...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0023 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Verkrijging van de Belgische nationaliteit.
Datum indiening23/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Mijn vragen betreffen de wijzigingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en meer bepaald de verschillende aanvraagprocedures. Welke invloed hebben de voormelde wijzigingen op het aantal ingediende aanvragen: 1. Voor Brussel, per gemeente, met een onderscheid tussen mannen en vrouwen: a) hoeveel naturalisatieaanvragen werden er ingediend en hoeveel nationaliteitsverklaringen (voor de punten 1° tot 5°) werden er afgelegd in 2013? b) hoeveel daarvan werden er intussen behandeld? c) hoeveel aanvragen werden er door het gemeentebestuur onontvankelijk verklaard? d) hoeveel aanvragen hebben in 2013 of in 2014 tot een nationaliteitswijziging geleid en - zo u over die cijfers beschikt - hoeveel kinderen verwierven samen met hun ouders de Belgische nationaliteit? 2. Voor de 5 grootste gemeenten van het Waals en het Vlaams Gewest, met een opsplitsing tussen mannen en vrouwen: a) hoeveel naturalisatieaanvragen werden er ingediend en hoeveel nationaliteitsverklaringen werden er afgelegd in 2013? b) hoeveel aanvragen werden er door het gemeentebestuur onontvankelijk verklaard? c) hoeveel aanvragen hebben in 2013 of in 2014 tot een nationaliteitswijziging geleid en - zo u over die cijfers beschikt - hoeveel kinderen verwierven samen met hun ouders de Belgische nationaliteit?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B020
Publicatiedatum 13/04/2015, 20142015
Antwoord

Voor de vragen 1a) b) en c) en 2a) en b), kan het Rijksregister geen antwoord geven op de vraag hoeveel dossiers er ingediend, behandeld of onontvankelijk verklaard werden met betrekking tot de nationaliteit of de naturalisaties. Ik verwijs het geachte lid derhalve door naar het antwoord dat haar gegeven zal kunnen worden door de heer minister van Justitie, die bevoegd is voor de wetgeving betreffende de nationaliteit, alsook naar het antwoord van de Dienst Naturalisaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die meer specifiek bevoegd is voor de naturalisaties toegekend in 2013 of 2014. Voor de vragen 1d) en 2c), vindt het geachte lid als bijlage bij de parlementaire vraag een statistische tabel onderverdeeld in 3 delen (observatiedatum Rijksregister: 28 februari 2015): i) Tabel met de nationaliteitsverwervingen van de 19 Brusselse gemeenten, per geslacht en per code, in 2014; ii) Tabel met de nationaliteitsverwervingen, per geslacht en per code, van de 5 grote Waalse steden en de 5 grote Vlaamse steden (volgens de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente, op 1 januari 2015); iii) De te gebruiken codes volgens de verschillende wetten betreffende de nationaliteit en de 10 grootste Waalse en Vlaamse steden in aantal inwoners. Voor meer details moet ik u doorverwijzen naar Hoofdstuk 31 "Nationaliteit en verantwoording IT 031" van de Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister. De bijlage bij het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERLIJK RECHT
Eurovoc-descriptorenBURGERLIJK RECHT | NATIONALITEIT | NATURALISATIE