...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Fabienne Winckel, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Personeel van buitenlandse ambassades en SHAPE. - Ouderschapsverlof.
Datum indiening21/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Tegenwoordig kunnen alle werknemers van buitenlandse ambassades en SHAPE ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid aanvragen. Voorheen was dat bij ontstentenis van een wettelijke grondslag voor de erkenning en organisatie van dergelijke verloven onmogelijk. Op 3 mei 2014 is er een nieuw koninklijk besluit in werking getreden waarin de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedures om aanspraak te kunnen maken op ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand worden vastgelegd. 1. Hoeveel aanvragen werden er sinds de erkenning van dat recht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ingediend? 2. Welk soort verlof wordt er aangevraagd en welk profiel hebben de aanvragers?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Antwoord

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 heeft een recht op ouderschapsverlof en op verlof voor het verlenen van medische bijstand ingevoerd ten gunste van het personeel tewerkgesteld op een buitenlandse ambassade en bij SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). In toepassing van dit koninklijk besluit werden bij de RVA sedert mei 2014 zes aanvragen tot ouderschapsverlof ingediend. Tot op heden heeft de Dienst geen enkele aanvraag tot verlof voor het verlenen van medische bijstand ontvangen. Vijf van deze aanvragen werden gedaan door personen die in Vlaanderen woonachtig zijn, één aanvraag heeft te maken met het Waalse Gewest. In twee gevallen betreft het een volledig onderbreking, de vier andere gevallen houden verband met een vermindering van de arbeidstijd met één vijfde. Twee aanvragen werden ingediend door mannen, de vier andere door vrouwen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenOUDERVERLOF | VERLOF OM SOCIALE REDENEN | PERSONEEL IN DIPLOMATIEKE DIENST | ARBEID
Eurovoc kandidaat-descriptorenLOOPBAANONDERBREKING
Vrije trefwoordenRVA