...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0024 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Twee federale gebouwen op de site Callicannes te Poperinge.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Wat betreft de twee federale gebouwen op de site Callicannes te Poperinge, werd beslist over te gaan tot openbare verkoop. Het betreft een hoofdgebouw dat vroeger een kantoorfunctie had, en een naastgelegen gebouw op het parkeerterrein. De minimale venale waarde voor de gebouwen werd geraamd op respectievelijk 102.000 euro en 13.800 euro. Deze twee gebouwen zijn volgens het BPA (bijzonder plan van aanleg) gelegen in "een zone voor openbare gebouwen, kantoorruimten en verzorgingsdiensten" en kunnen door een koper herontwikkeld worden. De uittredende staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen keurde het voorstel om deze twee gebouwen te verkopen goed op 4 november 2013, een taak voor het aankoopcomité te Brugge dat in het najaar 2013 liet weten dat er minstens één kandidaat-koper was. Het aankoopcomité zou de openbare verkoopprocedure opstarten zodra het van de Vlaamse overheid een mandaat kreeg met betrekking tot de verkoop van een deel van het parkeerterrein (geen federale eigendom, overgedragen aan het Vlaams Gewest). Hierbij verwijs ik naar het antwoord op vraag nr. 258 van 10 april 2014, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2013-2014, nr. 160, blz. 80. 1. In het najaar 2013 liet het aankoopcomité te Brugge weten dat er minstens één kandidaat koper was. Is dit nog steeds zo op vandaag? 2. a) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de openbare verkoop van deze twee federale gebouwen op de site Callicannes te Poperinge? b) Heeft het aankoopcomité te Brugge een mandaat van de Vlaamse overheid gekregen met betrekking tot de verkoop van een deel van het parkeerterrein en kon de openbare verkoopprocedure bijgevolg opgestart worden? c) Quid naar timing toe?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. Mits mijn gegevens goed bevestigd zijn door de minister van Financiën en zijn departement FOD Financiën, informeert de Regie der Gebouwen me dat het Aankoopcomité te Brugge - ondanks herhaalde vraag - nog steeds geen mandaat ontvangen heeft van de Vlaamse overheid met betrekking tot het aangrenzende parkeerterrein. De verkoopprocedure van de federale gebouwen kon nog niet worden opgestart bij gebrek aan dit mandaat. Het Aankoopcomité heeft de kandidaat koper daarom nog niet opnieuw gecontacteerd. 2. a) zie antwoord hierboven. b) zie antwoord hierboven. c) Er vindt binnenkort een overleg plaats tussen het Aankoopcomité en de Vlaamse administratie met betrekking tot dit mandaat. In afwachting daarvan kan voorlopig geen timing rond de verkoop gegeven worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE WEST-VLAANDEREN | OVERHEID | ONROEREND EIGENDOM | VERKOOP | GEBOUW
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN