...

Bulletin nr : B155 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2176 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Ban formaldehyde (MV 19419).
Datum indiening03/04/2018
Taal N
Publicatie vraag     B155
Publicatiedatum 09/05/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/05/2018

 
Vraag

Op 10 januari 2017 lanceerde de Europese Commissie een tweede pakket met wijzigingen van de richtlijn inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (2004/37/EG). Formaldehyde werd eind 2016 geclassificeerd als kankerverwekkende stof (van categorie 2/3 naar categorie 1B/2). Tegelijk maakte de Europese Commissie een mededeling bekend waarin ze een derde pakket met wijzigingen aankondigt voor begin 2018, onder andere met betrekking tot formaldehyde. Daarom vestig ik specifiek de aandacht inzake het medisch gebruik van formaldehyde. Deze stof wordt ingezet voor de fixatie en bewaring van weefselmonsters, hetgeen cruciaal is voor het stellen van diagnoses. Betrouwbare alternatieven hiervoor lijken momenteel nog niet voorhanden. Er leeft momenteel bezorgdheid bij pathologen over de toekomstige mogelijkheden van het medisch gebruik van formaldehyde. Hoewel we begrijpen dat formaldehyde voor medisch gebruik niet onder de ban zou vallen is het noodzakelijk om dit ook expliciet te laten vermelden in het derde pakket van de Europese Commissie. 1. Bent u op de hoogte van de bezorgdheden van pathologen inzake formaldehyde? 2. Neemt u deze bezorgdheden mee in uw dialoog met de Europese Commissie voor het voorbereidende werk voor het derde pakket?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B157
Publicatiedatum 25/05/2018, 20172018
Antwoord

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel tot aanpassing van de Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk gelanceerd. Eén van de voorgestelde aanpassingen is de introductie van bindende beroepsblootstellingsgrenswaarden voor formaldehyde: 0,3 ppm voor een referentieperiode van acht uur en 0,6 ppm voor een referentieperiode van 15 minuten. Een formele ban van het gebruik van formaldehyde in het kader van bovenvermelde regelgeving is niet aan de orde. De richtlijn legt echter wel op dat kankerverwekkende en mutagene stoffen (waaronder formaldehyde) op het werk moeten worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen indien dat technisch mogelijk is. Indien substitutie niet technisch mogelijk is moet de blootstelling van werknemers vermeden of zo laag mogelijk worden gehouden, door het toepassen van preventiemaatregelen. De blootstelling mag in geen enkel geval de grenswaarde voor beroepsblootstelling overschrijden. Deze bepalingen gelden voor alle werknemers, dus ook voor de werknemers in de medische sector. Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door titel 2 betreffende kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, van boek VI van de codex over het welzijn op het werk. Ik vestig er uw aandacht op dat er reeds een Belgische bindende beroepsblootstellingsgrenswaarde voor formaldehyde bestaat (0,3 ppm, momentane waarde). Indien er na de onderhandelingen op Europees niveau een nog strengere grenswaarde zou worden vastgelegd (wat weinig waarschijnlijk lijkt), zal de nationale grenswaarde worden aangepast. In verband met de bezorgdheden over het gebruik van formaldehyde in de medische sector kan ik dus zeggen dat de aanpassing van de richtlijn 2004/37/EG, wat formaldehyde betreft, in de praktijk hoogstwaarschijnlijk niet tot veranderingen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk zal leiden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenGEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | ARBEIDSVEILIGHEID | GEVAARLIJKE STOF | ARBEID