...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Vincent Van Quickenborne, Open Vld
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Websites van de federale overheid en haar diensten. - Toekenning van het AnySurfer-Label.
Datum indiening03/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

In het federaal regeerakkoord is bepaald dat websites en digitale documenten maximaal toegankelijk moeten zijn voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap. Zo bestaat er sinds meer dan tien jaar een label "AnySurfer" dat wordt toegekend aan websites eenmaal ze voldoen aan de nodige vereisten van het label. Uit een eerder antwoord blijkt dat federale organisaties die dat wensen, via de FOD Kanselarij van de eerste minister een AnySurfer-audit kunnen aanvragen. AnySurfer streeft ernaar dat websites en digitale documenten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, zonder daarbij een vlotte bruikbaarheid voor iedereen uit het oog te verliezen. Toegankelijk betekent dat ze bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een handicap. 1. Hoeveel websites van de federale overheid en haar diensten zijn tot op heden toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve of motorische handicap? 2. Hoeveel van die websites kregen het AnySurfer-Label toegekend? 3. Welke maatregelen worden gepland om dit nog te verbeteren en welke minister of staatssecretaris zal hierin de voortrekker zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In het kader van haar transversale opdrachten, ook binnen COMMnet (het netwerk van de federale communicatoren), ondersteunt de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste minister de noodzaak om de federale openbare sites toegankelijk te maken voor iedereen en sensibiliseert ze hierover. De Algemene Directie biedt aan de federale organisaties die dit wensen ondersteuning bij de audit van de sites die ze laten uitvoeren en neemt de lasten ervan op zich. De Algemene Directie doet systematisch hetzelfde voor haar eigen sites en voor de sites waarvan de opvolging haar is toevertrouwd door openbare diensten-derden, steeds in het kader van het vervullen van haar transversale opdrachten. De uitvoering van deze audits gebeurt door de vzw Anysurfer. Hierbij dienen twee opmerkingen te worden gemaakt: - de uitvoering van deze audit leidt niet noodzakelijk tot het toekennen van het "Anysurfer"-label; de betrokken federale organisatie blijft immers verantwoordelijk voor het naleven van de conclusies van de audit; - ik kan deze vraag enkel beantwoorden voor de sites die worden beheerd, gehuisvest door de Algemene Directie Externe Communicatie of waarvoor de betrokken federale organisatie via haar een audit heeft gevraagd. 2. Wat de sites betreft die beheerd worden door de FOD Kanselarij van de Eerste minister, beschikt de website "belgium.be" over het "Anysurfer"-label, terwijl de websites "chancellerie.belgium.be", "premier.be" en "gouvernement-federal.be" momenteel de audit doorlopen. Wat de sites betreft waarvoor de federale organisaties een aanvraag hebben ingediend, wordt de situatie van deze sites inzake audit en toekenning van het "Anysurfer"-label toegelicht in de bijgevoegde tabel. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt de tabel niet in het Bulletin van Vragen enAntwoorden opgenomen maar ligt hij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). De wanverhouding tussen sites die over het "Anysurfer"-label beschikken en sites waarvoor een audit loopt, is te wijten aan de duur van het labelingstraject, dat verschillende maanden in beslag kan nemen. 3. De Algemene Directie informeert systematisch de federale overheidsdiensten over de mogelijkheid om een beroep te doen op haar diensten en moedigt hen aan de toegang tot hun sites te verbeteren. In december 2013 werden in het kader van de dag van de diversiteit twee ateliers georganiseerd om de communicatoren, ontwikkelaars en webmasters te sensibiliseren rond de toegankelijkheid van de federale sites. Bijkomende ateliers zullen nog worden georganiseerd. De Algemene Directie Externe Communicatie biedt raad, hulp en ondersteuning. Het budget dat is toegekend aan de "Anysurfer"-audits bedraagt 40.000 euro.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenTOEGANG TOT DE INFORMATIE | OVERHEID | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | BETREKKING TUSSEN OVERHEID EN BURGER | INTERNETSITE