...

Bulletin nr : B069 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0894 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Oprichting mensenrechteninstituut (MV 9805).
Datum indiening04/03/2016
Taal N
Publicatie vraag     B069
Publicatiedatum 14/04/2016, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum11/04/2016

 
Vraag

Onlangs vertegenwoordigde minister Reynders ons land voor de Universal Periodic Review (UPR) van de VN-Mensenrechtenraad. De oprichting van een mensenrechteninstituut was één van de belangrijkste voorstellen van de leden van de raad. Minister Reynders bevestigde dat België werk maakt van het instituut en verwees me door naar u, de minister van Justitie, voor een stand van zaken. De oprichting van het mensenrechteninstituut zorgt voor de implementering van de Paris Principles. Hiervoor zal er overleg nodig zijn tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten. 1. Wanneer komt er een mensenrechteninstituut volgens de richtlijnen van de Paris Principles? 2. Wat is de stand van zaken qua implementering? 3. Hoe verloopt de samenwerking tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten? 4. Welke rol zal het mensenrechteninstituut spelen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B072
Publicatiedatum 09/05/2016, 20152016
Antwoord

Er wordt verwezen naar het antwoord dat werd gegeven naar aanleiding van de commissie voor de Justitie van 3 februari jongstleden, naar aanleiding van de samengevoegde mondelinge vragen van mevrouw Véronique Caprasse (nr. 8932) en de heer Willy Demeyer (nr. 8708) (Integraal Verslag, Kamer, 2015-2016, CRIV54 COM334, blz. 4). Het dossier betreffende de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering (het OPCAT) hangt rechtstreeks samen met de doelstelling inzake de oprichting van een nationaal onafhankelijk mensenrechtenmechanisme. Ik heb de commissie voor de Justitie reeds uitgelegd hoe die uitdaging zou worden aangepakt en ik verwijs derhalve naar mijn antwoord dat ik aan die commissie heb gegeven op 6 mei en op 8 juli 2015. Inmiddels heb ik in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken mijn administratie de opdracht gegeven een voorontwerp van instemmingswet voor te bereiden teneinde het OPCAT zo snel mogelijk te kunnen ratificeren, ook al zijn er in deze fase nog enkele onduidelijkheden met betrekking tot de wijze waarop ons land het nationaal controlemechanisme of de nationale controlemechanismen zal organiseren dat of die bevoegd zal of zullen zijn voor de plaatsen waar zich personen bevinden die van hun vrijheid zijn beroofd, zoals de gesloten centra voor vreemdelingen en de psychiatrische ziekenhuizen. Het is dus de bedoeling om zo snel mogelijk een ontwerp van instemmingswet in te dienen en de parlementaire werkzaamheden in dat verband aan te vatten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | RECHTSSTELSEL