...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0497 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Turkije. - Vluchtelingen. - Mensenrechten (MV 8804).
Datum indiening11/02/2016
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum18/03/2016

 
Vraag

Op 29 november 2015 kwamen de Europese Unie en Turkije overeen om de instroom van migranten richting EU in te dijken. In ruil daarvoor zegde de EU toe om onder meer 3 miljard euro aan extra middelen ter beschikking te stellen om aanvullende steun te verlenen aan Syriërs die tijdelijk bescherming genieten en aan gastgemeenschappen in Turkije. Op 16 december 2015 bracht Amnesty International een rapport uit met als titel "Europe's Gatekeeper", over het gevangen houden van vluchtelingen in Turkije. Daaruit blijkt dat Turkije vluchtelingen in detentiecentra plaatst en onrechtmatig terugstuurt naar oorlogsgebied. Er werden ook drie gevallen gedocumenteerd van fysiek misbruik in kampen: vluchtelingen die met handen en voeten geketend werden. Uit het rapport leren we ook dat er materiaal in verschillende kampen, zoals het Erzurum-detentiekamp, gefinancierd werd door Europees geld. Het rapport was reeds aanleiding tot een debat in het Europees parlement. Naar aanleiding van de Verklaring EU-Turkije van 29 november 2015 en het rapport "Europe's Gatekeeper" van Amnesty International van 16 december 2015 heb ik volgende vragen voor u. 1. Kan u een inschatting maken van de situatie in de opvangkampen voor vluchtelingen in Turkije? 2. Kan u de conclusies uit het rapport van Amnesty International beamen? 3. Hoe zal u hier, in samenspraak met uw Europese collega's, op reageren in het licht van de toegezegde 3 miljard euro aan extra middelen voor de opvang van vluchtelingen in Turkije? 4. Komt er een concrete actie om Europees steungeld conditioneel te koppelen aan betere mensenrechten in de vluchtelingenkampen in Turkije?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 29/02/2016, 20152016
Antwoord

Op het gebied van asiel en migratie in het algemeen werd in Turkije de voorbije jaren vooruitgang geboekt wat het wetgevend kader betreft, onder meer via de inwerkingtreding van een nieuwe wet betreffende buitenlanders en internationale bescherming in 2013. Deze wet waarborgt het eerbiedigen van de rechten van migranten en asielzoekers overeenkomstig met het Vluchtelingenverdra en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sedert het opflakkeren van het conflict in Syrië heeft Turkije meer dan 2 miljoen vluchtelingen opgevangen, van wie ongeveer 10 % in speciaal aangelegde opvangkampen en de overigen in de Turkse steden. Deze vluchtelingen genieten het statuut van tijdelijke bescherming. De langdurige opvang van zulke aantallen stelt zeer acute vragen op het vlak van mensenrechten of het nu gaat om fysieke veiligheid, gezondheidszorg, toegang tot huisvesting, onderwijs of toegang tot de arbeidsmarkt. Deze kwesties worden nauw opgevolgd door de EU en haar lidstaten. De noden zijn zeer groot en worden steeds groter, maar we werken samen om een duurzame oplossing te vinden. De samenwerking met Turkije om de migratiecrisis aan te pakken is in dit verband cruciaal. Daarom heeft België zijn steun betuigd aan het actieplan met betrekking tot migratie en vluchtelingen tussen de EU en Turkije dat werd goedgekeurd op de Top van november 2015. Ons engagement is daarom evenwel niet onvoorwaardelijk. Van meet af aan hebben wij aangedrongen op de noodzaak van een brede en evenwichtige aanpak, waarbij de steun van de EU afhangt van de vervulling van concrete engagementen en daden van Turkse zijde. De vluchtelingen die zich op het Turkse grondgebied gevestigd hebben moeten hierdoor stabiliteit en waardige levensomstandigheden kunnen verkrijgen. Er is nu al een zekere vooruitgang te noteren - met name wat betreft de toegang tot werk voor de vluchtelingen, maar de daling van de migratiestroom in de richting van de EU blijft ruim onvoldoende. Wat betreft de financiële steun van 3 miljard euro gaan de gesprekken in de Raad verder. Het spreekt vanzelf dat deze financiële hulp het voorwerp moet uitmaken van een regelmatige opvolging om de correcte verdeling van de middelen na te gaan zoals dat werd afgesproken. Ons land heeft van in het begin aangedrongen op de noodzaak van een regelmatig en strikt opvolgingsmechanisme. De kwestie van het respect voor de mensenrechten is dan wel niet specifiek vermeld in dit kader, maar onze steun aan Turkije maakt deel uit van een ruime dialoog die ook een politiek luik bevat. In dit kader wordt de mensenrechtenproblematiek vanzelfsprekend aangekaart. Er zijn talrijke gelegenheden voor dialoog met de Turkse overheid, zowel op Europees als op bilateraal vlak, zoals nog werd geïllustreerd door het recente bezoek aan Turkije van de vicevoorzitter van de Commissie, de heer Timmermans, en nog recentelijker van de hoge vertegenwoordigster, mevrouw Mogherini, op 25 januari (2016). Het rapport van Amnesty heeft het over detentie in specifieke centra van migranten die opgepakt werden toen ze probeerden de oversteek naar Europa te maken. De feiten die door Amnesty gerapporteerd worden, dienen met de nodige aandacht bekeken te worden en initiatieven in dit verband werden al gelanceerd. In het rapport heeft Amnesty het specifiek over het detentiecentrum van Erzurum. Dat laatste werd op 21 januari nog door UNHCR en de EU-delegatie bezocht. De personen die in het centrum zitten, zijn voor het merendeel Afghaanse families die recent het land zijn binnengekomen. Tijdens het bezoek hebben de experts van UNHCR en van de EU met gedetineerden en leden van het managementteam van het centrum gesproken. Op basis van deze gesprekken werden aanbevelingen geformuleerd aan de Turkse autoriteiten die, voor zover wij weten, goed meewerken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | BUITENLANDS BELEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | EUROPESE UNIE | TURKIJE