...

Bulletin nr : B128 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1742 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nahima Lanjri, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Btw op voedselschenkingen (MV 19050).
Datum indiening12/07/2017
Taal N
Publicatie vraag     B128
Publicatiedatum 23/08/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/08/2017

 
Vraag

Sinds juli 2013 is de btw-heffing op schenkingen van voedselwaren opgeheven voor voedselbanken. Een nieuwe beslissing van 21 mei 2015 van de administratie breidt deze maatregel uit naar de lokale besturen en erkende caritatieve instellingen met het oog op de gratis verdeling ervan uitsluitend onder behoeftige personen in BelgiŽ. Vanuit de praktijk wordt mij echter gemeld dat de nieuwe beslissing enkele ongewenste effecten met zich meebrengt, zoals de uitsluiting van de sociale kruideniers en de sociale restaurants (omdat zij een kleine vergoeding vragen voor bepaalde gemaakte kosten en/of omdat zij de geschonken voedselwaren herwerken tot een maaltijd) en van de bovenlokale koepels, federaties en distributieplatformen die de voedselschenkingen verzamelen om ze daarna te verdelen aan de aangesloten leden. Het zou goed zijn mocht u de beslissing van 21 mei 2015 terug onder de loep nemen, zodat de ongewenste effecten eruit gehaald kunnen worden en zodat alle voedselschenkingen ten behoeve van kansarmen, daklozen, enz., niet meer aan btw moeten worden onderworpen. 1. Gaat u ermee akkoord om het "gratis-criterium" weg te laten als voorwaarde, zodat het vragen van een lage vergoeding (die ver onder de marktprijs ligt) wel mogelijk wordt, waardoor voortaan voedselschenkingen van sociale kruideniers en sociale restaurants van de maatregel kunnen genieten? Indien niet, waarom niet? Indien uw verantwoording slaat op het aspect van mogelijke concurrentievervalsing ten opzichte van de reguliere sector (zoals horeca), bent u dan bereid om samen in overleg met de reguliere sector en de caritatieve instellingen een oplossing te vinden die de mogelijke concurrentievervalsing uit de wereld kan helpen? 2. Gaat u ermee akkoord om het criterium van "verdeling in dezelfde staat" op te heffen als voorwaarde, zodat voedselschenkingen ook kunnen genieten van de maatregel indien zij worden verwerkt tot een maaltijd/gerecht? Op die manier zouden sociale restaurants niet meer worden uitgesloten van de maatregel. Indien niet, waarom niet? 3. Bent u bereid om de voorwaarde van de erkenning door lokale besturen te verruimen naar de bovenlokale besturen, zodat ook koepels, federaties en distributieplatformen, die de geschonken voedselwaren ontvangen en verdelen onder hun leden, van de maatregel kunnen genieten? Indien niet, waarom niet? 4. Bent u van plan om binnenkort de toepassing van de twee administratieve beslissingen te evalueren? Zo ja, gebeurt dit dan in samenspraak met de caritatieve instellingen en de reguliere sector en wanneer kunnen we dan resultaat verwachten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B132
Publicatiedatum 06/10/2017, 20162017
Antwoord

In 2015 heb ik het btw-gunstregime inzake het gratis weggeven van voedseloverschotten uitgebreid. Sindsdien is het onder meer zo dat de begiftigde niet langer een erkende voedselbank moet zijn, maar het ook kan gaan om een lokaal bestuur, zoals het OCMW van een bepaalde gemeente, of een liefdadigheidsinstelling die door het lokale bestuur als zodanig is erkend en die de voedseloverschotten verder verdeelt onder de hulpbehoevenden. De bedoeling hiervan was om het gunstregime, met een minimum aan btw-formaliteiten, ook mogelijk te maken voor kleinere buurtwinkels en superettes. In de praktijk blijkt deze maatregel een succes te zijn en brengt deze geen ongewenste effecten teweeg. Het is anderzijds wel zo dat de toepassing van het huidige regime nog verder kan worden gefaciliteerd. Op mijn vraag heeft de administratie daarom de toepassing van dit btw-gunstregime de voorbije maanden opnieuw geŽvalueerd in nauw overleg met de sociale sector en de distributiesector. Op voorstel van mijn administratie heb ik beslist om de bestaande regeling op een aantal punten bijkomend te versoepelen. Een nieuwe globale circulaire die een en ander toelicht, is in opmaak en zal spoedig worden gepubliceerd op fisconetplus.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenSCHENKING | BELASTINGVRIJSTELLING | FISCALITEIT | SOCIAAL BELEID | VOEDINGSPRODUCT | BTW