...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0358 - Zittingsperiode : 54


Auteur An Capoen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De aanstelling van Faisal Bin Hassan Trad als voorzitter van de UNHRC (MV 6339).
Datum indiening25/11/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/12/2015

 
Vraag

In juni 2015 werd de SaoediŽr Faisal Bin Hassan Trad, voormalig ambassadeur in BelgiŽ, aangesteld als hoofd van de VN-mensenrechtenraad in GenŤve. Deze keuze is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Naast de afzijdige rol van Saoedi-ArabiŽ in de recente vluchtelingencrisis neemt het land het ook niet al te nauw met de mensenrechten. Naast het verbod voor vrouwen om met de auto te rijden, de duizenden migranten die er werken als goedkope arbeidskrachten (zeg maar slaven) en de mogelijkheid in het strafrecht om stokslagen te krijgen voor blasfemie, overspel en "hekserij" is het land ook berucht voor het veelvuldig toepassen van de doodstaf. Zo heeft de zaak van Raif Badawi, een Saoedische blogger en mensenrechtenactivist, al wereldwijd aandacht gekregen. Desondanks weerhield dat blijkbaar de internationale politieke gemeenschap er niet van om de leiding van de VN-mensenrechtenraad aan Saoedi-ArabiŽ te geven. Hiermee ondermijnt de UNHRC volgens mij haar eigen geloofwaardigheid en bovendien haar slagkracht. 1. Wat is het standpunt van BelgiŽ en bij uitbreiding van de Europese Unie op de aanstelling van een voorzitter die stelt dat mensenrechten "ondergeschikt zijn aan de sharia" en een homovriendelijke wetgeving "een flagrante en onaanvaardbare inmenging in binnenlandse aangelegenheden" is? 2. Hoe is deze aanstelling verlopen? Was dit een interne beslissing van de VN of hebben de aparte lidstaten hierin hun zeggenschap? Zo ja, wat was het standpunt van BelgiŽ en bij de uitbreiding de Europese Unie hierin? 3. Denkt u dat de aanstelling van een Saoedische voorzitter een kans is voor de internationale gemeenschap om mensenrechten verder uit te werken in Saoedi-ArabiŽ? Zo ja, hoe ziet u dit concreet? 4. Wat is de laatste stand van zaken betreffende de zaak van Raif Badawi? Onderneemt de Europese gemeenschap nog verdere pogingen om te pleiten voor zijn zaak? 5. In 2015 leverde ons land een bijdrage van 800.000 euro aan de OHCHR, voor onze bijdrage in 2016 zijn er nog geen kredieten vastgelegd. Zal deze benoeming haar weerslag hebben op een eventuele vrijwillige bijdrage van de regering?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B054
Publicatiedatum 14/12/2015, 20152016
Antwoord

Alvorens te antwoorden op uw vragen, wens ik eerst van de gelegenheid gebruik te maken om te verduidelijken dat niet de Saoedische ambassadeur, maar wel de Duitse ambassadeur voorzitter is van de VN Mensenrechtenraad. Dergelijk voorzitterschap roteert elk jaar tussen de 5 regionale groepen binnen de Verenigde Naties en de aanduiding komt in de praktijk voornamelijk aan de betrokken regionale groep toe. De Saoedische ambassadeur is sinds mei 2015 voorzitter van de Consultatieve Groep van de Mensenrechtenraad. Deze consultatieve groep heeft als opdracht advies te verlenen aan de voorzitter van de Mensenrechtenrraad voor de benoeming van mandaathouders in het kader van zogeheten speciale procedures, op basis van de criteria vastgelegd in resolutie 5/1 van de Mensenrechtenraad. De leden van de Consultatieve Groep worden eveneens naar voor geschoven door de verschillende regionale groepen. Het gaat in de regel om permanent vertegenwoordigers die echter geacht worden te zetelen in hun persoonlijke hoedanigheid. Ons land had geen zeggenschap in deze aanstelling. Wat Raif Badawi betreft, kan ik u verzekeren dat zowel BelgiŽ als de EU zijn zaak van zeer nabij blijven opvolgen. Ik heb er zelf een persoonlijke demarche over uitgevoerd. OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) maakt deel uit van het VN-secretariaat, terwijl de Mensenrechtenraad een intergouvernementeel orgaan is, waarvan de leden worden verkozen door de Algemene Vergadering. De samenstelling van de Mensenrechtenraad heeft dan ook helemaal geen weerslag op een eventuele Belgische financiering van OHCHR, dat in volledige onafhankelijkheid opereert en erkend wordt als een partnerorganisatie van BelgiŽ. Voor meer informatie, zou u een vraag aan mijn collega van Ontwikkelingssamenwerking kunnen stellen. Wat betreft het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad wens ik te verwijzen naar de oprichtingsresolutie van de Mensenrechtenraad die bepaalt dat VN-lidstaten bij de verkiezing van de leden van de Raad rekening zullen houden met de bijdrage van de kandidaten aan de bevordering en de bescherming van de mensenrechten en met hun vrijwillige engagementen. Ik ben het met u eens dat in de praktijk de intenties van de oprichtingsresolutie niet voldoende worden gevolgd. Er blijft inderdaad nog een lange weg af te leggen naar universeel respect voor de mensenrechten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ISLAM | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | SAOEDI-ARABIE | BUITENLANDS BELEID | VOORZITTER