...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0636 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De aanwezigheid van moslimextremisten in het leger.
Datum indiening30/03/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/04/2016

 
Vraag

Enkele jaren geleden kwam aan het licht dat er in het leger een aantal moslimextremisten aanwezig waren, waarvan er uiteindelijk enkele ook in SyriŽ of elders hun heilige oorlog zijn gaan uitvechten. Het is natuurlijk wraakroepend dat het Belgisch leger moslimfundamentalisten de nodige militaire kennis en vaardigheden bijbrengt die naderhand hier of elders tegen ons gebruikt worden. 1. Hoeveel moslims zijn er momenteel in het Belgisch leger (per component)? 2. Over welke middelen beschikken uw diensten om na te trekken of moslims die kandideren als militair geen moslimfundamentalisten zijn? Volstaan deze middelen om ervoor te zorgen dat geen radicale of radicaliserende moslims een opleiding krijgen in het Belgisch leger en zo niet, welke maatregelen neemt u in dat verband? 3. Van hoeveel militairen werd de jongste vijf jaar, op jaarbasis, vastgesteld dat het geradicaliseerde moslims betrof? Graag de nodige verdere specificering (component, graden, verder gevolg, enzovoort). 4. Hoeveel daarvan zijn uiteindelijk hun heilige oorlog gaan strijden in het buitenland? 5. Hoeveel daarvan hebben zich in dit land aan gewelddaden bezondigd? 6. Hoeveel daarvan werden uiteindelijk uit het Belgisch leger ontslagen? Hoeveel van deze ontslagen personen tekenden daartegen verzet aan bij de Raad van State en wat was het resultaat daarvan? 7. Hoe wordt momenteel gecontroleerd dat nieuwe rekruten vrij zijn van moslimfundamentalistische smetten en geen enkel gevaar vormen voor onze samenleving wat dit aspect betreft? Sinds wanneer gebeuren deze controles? 8. Van hoeveel rekruten werd vastgesteld dat het geradicaliseerde of radicaliserende moslims betreft? Wat gebeurde hiermee? Werden deze vaststellingen ook aan andere instanties doorgegeven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B071
Publicatiedatum 29/04/2016, 20152016
Antwoord

1. Er bestaan op dit ogenblik geen exacte cijfers over het aantal moslims in het Belgisch leger wegens onze verplichting om als werkgever de antidiscriminatiewet strikt na te leven. 2. Door een wijziging van 22 april 2012 van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van militairen worden alle kandidaat-militairen vanaf de lichting van januari 2013 onderworpen aan een veiligheidsverificatie door de 'Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV)'. 3. De vrijheid van eredienst is een grondrecht dat ook geldt voor militairen. De ADIV gaat na of het gedachtengoed of het gedrag van een personeelslid van defensie de waarden en/of de opdrachten van het leger niet in het gedrang brengen. Bijgevolg volgt de inlichtingendienst een 60-tal leden van defensie (d.i. 0,2 % van het totale personeelsbestand) op die verontrustend gedrag vertonen. 60 % van de opgevolgde personen maakt deel uit van de landcomponent, en de overige zijn min of meer gelijk verdeeld over de andere componenten. Er zijn geen officieren betrokken en slechts een vijftal onderofficieren. Het spreekt voor zich dat de minste aanwijzing van nakend vertrek naar SyriŽ onmiddellijke actie tot gevolg zal hebben. 4. De ADIV heeft drie gewezen beroepsmilitairen en ťťn reservist geÔdentificeerd die deelnemen of hebben deelgenomen aan de strijd in SyriŽ. Drie van de vier waren gekend bij de ADIV en hadden Defensie al min of meer geruime tijd verlaten. De laatste gaf geen enkele blijk van radicalisering en was evenmin gekend als betrokkene bij extremistische netwerken of groeperingen. Hij vertrok ongeveer een jaar na zijn ontslag uit het leger naar SyriŽ. 5. Twee personen maakten deel uit van een aan Al Qaeda gelieerde extremistische groepering, en de ADIV beschikt niet over aanwijzingen dat zij zich schuldig maakten aan misdaden tegen de menselijkheid (de reservist waarvan eerder sprake is in 2012 gesneuveld). Een derde raakte heel kort na zijn aankomst in SyriŽ zwaar gewond en is nu terug in BelgiŽ. Over de vierde persoon ontbreken verdere gegevens, maar hij verscheen al twee keer in een propagandafilm waarin hij bedreigingen tegen BelgiŽ uitte. 6. Er werden tot nu toe geen militairen ontslagen omwille van islamitisch extremisme. De vrijheid van eredienst is gewaarborgd door de grondwet en door internationale verdragen. Overige orde- en /of statutaire maatregelen zijn pas mogelijk als het gedachtengoed of het gedrag van de betrokken militair niet (meer) in overeenstemming is met de waarden en de missies van Defensie. Alle militairen die hiervoor eventueel in aanmerking zouden komen, verlieten het leger op eigen initiatief of werden ontslagen om andere redenen zoals langdurige afwezigheden, desertie enz. 7. Een ingebouwde veiligheidsverificatie verhindert sinds 2013 de dienstneming van extremisten van alle overtuigingen. Militairen die een veiligheidsmachtiging nodig hebben worden bijkomend strenger gecontroleerd. De ADIV houdt toezicht op de betrouwbaarheid van het personeel van Defensie door eigen recherche, meldingen van binnen- en buitenlandse partners of door het militaire kader. 8. De lijn tussen enerzijds een weliswaar strenge interpretatie van de islam en anderzijds het radicalisme of extremisme is moeilijk te bepalen. Een aantal militairen worden van nabij opgevolgd om te controleren of en wanneer ze deze dunne grens overschrijden. Deze personen worden onmiddellijk gesignaleerd aan de betrokken inlichtingendiensten. Het juiste aantal varieert voortdurend in het licht van nieuwe vaststellingen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL | EXTREMISME | MOSLIM