...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0895 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Voorstel MalmstrŲm.
Datum indiening08/12/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2017

 
Vraag

Op 9 november 2016 heeft EU-commissaris MalmstrŲm haar voorstel gelanceerd om het EU-handelsverdedigingsinstrumentarium te moderniseren, specifiek tegen dumping en oversubsidiŽring. Samen met het voorstel werd ook de impact assessment vrijgegeven. Dit voorstel is gelinkt aan het MES-dossier van China, Section 15 van China's Protocol of Accession to the WTO verloopt nu. Er is relatief weinig respons geweest op het voorstel van de Commissie. Commissaris MalmstrŲm wenst een nieuwe berekeningsmethode in het leven te roepen om een gelijkaardige of betere handelsbescherming voor Europa te bekomen. Het voorstel van 2013 om de Trade defence instruments (TDI's) en the lesser duty rule (LDR) aan te passen zit voorlopig nog geblokkeerd. 1. a) Wat is het gezamenlijk standpunt van de federale regering en de deelstaten over het voorstel van commissaris MalmstrŲm? b) Hoe verliep het overleg tussen de verschillende niveaus? c) Hoe ziet u de slaagkansen van het voorstel en de nieuwe berekeningsmethode? 2. Welke signalen heeft u uit de bedrijfssectoren vernomen (de staalsector bij uitstek) over dit akkoord? 3. Het voorstel van 2013 om de TDI's en de LDR aan te passen zit nog altijd vast. a) Hoe is de houding van BelgiŽ geŽvolueerd in dit dossier? b) Naar verluidt neigt Nederland om het voorstel van 2013 nu ook goed te keuren? c) Wat zijn de laatste struikelblokken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B102
Publicatiedatum 20/01/2017, 20162017
Antwoord

BelgiŽ heeft principiŽle steun gegeven aan het voorstel van Europees commissaris MalmstrŲm met betrekking tot de nieuwe antidumpingmethodologie. Op voorwaarde dat het voorstel hetzelfde niveau van bescherming garandeert tegen deloyale handelspraktijken (zonder evenwel in protectionisme te hervallen). Het voorstel moet ook voldoen aan de regels van de World Trade Organization (WTO). BelgiŽ is ook van oordeel dat het voorstel geen extra bewijslast mag creŽren voor onze industrie. Er moet ook specifieke aandacht zijn voor kmo's. De Belgische posities in het kader van de Europese Unie worden vastgelegd binnen coŲrdinaties die op regelmatige tijdstippen plaatsvinden bij het directoraat-generaal Europese Zaken (DGE) op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Hierop worden de vertegenwoordigers van de deelstaten eveneens op uitgenodigd. Zo vond op 12 december 2016 een beleidscoŲrdinatie plaats die uitsluitend gewijd was aan het voorstel van Europees commissaris MalmstrŲm. Het voorstel wordt momenteel besproken op technisch niveau binnen de EU werkgroep "Handelsvraagstukken". Het is in die zin nog te vroeg om zich uit te spreken over de slaagkansen van het voorstel. Het onderwerp wordt mogelijk aangekaart op politiek niveau tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de Europese handelsministers onder het Maltese Europese voorzitterschap. Op de vorige bijeenkomst van dezelfde Europese handelsministers op 11 november 2016 kon het voorstel op een ruime principiŽle steun rekenen. Volgens de info waarover wij beschikken, zijn de betrokken bedrijfssectoren er vooral voor beducht dat het nieuwe voorstel voor extra bewijslast zal zorgen. Zij vragen eveneens dat aan China geen markteconomiestatus wordt toegekend. Op 13 december 2016 kwam het Comitť van de Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) tot overeenstemming over de modernisering van de handelsbeschermende maatregelen. Nadat de Europese Raad de lidstaten op 21 oktober 2016 had opgeroepen om tot een akkoord hierover te komen voor het einde van 2016. BelgiŽ heeft het compromisvoorstel van het Slovaaks voorzitterschap gesteund; zodat het voorstel nu zo snel mogelijk ook voorgelegd kan worden aan het Europese Parlement voor verder debat. BelgiŽ pleitte sinds eerder dit jaar al voor een doorbraak in dit dossier. BelgiŽ gaf al aan bereid te zijn een compromisvoorstel rond de opschorting van de regel van het minste recht (lesser duty rule) te kunnen aanvaarden, op voorwaarde dat de opschorting aan duidelijke voorwaarden werd onderworpen. Zodat de toepassing ervan transparant en voorspelbaar zou zijn; een belangrijk element voor een economie zoals de Belgische die zo afhankelijk is van in- en uitvoer. Het voorstel werd op 13 december 2016 met gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Een aantal landen, waaronder Nederland, gaf evenwel aan zich niet te kunnen terugvinden in het compromisvoorstel. De aanpassing van de regel van het laagste recht (lesser duty rule) was het belangrijkste geschilpunt. Hierrond kon het Slovaakse voorzitterschap niettemin een compromis-oplossing vinden, door de voorwaarden voor de opschorting van deze regel nauwgezet te definiŽren, in het bijzonder wanneer er in het uitvoerend land sprake is van marktverstoringen op de grondstoffenmarkt. Daarnaast zal de berekening van de hogere invoerheffingen gebeuren op basis van een "nagestreefde winst" van minstens 5 % (target profit). En vooraleer beslist wordt om al dan niet de regel van het minste recht op te schorten, zal nagegaan worden of een opschorting in het belang van de Unie is (union intrest).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDSE HANDEL | ANTIDUMPINGWETGEVING | HANDELSBELEID | BUITENLANDS BELEID | EUROPESE UNIE