...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0007 - Zittingsperiode : 54


Auteur Muriel Gerkens, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Vertegenwoordiging van CODEF bij de non-profitonderhandelingen.
Datum indiening28/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In september 2014 hadden de onderhandelingen in de non-profitsector van start moeten gaan. Bij het sluiten van de vorige akkoorden was de Franstalige non-profitkoepel CODEF (Coordination de Défense des Services sociaux et culturels) niet vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafel. Die koepelorganisatie heeft echter een specifieke ledengroep, namelijk dienstverleners die vooral werkzaam zijn in de volgende sectoren: gezins- en bejaardenhulp aan huis; oppasdiensten voor zieken; welzijnswerk; kinderopvang; socioculturele diensten; buurtdiensten (met dienstencheques); opvoedings- en huisvestingsdiensten; sociale dienstverlening; migrantenwerk; volwassenenonderwijs; enz. De meeste van die verenigingen worden door het functionele beleid: - niet erkend en niet gesubsidieerd; - erkend en niet gesubsidieerd; - erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd. Sommige verenigingen worden erkend en gesubsidieerd door het sectorale beleid, en zijn dan ook aangesloten bij sectorfederaties uit de socioculturele sector. Deze socialprofitorganisaties moeten voldoen aan de verplichtingen van de commerciële sector. Ondanks de aard van hun activiteiten en hun structuur komen ze niet in aanmerking voor de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de Maribelregeling, noch voor de werkgelegenheidsbevorderende maatregelen in de non-profitsector. Deze diensten, die overal in het land aanwezig zijn, ontvangen (nog) geen subsidie van de gewestelijke overheid, maar verrichten wel structureel werk. Op welke manier kan er tijdens de komende onderhandelingen in de non-profitsector rekening worden gehouden met die diensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Antwoord

Uw vraag heeft betrekking op de manier waarop de diensten die actief zijn in de verscheidene non-profitsectoren in aanmerking kunnen worden genomen bij toekomstige tripartiete onderhandelingen van de non-profitsector. Daar deze tripartiete politieke onderhandelingen niet plaatshebben op federaal niveau, nodig ik u uit zich te wenden tot de instanties van de Gewesten en Gemeenschappen die hiervoor bevoegd zijn. Ik ben overigens evenmin bevoegd om te beslissen wie er kan aanschuiven aan de onderhandelingstafel. We hebben uiteraard wel overleg met UNISOC, De Unie van socialprofitondernemingen vzw is de federale werkgeverskoepel van de socialprofitsectoren in België. Op intersectoraal niveau vertegenwoordigt UNISOC immers de socialprofitwerkgevers in de officiële overlegorganen; de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De Sociale Maribel wordt momenteel geregeld door het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. De werkgevers die onder de bevoegdheid van het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit vallen, kunnen dus gebruik maken van het systeem, aan de voorwaarden die zijn bepaald door de reglementering.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenSOCIAAL BELEID | ARBEID | NON-PROFITSECTOR | SOCIALE DIALOOG