...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0025 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Huisvesting van de vredegerechten.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie werd eind februari 2014 goedgekeurd door de Kamer (Parl. St., Kamer, 2013-2014, 53K3149/011). Daarmee werd de beslissing van de Ministerraad van 14 maart 2013 bevestigd, waardoor de federale overheid stelselmatig alle vredegerechten overneemt. Volgens de gemeentewet was de huisvesting van de vredegerechten een gemeentelijke verantwoordelijkheid, doch dat was nog slechts in een kwart van de 228 vredegerechten zo in de praktijk. Ten opzichte van dit kwart van de vredegerechten is het niet eerlijk dat de gemeenten nog opdraaien voor deze kosten, terwijl voor de andere 75 % van de vredegerechten dat niet meer het geval is. Deze scheefgegroeide situatie wordt nu rechtgezet; enkel en alleen de Regie der Gebouwen zal voortaan bevoegd zijn. Van de vijftien vredegerechten in West-Vlaanderen waren er half augustus 2012 nog slechts drie die gehuisvest waren in een eigendom van de gemeente, met name in Wervik, Waregem en Nieuwpoort. Voor Wervik werd in 2009 al beslist dat de Regie tegen 2013 de huisvesting van het vredegerecht van de gemeente zou overnemen, en een nieuwbouw van de stad Wervik zou huren. De staatssecretaris bevestigde onlangs nog dat hij de huurovereenkomst ondertekende en dat de nieuwe locatie in het tweede kwartaal van 2014 in gebruik kon worden genomen. De huidige zetel te Nieuwpoort zou met hoge prioriteit verlaten moeten worden omdat hij niet meer voldoet aan de huidige functionele vereisten. In Waregem ten slotte zou de Regie kijken of de eigendom van de gemeente kan worden overgenomen. 1. a) Klopt het dat de nieuwe locatie van het vredegerecht te Wervik nog niet in gebruik is genomen, hoewel dit was aangekondigd voor het tweede kwartaal van 2014? b) Hoe verklaart u de vertraging, en wanneer is de ingebruikname voorzien? 2. a) Is er al overleg geweest tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie met betrekking tot de herhuisvesting van het vredegerecht te Nieuwpoort? b) Kon al bekeken worden welke mogelijkheden er zijn met het patrimonium dat federaal reeds in beheer is, en is er intussen een concrete oplossing? 3. Het vredegerecht van Waregem bevindt zich in een gebouw dat door de stad wordt gehuurd en dat eigendom is van het Waregems autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling. a) Zal de Regie der Gebouwen het huurcontract in Waregem overnemen? b) Zo ja, wat zijn de modaliteiten van de huurovereenkomst en wat is het bedrag van de basishuur?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Juist; in het vorige antwoord op uw parlementaire vraag nr. 21769 van 23 januari 2014 gegeven door mijn voorganger werd er meegedeeld dat een ingebruikname kon verwacht worden in het 2e kwartaal 2014. Deze timing veronderstelde dat de infrastructuurwerken die de stad nog diende uit te voeren, tijdig klaar zouden zijn. (Integraal Verslag, Kamer, 2013-2014, commissie voor de Financiën en de Begroting, 4 februari 2014, CRIV 53 COM 914, blz. 16) b) De vastgestelde vertraging is het gevolg van vertraging die de infrastructuurwerken rondom het gebouw hebben opgelopen en waardoor het vredegerecht niet toegankelijk was. Deze infrastructuurwerken werden opgeleverd half juli 2014, net voor het bouwverlof. Pas wanneer over deze datum zekerheid bestond, konden andere data worden bepaald voor het laten leveren van het meubilair en voor het uitvoeren van (beperkte) inrichtingswerken door de FOD Justitie. Het vredegerecht werd in gebruik genomen in de week van 22-26 september 2014. 2. a)  De Regie der gebouwen en de FOD Justitie plegen regelmatig overleg met het oog op de implementatie van de wet van 24 april 2014 (Belgisch Staatsblad 14 mei 2014) en die een overheveling voorziet van de huisvesting van de vredegerecht van het gemeentelijk naar het federale niveau. Tijdens dit overleg komen alle betrokken vredegerechten aan bod, waaronder ook Nieuwpoort. b) De wet voorziet een periode van tien jaar om uitvoering te geven aan de beslissing. De prioriteiten daarvoor zullen worden vastgelegd met de minister van Justitie. De FOD Justitie en de Regie der gebouwen zijn daarover nog in overleg. De mogelijkheden tot herhuisvesting in federaal beheerd patrimonium zullen - in functie van deze prioriteiten - te gepasten tijde worden onderzocht. De huidige locatie te Nieuwpoort werd op grond van een technische screening en evaluatie als "te verlaten" beoordeeld. De situatie bleek dermate slecht dat de FOD Justitie inmiddels beslist heeft tot een tijdelijke sluiting van de zetel en een voorlopige integratie met het vredegerecht te Veurne. Het koninklijk besluit daartoe werd door de vorst ondertekend op 23 augustus 2014. 3. a) Ja, de overname van het huurcontract van het vredegerecht te Waregem is voorzien in de wet van 24 april 2014 (Belgisch Staatsblad 14 mei 2014). In uitvoering daarvan heeft de Regie der gebouwen een overeenkomst van huuroverdracht voorbereid waarbij ze alle rechten en plichten die aan het huurcontract verbonden zijn, zal overnemen vanaf 1 januari 2014. De procedure voor de ondertekening van deze overeenkomst door alle betrokken partijen, is ingeleid. b) Het huurcontract is aangevangen op 1 januari 2013 voor een periode van 27 jaar. De basishuur bedraagt 48.605 euro/jaar.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenJUDICIELE RECHTSPRAAK | HUISVESTING | GEBOUW | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN