...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0014 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Buysrogge, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Erkenning van de "Pinksterstorm 2014" tot natuurramp.
Datum indiening22/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In het pinksterweekend 2014 raasde een grote hagelstorm over bepaalde delen van Vlaanderen. Grote stukken van het Waasland werden hierdoor hard getroffen en leden veel schade. 1. Zowel de gouverneur van Oost-Vlaanderen als de Directie Rampenschade hebben een positief advies gegeven om de Pinksterstorm te laten erkennen tot natuurramp. Wat is de timing voor beslissing omtrent de eventuele erkenning? 2. Als de ministerraad het advies van de gouverneur en de Directie Rampenschade volgt, wat is dan de procedure die daar op volgt? 3. a) Moeten inwoners die reeds een dossier hebben doorgestuurd naar hun gemeente/de gouverneur een nieuwe aanvraag indienen? b) Aan welke vormvereisten moeten de dossiers (minimaal) voldoen? c) Kunnen inwoners die nog geen dossier hebben doorgestuurd er alsnog een opmaken en doorsturen? d) Wat is het geschatte tijdskader tussen indienen van een aanvraag tot vergoeding en de eventuele uitbetaling? 4. Welke schade kan erkend en terugbetaald worden? 5. a) Wat met immateriŽle schade? b) Bijvoorbeeld een bedrijf met glazen dak dat door de tijdspanne tussen schade en opruimen niet kon opengaan? 6. Volgens de vergoedingsprocedure kan de gemeente de inwoners helpen bij het opmaken van een dossier. Worden de gedragen personeel- en werkingskosten gedragen door de gemeente of de FOD Binnenlandse Zaken? 7. a) Wat is de geschatte grootteorde van de totale schade? b) Hoeveel individuele schadeclaims zijn reeds binnengekomen en hoe groot is het totale financiŽle plaatje van de binnengekomen schadeclaims? c) Wat is de totale kost voor de verzekeringsmaatschappijen? d) Wat is het geschatte bedrag voor tussenkomst vanuit de federale overheid?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Mijn diensten hebben het dossier voorbereid, opdat het zeer binnenkort aan de Ministerraad zou kunnen worden voorgelegd. 2. Overeenkomstig de voorziene procedure zal het ontwerp van koninklijk besluit vervolgens ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning en daarna in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. Het zal in werking treden op de datum waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt. 3. a) De slachtoffers die hun dossier reeds hebben ingediend bij de gouverneur, zullen er, voor zover dit volledig is, geen meer opnieuw moeten indienen. Zij die hun dossier hebben ingediend bij de Directie Rampenschade te Brussel en die hun documenten hebben teruggekregen, zullen deze moeten terugsturen naar de gouverneur van de provincie waar hun schadedossier werd opgemaakt. b) De vormvereisten en termijnen worden bepaald in het koninklijk besluit van 18 augustus 1976, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 1995: het dossier moet volledig zijn en moet het eigendomsbewijs, een gedetailleerd overzicht van de schade en de bewijsstukken van het bestaan van deze schade bevatten. c) Elk dossier moet worden ingediend vůůr het verstrijken van de derde maand na de datum van verschijning in het Belgisch Staatsblad. d) Er bestaat geen wettelijke termijn tussen de datum van indiening van de aanvraag en de datum van betaling van de schadevergoeding; hoewel de betrokken diensten alles in het werk stellen in het kader van het beheer van deze dossiers, hangt de behandelingstermijn af van een geheel van factoren, zoals het aantal bij de provincie ingediende dossiers, het beschikbare personeel, het bestaan van andere rampen, en zo meer. 4. a) Bij overvloedige regenval komt enkel de schade veroorzaakt aan niet-eenvoudige risico's, geparkeerde wagens in de straat, goederen die toebehoren aan begunstigden van een vervangingsinkomen, en landbouwgewassen, in aanmerking voor een schadevergoeding. Bij hagel komen alle goederen in aanmerking voor een schadevergoeding, met uitzondering van de goederen met weeldekarakter en de schade aan landbouwgewassen. b) Enkel de rechtstreekse, materiŽle en zekere schade komt in aanmerking voor een schadevergoeding (artikel 1 van de rampenwet van 12 juli 1976); de immateriŽle schade is dus uitgesloten. 5. De gemeentelijke overheden worden verzocht de slachtoffers te helpen bij het invullen van hun schadevergoedingsaanvraag. De personeelskosten van de gemeente blijven ten laste van de gemeente. Indien het echter gaat om personeel bij de gouverneurs, dat de naar de FOD Binnenlandse Zaken gestuurde dossiers zal moeten onderzoeken, neemt de Kas voor Rampenschade, beheerd door de administrateur-generaal van de Schatkist, onder het gezag van de minister van FinanciŽn, de personeels- en werkingskosten ten laste. 6. a) Het geraamde bedrag van de hagelramp bedraagt 25.228.000 euro en dat van de overvloedige regenval 7.440.000 euro. b) Het aantal ingediende dossiers is nog niet bekend, aangezien de ramp nog niet werd erkend. c) De FOD Binnenlandse Zaken beschikt niet over verzekeringsgegevens. d) Het is onmogelijk om deze vraag te beantwoorden zolang de dossiers niet zijn behandeld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenNATUURRAMP | SCHADEVERGOEDING | OVERHEID | WEER EN WIND