...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0967 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Global Gag Rule.- Effect in partnerlanden (MV 19689).
Datum indiening22/08/2017
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/10/2017

 
Vraag

Op 23 januari 2017 besliste Amerikaans president Donald Trump tot het herinvoeren van de Mexico City Policy, onder de critici gekend als Global Gag Rule. De regelgeving verbiedt ontwikkelingsorganisaties die Amerikaanse ontwikkelingshulp ontvangen vrouwen in te lichten over de mogelijkheid tot abortus, hen door te verwijzen naar een abortuskliniek of samen te werken met andere organisaties die dit wel doen, zelfs als abortus wettelijk wordt toegelaten in het land. Organisaties die de regel niet onderschrijven, verliezen alle financiŰle steun. De maatregel treft de dienstverlening van internationale ngo's zoals de International Planned Parenthood Federation (IPPF) en Marie Stopes International (MSI) en hun vele lokale partners in het Zuiden. Als antwoord op deze ontwikkelingen engageerde BelgiŰ zich voor het She Decides-initiatief met de organisatie van een grote internationale conferentie en de toezegging van extra middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ondertussen werden in Washington nog meer verregaande beslissingen genomen. Op 24 mei 2017 kondigde de Trump-administratie in haar begrotingsvoorstel voor 2018 aan om alle uitgaven voor internationale gezinsplanning en reproductieve gezondheid te schrappen. Het gaat over een budget van 607,5 miljoen dollar. Hiermee wordt de financieringskloof voor gezinsplanning nog groter. Het einde van de Amerikaanse steun voor gezinsplanning en reproductieve gezondheidsprogramma's zal volgens de berekeningen van het Guttmacher Institute leiden tot 3,3 miljoen bijkomende abortussen, 15.000 meer gevallen van moedersterfte, 8 miljoen extra ongeplande zwangerschappen en 26 miljoen minder vrouwen en koppels die een beroep kunnen doen op diensten voor gezinsplanning. Deze laatste komen bovenop de 225 miljoen vrouwen met een zogenaamde unmet need for family planning. Het begrotingsvoorstel volgde op de aankondiging van een uitbreiding van de Global Gag Rule van een enveloppe voor gezinsplanning van 600 miljoen dollar naar een enveloppe van 8 miljard dollar, namelijk de Amerikaanse steun voor mondiale gezondheid. De Global Gag Rule heeft daardoor ook een directe impact op de Amerikaanse steun voor de aanpak van hiv, de gezondheid van moeders en kinderen, malaria, de zika-bestrijding en andere internationale gezondheidsprogramma's. Kortom, deze recente beslissing zal een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid van miljoenen mensen in en buiten de Belgische partnerlanden. 1. Hoe volgen uw diensten de impact van de Global Gag Rule op in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking? 2. Op welke internationale fora en binnen welke bestuursorganen van internationale instellingen bracht of brengt BelgiŰ dit dossier ter sprake? 3. Hoe brengt u de noden op het vlak van gezinsplanning aan bod in de beleidsdialoog met de partnerlanden? 4. Hoe wordt er aandacht besteed aan gezinsplanning bij de co÷rdinatie en samenwerking tussen de verschillende EU-donoren in onze partnerlanden, in het bijzonder tussen die EU-donoren die zich scharen achter She Decides?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B132
Publicatiedatum 06/10/2017, 20162017
Antwoord

1. U hebt helemaal gelijk met uw aandacht voor de gevolgen van de Global Gag Rule die zorgwekkend zijn. Het is om deze reden dat ik het initiatief heb genomen om de conferentie She decides op 2 maart jongstleden te organiseren. EÚn van de doelstellingen was om zicht te krijgen op de gevolgen van de Global Gag Rule; maar ook om de internationale gemeenschap - waaronder de partnerlanden - te sensibiliseren, en fondsen te mobiliseren. In de partnerlanden letten onze gezanten in het bijzonder op de gezondheid en op de seksuele en reproductieve rechten die trouwens een prioriteit zijn in de ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast wordt voor elk nieuw samenwerkingsprogramma in de partnerlanden een analyse gevraagd over de situatie van de gezondheid en van de seksuele en reproductieve rechten. De partnerlanden worden erg getroffen omdat het gaat om de armste landen die dus nog sterk afhankelijk zijn van buitenlandse hulp, vooral wat de bevoorrading van contraceptiemiddelen betreft. Om deze reden heb ik de beslissing genomen om de programma's te financieren van twee organisaties die getroffen worden door de GGR: twee miljoen euro aan het fonds UNFPA Supplies dat de bevoorrading van contraceptiemiddelen verzekert in de armste landen; en vier miljoen euro aan de International Planned Parenthood Federation (IPPF), voor hun werking met de lokale structuren rond gezinsplanning in verschillende van onze partnerlanden. Dit dossier wordt momenteel door IPPF voorbereid. 2. BelgiŰ, en de andere landen die de conferentie She Decides hebben georganiseerd, blijven de problematiek van de seksuele en reproductieve rechten en de financiering ervoor, verder op de agenda zetten. Dit was onder andere het geval tijdens de CSW te New York eind maart, tijdens de Spring Meeting van de Wereldbank in april; en tijdens de European Development Days en wij blijven er zo vaak als mogelijk de aandacht op vestigen. Ik ben ook van plan om deel te nemen aan de volgende Family Planning Summit op 11 juli te Londen. Deze conferentie is volledig in lijn met het She decides initiatief en dient om de aandacht voor de problematiek verder te versterken, alsook om verdere financiering aan te trekken. Ten slotte heb ikzelf terreinbezoeken uitgevoerd die volledig gewijd waren aan "She decides" en de problematiek van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Door deze bezoeken kon ik autoriteiten, actoren op het terrein en van de civiele maatschappij ontmoeten in Benin en Senegal. Het politiek overleg was telkens heel positief. In Senegal heb ik een onderhoud en een werksessie gehad met de minister van gezondheid. In Benin heb ik ontmoetingen gehad met verschillende ministers, maar ook met President Talon. In dit laatste land werden voorts twee gedelegeerde samenwerkingsprogramma's ondertekend: ÚÚn met UNICEF om de campagne tegen vroegtijdige huwelijken te ondersteunen, - deze campagne wordt mede ondersteund door de vrouw van de president (1,250 miljoen euro). Het andere programma wordt geleid door UNFPA en is getiteld Learning about living in Benin. Het handelt over seksuele informatie voor jongeren in onderwijsinstellingen door middelen van een e-learning platform dat toegankelijk is voor mobiele telefoons. Ons land draagt hier 1,5 miljoen aan bij. 3. In BÚnin zijn de aanwezige EU-lidstaten op dit ogenblik bezig met het voorbereiden van een gezamenlijke strategische contextanalyse in het kader van de Joint Programming. In deze oefening wordt er aandacht geschonken aan het thema "demografie, seksuele en reproductieve gezondheid, jongeren, enz.", dat een afzonderlijk onderwerp vormt in het kader van de derde pijler van deze analyse: situation et vulnÚrabilitÚ sociale. Verder wonen de Nederlanders en de Belgen de meeste van de activiteiten rond reproductieve gezondheid bij en worden dezelfde standpunten overgemaakt. 4. De aandacht voor de gezinsplanning bestond al vˇˇr het initiatief She decides. In de partnerlanden zal het zich onder meer vertalen door een Belgische deelname in bepaalde landen aan donorgroepen die actief zijn rond gender. De EU-delegatie neemt trouwens contact op met de donorlanden rond hun uitvoering van het EU-Gender Action Plan (GAP) II. Ik herinner eraan dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten ÚÚn van de vier prioritaire thema's is in dit GAP. Met het oog hierop vindt ook overleg plaats op het terrein en worden donorlanden regelmatig ondervraagd over hun activiteiten in dit domein.

 
Eurovoc-hoofddescriptorONTWIKKELINGSHULP
Eurovoc-descriptorenANTICONCEPTIE | ONTWIKKELINGSHULP