...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0008 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De stemprocedure per brief voor buitenland-Belgen.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 konden landgenoten met domicilie gelijk waar ter wereld, althans wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, zich laten registreren als kiezer. Zij hadden vijf mogelijkheden om hun stem uit te brengen: - persoonlijk naar België komen; - volmacht geven aan een andere kiezer in België; - persoonlijk gaan stemmen op consulaat of ambassade; - volmacht geven aan een kiezer die op consulaat of ambassade gaat stemmen; - per brief stemmen. Wat de laatste manier van stemmen betreft blijkt er heel wat te zijn fout gelopen. De tijdsmarge is immers bijzonder krap want de stemformulieren worden ten vroegste op de twaalfde dag vóór de dag van de verkiezing vanuit België opgestuurd waarna ze ingevuld en op tijd terug het telbureau moeten bereiken. Zo hebben we weet van landgenoten die van hun diplomatieke vertegenwoordigers te horen kregen dat indien ze zeker wilden zijn dat hun stembrieven tijdig binnen zouden zijn, ze maar een koerierdienst moesten inschakelen. Wat een aantal trouwens ook gedaan heeft en soms tot 38 euro verzendingskosten heeft betaald. Soms uit burgerzin of engagement, maar soms ook om te vermijden dat ze nadien een boete zouden krijgen wegens het niet vervullen van de stemplicht. Want eens geregistreerd als kiezer valt men ook onder de stemplicht. 1. Hoeveel klachten zijn er over deze manier van stemmen binnengekomen? Graag daarbij ook een opsplitsing per land of ambtsgebied van consulaat of ambassade. 2. Zijn er cijfers bekend over het aantal stembrieven dat aangetekend of per koerier werden bezorgd? 3. Zijn er cijfers voorhanden van het aantal brieven dat te laat binnenkwam en dus niet meegeteld kon worden? 4. Worden de koerierkosten terugbetaald? 5. Komt er een grondige evaluatie van deze manier van stemmen en van het stemmen door buitenland-belgen in het bijzonder? 6. Wordt er gedacht aan een aanpassing van het systeem waarbij de deadlines binnen de ganse procedure worden aangepast zodat de stembrieven vroeger kunnen worden uitgestuurd én dus ook tijdig kunnen worden teruggestuurd zonder daarvoor een beroep te moeten doen op koerierdiensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Aangezien de organisatie van de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven onder de bevoegdheid valt van de minister van Buitenlandse Zaken, beschik ik niet over deze informatie en laat ik het dus aan mijn geachte collega over om uw vraag te beantwoorden (zie uw vraag nr. 4 van 21 oktober 2014, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 5, blz. 124). 3. De cijfers van de stembiljetten die per briefwisseling op tijd in België zijn toegekomen voor de verkiezing van 25 mei 2014 , staan hieronder vermeld. Hieruit kunnen de cijfers van brieven die te laat of nooit teruggestuurd werden door de Belgische kiezers in het buitenland, worden afgeleid. 4. In artikel 180septies, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek wordt bepaald dat de Belg die in het buitenland verblijft, de omslag met zijn stembiljet in België doet toekomen. Deze verzendingskosten zijn ten laste van de kiezer. 5 en 6. In toepassing van het regeerakkoord van 9 oktober 2014 en in het kader van de stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven, zal een studie uitgevoerd worden met het oog op de invoering van een elektronisch stemsysteem van het type 'e-voting' bij de volgende regionale, federale en Europese verkiezingen. Een vereenvoudiging van de organisatie van de verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven, zal eveneens bestudeerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCORRESPONDENTIE | VERKIEZING | ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN | OVERHEID | DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING | STAATSBURGER
Vrije trefwoordenBUITENLAND