...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1021 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Kindbruiden in asielcentra (MV 10710).
Datum indiening03/05/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/06/2016

 
Vraag

In onze asielcentra verblijven minstens 24 kindbruiden. Staatssecretaris Francken heeft de beslissing genomen om dit niet te gedogen door ze niet samen te laten wonen in de asielcentra. Een kindhuwelijk gaat in tegen de principes van onze maatschappij. Nederland volgt het voorbeeld van de staatssecretaris niet en erkent kindhuwelijken als die in het land van herkomst zijn geregistreerd. Wanneer een minderjarig meisje en een volwassen echtgenoot trouwen in het buitenland, geldt het Belgisch recht in feite niet. Het Belgisch gerecht kan wel weigeren om het huwelijk te erkennen omdat het in strijd is met de openbare orde. 1. Kunt u een stand van zaken geven in verband met kindbruiden? 2. Het Belgisch gerecht kan weigeren om het huwelijk te erkennen. Heeft het gerecht dit al gedaan? 3. Op basis van welke voorwaarden moet een rechter oordelen over een weigering of erkenning van een kindhuwelijk?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B077
Publicatiedatum 13/06/2016, 20152016
Antwoord

Bij huwelijken waarbij een niet-Belg of niet-Belgische minderjarige betrokken is of indien het huwelijk in het buitenland wordt voltrokken moet rekening worden gehouden met het internationaal privaatrecht. Alle Belgische overheden kunnen in principe een buitenlandse huwelijksakte erkennen zonder enige rechterlijke tussenkomt (de zogenaamde "de plano" erkenning). Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand of een andere overheid weigert de buitenlandse huwelijksakte te erkennen, kan de erkenning ervan gevraagd worden aan de familierechtbank (artikel 27 van het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR) juncto artikel 23 WIPR). Opdat een buitenlandse huwelijksakte uitwerking kan krijgen in de Belgische rechtsorde, moet zij onderworpen worden aan een strikte controle en moet zij voldoen aan de volgende voorwaarden. Zo wordt de echtheid van de akte nagekeken, moet de akte rechtsgeldig zijn overeenkomstig het toepasselijk recht en mag er geen sprake zijn van wetsontduiking of strijdigheid met de openbare orde (artikel 27 juncto artikelen 18 en 21 WIPR). Wat de rechtsgeldigheid van de akte betreft, moet gekeken worden naar de grond- en vormvoorwaarden van het huwelijk. De vormvoorwaarden worden bepaald door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk voltrokken wordt (artikel 47 WIPR). De grondvoorwaarden van het huwelijk worden daarentegen bepaald door het nationale recht van elk van de echtgenoten (artikel 46 WIPR). De exceptie van de internationale openbare orde voorzien in artikel 21 WIPR laat evenwel toe om dergelijke huwelijken met een kind voltrokken in het buitenland niet te erkennen, indien zij strijdig zijn met onze fundamentele waarden. Het Hof van Cassatie verstaat onder internationale privaatrechtelijke orde de beginselen die essentieel zijn voor de morele, politieke en economische orde van België (arrest Hof van Cassatie van 18 juni 2007). Dit betekent echter niet dat elk buitenlands huwelijk met een minderjarig kind niet erkend kan worden. Het toepassen van de openbare orde-exceptie vereist een belangrijke in concreto belangenafweging die voor elk dossier anders is. Bij de beoordeling wordt in het bijzonder rekening gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde verbonden is en de ernst van de gevolgen die de toepassing van het buitenlands recht zou meebrengen (artikel 21, tweede lid WIPR). Bovendien kunnen bepaalde gevolgen van een huwelijk dat geldig in het buitenland afgesloten is, maar strijdig is met de internationale openbare orde wel in België erkend worden, bijvoorbeeld gevolgen voor de kinderen geboren uit het huwelijk. Er wordt er evenwel op gewezen dat ook naar Belgisch recht minderjarigen een huwelijk kunnen aangaan, indien zij daarvoor de toestemming krijgen van de familierechtbank (artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek (BW)). Daarnaast moeten ook de ouders hun toestemming geven. Wanneer zij dit weigeren kan de familierechtbank de toestemming tot het huwelijk geven als zij de weigering door de ouders beschouwt als een misbruik (artikel 148 BW). De FOD Justitie beschikt niet over concrete cijfergegevens over het aantal geweigerde erkenningen van buitenlandse huwelijken met minderjarigen door de Belgische rechtbanken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | KIND | HUWELIJK | MINDERJARIGHEID | VLUCHTELING
Vrije trefwoordenVLUCHTELINGENCENTRUM