...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0039 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Databanken.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Op mijn vraag betreffende de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) Verkeer antwoordde de vorige minister dat de "ANG"-verkeer de gegevens zal bevatten van de verkeersovertredingen op Belgisch grondgebied en vastgesteld door de politie (vraag nr. 1406 van 3 februari 2014, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2013-2014, nr. 147, blz. 163). De databank zal gevoed worden door de gedecentraliseerde toepassingen ISLP en Pol Office die gebruikt worden voor het opstellen van de onmiddellijke inningen en de processen-verbaal van het wegverkeer. De minister van Mobiliteit heeft de kruispuntbanken rijbewijzen en voertuigen onder haar bevoegdheid. De minister van Justitie werkt aan het op punt stellen van de gegevensbank van justitie en aan de informatisering van het Centraal Strafregister. In een poging om zicht te krijgen op de verschillende databanken die bestaan en hun onderlinge verhouding, rijzen de volgende vragen. 1. Welke databanken met betrekking tot het wegverkeer werden/zijn opgericht onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken? 2. Voor ieder van deze databanken graag de volgende informatie: a) Van wanneer is ze operationeel/zal ze operationeel zijn? Indien nog niet operationeel, wat moet nog gebeuren en wanneer wordt de ingebruikname gepland? b) Welke gegevens bevat ze en vanwaar worden deze bekomen? c) Graag een opsomming van de doeleinden waarvoor deze databank wordt gebruikt. d) Door wie? e) Wat was de kostprijs voor het oprichten van deze databank? f) Met welke middelen werd ze gefinancierd? g) Bestaat er een overlapping met andere databanken? 3. Is er overleg geweest met andere ministers over de invulling van die databanken die overlappende informatie bevatten? 4. Acht u de databanken zoals ze vandaag bestaan of in opbouw zijn op een efficiŽnte manier ontwikkeld en gebruikt? 5. Is het mogelijk om tot een efficiŽntere organisatie van de bestaande databanken te komen door samenwerking met andere departementen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Onder mijn bevoegdheid "Veiligheid en Binnenlandse Zaken" is er, voor de politie, maar ťťn databank wegverkeer gekend: de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) Verkeer. 2. a) De operationele inplaatstelling van de ANG Verkeer is gefaseerd, in 6 stappen, gebeurd. Deze is gestart op 16 juni en is geŽindigd op 3 juli 2014. We kunnen dus stellen dat alle eenheden van de federale politie en de lokale politiekorpsen sinds 3 juli 2014 over ANG verkeer beschikken. b) De databank wordt gevoed door gedecentraliseerde applicaties: het informaticasysteem van de lokale politie (ISLP) en het informatica systeem van de federale politie (Pol Office verkeer). De functionele analyse is gebeurd in nauw overleg met vertegenwoordigers van de lokale politie en de verkeerseenheden van de federale politie. Men kan in de ANG Verkeer informatie terugvinden over de overtreding (eenheid van registratie, datum en uur van de overtreding, datum en uur van vaststelling, aard en categorie van de overtreding, plaats van overtreding, en zo meer), het proces-verbaal (PV nummer, type en aard van proces verbaal, en zo meer), alsook over de fysieke en rechtspersoon en de vervoermiddelen die aan de overtreding verbonden zijn. c) Op het niveau van de verkeersveiligheid is ANG Verkeer interessant in verschillende domeinen: - ze is een hulpmiddel voor de bepaling en de opvolging van het verkeersbeleid; - ze is een authentieke bron van politionele activiteiten (vaststellingen); - ze is een operationeel hulpmiddel. Ze laat toe de gegevens te raadplegen betreffende de personen die direct (geverbaliseerde) of indirect (titularis) betrokken zijn bij verkeersinbreuken; - ze laat toe een overzicht te krijgen van de politionele antecedenten van personen betreffende verkeer wat gerichtere controles toelaat; - ze laat toe om verantwoording af te leggen aan magistraten en hen correcter te informeren, door hen een beter zicht te geven op de politionele historiek van personen wanneer deze opnieuw overtredingen, wanbedrijven of misdaden plegen in het domein van het verkeer, zonder hierbij echter te spreken over recidive want dit domein wordt door justitie beheerd. In het algemeen kan de ANG Verkeer ook interessant zijn voor: - het gerechtelijk domein: hulp bij onderzoek; - een zicht op het profiel van de overtreder; - een breder perspectief in de toekomst: ANG verkeer is een voorbereidende stap voor andere doelstellingen die gaan volgen (bijvoorbeeld: rijverbod, te nemen maatregelen, verhoor van getuigen of betrokken personen bij verkeersongevallen, enzovoort) d) De databank kan door het personeel van de geÔntegreerde politie worden geraadpleegd. e) en f) Ingevolge het verkeersveiligheidsfonds jaar 2008 (bestemd voor werkingsjaar 2009) tot en met het verkeersveiligheidsfonds jaar 2013 (bestemd voor werkingsjaar 2014) werd er voor de ANG Verkeer 4.020.000 euro voorzien. Dit bedrag was bestemd voor zowel de functionele analyse als voor de ontwikkeling van de ANG Verkeer zelf. g) Er lijkt ons inziens geen overlapping met andere databanken te zijn, aangezien de ANG Verkeer databank voor zuiver politionele doeleinden werd ontwikkeld. Er is wel voorzien dat de politie een digitale flow van haar verkeergegevens naar de FOD Justitie stuurt. 3. De databank werd voor politionele doeleinden ontwikkeld. Voor de gegevens die doorgegeven worden aan Justitie is er overleg geweest. 4. Deze databank is ontwikkeld om te voldoen aan de vraag van de operationele politiemensen op het terrein. De meeste politieambtenaren zijn tevreden over het feit dat ze dankzij de ANG Verkeer over bijkomende gegevens op het terrein kunnen beschikken. Ook voor opsporingsdoeleinden is de ANG Verkeer zeer nuttig. Er zullen uiteraard nog verbeteringen worden aangebracht om dubbele registraties te vermijden en opzoekingen erin te verbeteren. 5. Het is zo dat iedere FOD databanken ontwikkelt die belangrijk zijn voor het functioneren van de eigen specifieke opdrachten. De databanken zijn in feite complementair. Het is daarom dat er een digitale informatieflux bestaat tussen politie en Justitie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | OPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID | GEGEVENSBANK | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT