van de controles tijdens de BOB-campagne zelf, is er de vraag om meer gespreid over het jaar te controleren. Zowel de objectieve als de subjectieve pakkans zijn veel te laag. 1. Kan u een overzicht geven van het totaal aantal controles tijdens de BOB-campagne opgesplitst naar tijdstip, dag van de week en plaats en dit voor volgende campagnes: campagne 2012-2013, zomercampagne 2013, campagne 2013-2014 en zomercampagne 2014? 2. a) Hoeveel alcoholcontroles werden er per jaar uitgevoerd buiten de BOB-campagne? b) Hoeveel daarvan door de federale en hoeveel door de lokale politie? c) Indien de cijfers hierover niet bekend zijn, overweegt men dan een initiatief te nemen om hier wel zicht op te krijgen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B025
Publicatiedatum 18/05/2015, 20142015
Antwoord

1. Als bijlage vindt u een overzicht van de uitgevoerde alcoholtesten (dit is de som van de uitgevoerde ademtesten en de negatieve pre-testen) tijdens de Bob-Campagnes 2012-2013, zomer 2013, 2013-2014 en zomer 14, en dit telkens uitgesplitst per tijdstip en locatie (gemeente). Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 2. a) en b) Totaalcijfers van het aantal afgenomen alcoholtesten op jaarbasis zijn helaas niet beschikbaar, en wel om volgende reden: enkel tijdens de welgekende BOB-campagnes gebruiken alle lokale én federale diensten een specifieke telmodule voor de afgenomen alcoholtesten, zodat de resultaten van de opeenvolgende BOB-campagnes op betrouwbare wijze kunnen vergeleken worden. Buiten de BOB-campagnes wordt deze telmodule dus niet systematisch door alle politiediensten gebruikt, omdat het registreren van de negatieve ademtests in deze specifieke telmodule een bijkomende werklast genereert. Uiteraard worden de positieve tests steeds geregistreerd in de gebruikelijke politietoepassingen (via de processen-verbaal). Daarenboven gebruiken heel wat korpsen nog aparte, eigen lokale toepassingen. Elke bijkomende registratie betekent voor hen dus een extra inspanning. Wat de federale politie betreft, wordt deze specifieke telmodule wel verplicht gebruikt doorheen het ganse jaar. c) Het zou inderdaad nuttig zijn om over totaalcijfers te kunnen beschikken. Het federaal niveau heeft de telmodule ter beschikking gesteld, maar het hangt af van het lokale niveau - welke onder de leiding staan van de lokale overheden en korpschefs - om die ook effectief te gebruiken buiten de BOB-campagnes. Als federale overheid kan ik hier geen dwingende richtlijnen geven aan het lokale niveau.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenALCOHOLISME | VERVOERBELEID | POLITIECONTROLE | VERKEERSCONTROLE | VERKEERSVEILIGHEID