...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1557 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Opvolging Falun Gong.
Datum indiening19/11/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 80 van 23 februari 2015 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 20), vestig ik u graag de aandacht op relevante gebeurtenissen dit voorbije jaar. De Taiwanese regering verbood begin dit jaar ten minste drie CCP-ambtenaren om het Taiwanese grondgebied te betreden omwille van hun betrokkenheid in de vervolging van Falun Gong in China. Onlangs was het Brits Parlement terug gastheer voor een evenement inzake Chinese orgaanroof. 1. Tijdens het Britse evenement verklaarde The International Coalition to End Transplant Abuse in China een onafhankelijk people's tribunal op te richten om het dossier op te volgen. Ziet u graten in dit initiatief, creëert dit een momentum dat we kunnen aangrijpen? 2. Op internationaal vlak zijn er reeds verschillende initiatieven geweest (EU 2013, VN 2015). Welke significante vorderingen zijn er recentelijk gebeurd op internationaal vlak? 3. Welke vorderingen heeft dit land bilateraal gemaakt met China inzake de mensenrechtensituatie; specifiek voor Falun Gong?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. Ik neem nota van de organisatie van een people's tribunal door de International Coalition to End Transplant Abuse in China, dat na een reeks hoorzittingen, op 10 december voorlopige conclusies presenteerde. Een definitief rapport wordt tegen midden 2019 verwacht. China had het gebruik van getransplanteerde organen van geëxecuteerde gevangenen in 1984 gelegaliseerd, op voorwaarde dat de gevangene of zijn/haar nabestaanden voorafgaand toestemming hadden gegeven. In 2014 kondigde de Chinese overheid evenwel aan dat organen van gevangenen niet meer gebruikt zouden mogen worden voor transplantaties. Het blijft in de praktijk echter zeer moeilijk om in te schatten in hoeverre China deze nieuwe wet effectief toepast, aangezien er nooit informatie wordt vrijgegeven over het aantal executies, noch over het aantal orgaantransplantaties dat plaatsgrijpt. 2. Op 11 maart 2018 nam China nog deel aan een internationale conferentie tegen orgaanhandel in het Vaticaan. In de marge van de conferentie verklaarde het land dat het een actief beleid voert om illegale orgaanhandel en transplantaties te voorkomen. Op multilateraal vlak is België actief rond het thema: zo werd het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen, dat u ook aanhaalt in uw vraag, actief mee onderhandeld door ons land, dat op dat moment (maart 2015) voorzitter was van het Comité van ministers van de Raad van Europa. België was tevens één van de eerste ondertekenaars van dit verdrag. Ook in het kader van de VN zet ons land zich actief in om deze problematiek te bespreken en aan te pakken. Zo werd in het kader van de 3de Commissie van de VN Algemene Vergadering dit jaar een nieuwe VN-resolutie aangenomen betreffende het versterken en bevorderen van effectieve maatregelen en internationale samenwerking op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering en -handel in menselijke organen. België co-sponsorde deze resolutie, die de VN-lidstaten aanspoort om maatregelen te nemen, gericht op de verantwoordelijkheid van overtreders, wetgeving te ontwikkelen die orgaandonatie aan klinische criteria en ethische normen laat voldoen, alsook internationale richtlijnen hieromtrent te ontwikkelen. 3. Het bestrijden van de illegale handel in organen is een onderwerp waaraan op bilateraal vlak de nodige aandacht wordt geschonken: zo ontvangen mijn diensten vertegenwoordigers van het middenveld die de problematiek van illegale orgaantransplantaties aankaarten. Ons land houdt er ook aan om in al zijn bilaterale contacten met China onze gesprekspartners te wijzen op het universele karakter van de mensenrechten. Tijdens recente bilaterale contacten, werd onder meer China's meest recente Universeel Periodiek Onderzoek aangehaald. Tijdens dit onderzoek, dat op 6 november plaatsvond in de schoot van de Mensenrechtenraad, maakte België onder meer de aanbeveling om de detentiepraktijken te stoppen ten aanzien van etnisch-religieuze minderheden die niet in rechte veroordeeld zijn voor enig misdrijf.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | VRIJHEID VAN MENINGSUITING | FILOSOFIE | BUITENLANDS BELEID | CHINA