...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Thiébaut, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Werkelijke duur van de informatiefase in het kader van de procedure-Renault.
Datum indiening27/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In het hoofdstuk van het regeerakkoord waarin er naar de procedure-Renault wordt verwezen, worden er wijzigingen van het desbetreffende regelgevende kader in het vooruitzicht gesteld "met het oog op kortere procedures om sneller duidelijkheid te bieden in het belang van de betrokken onderneming en werknemers." Als een bedrijf een dergelijke procedure voor collectief ontslag opstart, geldt er thans geen tijdslimiet voor fase 1. Die fase is niet alleen erg belangrijk voor de directie, die zo de gelegenheid heeft haar voornemen tot collectief ontslag aan te kondigen en met sociale, economische en andere argumenten te rechtvaardigen, maar ook voor de vakbonden, die alle nodige vragen kunnen stellen met het oog op het uitwerken van alternatieven. Die procedure verklaart ten dele waarom de grootste herstructureringen vaak de meest complexe zijn en het langst duren. 1. Kan u ons de cijfers bezorgen met betrekking tot de duur van fase 1 in de ondernemingen die de afgelopen twee jaar een beroep hebben gedaan op de procedure-Renault? 2. Wat was de gemiddelde duur van die procedure in 2013 en 2014? 3. In hoeveel procent van de gevallen duurde de procedure langer dan 90 dagen, en in hoeveel procent van de gevallen duurde ze minder lang? 4. a) Zou het in het licht van de gegevens waarover u beschikt, niet nuttig zijn om de duur van fase 1 te beperken? b) Zo ja, waarom?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Antwoord

Wat uw vragen 1 tot 3 betreft, kan ik u meedelen dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg statistieken opmaakt die een monitoring toelaten van de procedures collectief ontslag die gevoerd worden in België. Deze statistieken kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=485idM=218. Deze statistieken bevatten informatie over het aantal betrokken ondernemingen, werknemers, alsook provincies of gewesten en sectoren. Zij geven ook inlichtingen over de duur van de procedures van inlichting en raadpleging, namelijk de tijd die verloopt tussen het ogenblik van de aankondiging van de werkgever van zijn voornemen om over te gaan tot een collectief ontslag en het ogenblik van betekening van zijn ontwerp van collectief ontslag. Om een betere representativiteit van de gegevens te verzekeren, worden deze specifieke statistieken normaal één keer per jaar gepubliceerd op het einde van het jaar. Voor het jaar 2013 bedraagt de gemiddelde duur van de procedures 86 dagen. Ongeveer 75 % van de betrokken ondernemingen hebben hun procedure afgesloten binnen een termijn van 90 dagen. Deze tendens lijkt te worden bevestigd voor het jaar 2014, zoals blijkt uit de grafieken die ik in bijlage voeg. Wat uw vierde vraag betreft, kan ik u meedelen dat het mijn intentie is om na advies van de sociale partners voorstellen te formuleren om het regelgevend kader inzake de sluiting van ondernemingen en het collectief ontslag aan te passen. Of een eventuele beperking in de tijd van de eerste fase van de procedure van inlichting en raadpleging in dit kader aangewezen is, zal dus moeten blijken uit de uitkomst van het sociaal overleg hierover en het advies van de sociale partners.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenONDERNEMING | INFORMATIE | ONTSLAG | ARBEID | OPHEFFING VAN DE ZAAK
Vrije trefwoordenHERSTRUCTURERING