...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0199 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel De veiligheidsrisico's van de ondergrondse gasleiding Kiewit-Hasselt.
Datum indiening13/11/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum18/12/2015

 
Vraag

Enkele bewoners van de Berkenlaan en zijstraten in Kiewit-Hasselt kregen onlangs een voorstel tot overeenkomst in de bus van BV SABIC Pipelines, met zetel in Urmond, Nederland, met de vraag om een zone van 4 m rond een gasleiding vlak achter hun percelen vrij te maken van bomen en struiken. Het zou gaan om een bijzondere gasleiding die loopt van Antwerpen tot Geleen en zich situeert tussen het einde van de huiskavels en de aangrenzende weide. Bovendien ligt deze gasleiding ook onmiddellijk naast de campingweide van Pukkelpop. Op die overgang situeren zich ook honderd jaar oude eikenbomen die aldus met kap bedreigd worden. Voor bewoners die er al jaar en dag wonen, is het de eerste keer dat ze iets opvangen over de aanwezigheid van dergelijke gasleiding, onmiddellijk palend aan hun perceel. Op de aankoopakte is ook niks vermeld ter zake. Omdat het gaat om een gasleiding met een groot veiligheidsrisico, is het in het maatschappelijk belang dat omwonenden er kennis van hebben. 1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? 2. Waar ligt deze gasleiding precies? Hoe diep ligt ze en sinds wanneer ligt ze er al? Om welk type gasleiding gaat het? 3. Wiens taak is het om de koper bij aankoop van een huis of een stuk grond kennis te geven van het bestaan van een gasleiding in de buurt van zijn of haar perceel? 4. Wie moet opdraaien voor de kosten en de noodzakelijke vergunningsaanvragen voor het vrijmaken van die 4 m-zone waarvan sprake in de brief, in het bijzonder voor het kappen van een honderd jaar oude rij eikenbomen? 5. Welke acties zal u ondernemen om eigenaars en bewoners in de onmiddellijke omgeving van (gas)leidingen op de hoogte te brengen van de aanwezigheid, de risico's en de wettelijke verplichtingen ten opzichte van deze leidingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

Mijn administratie werd niet op de hoogte gebracht van de vraag van Sabic Pipelines (Petrochemicals Pipeline Services) betreffende het vrijmaken van een zone van 4 meter rond een gasleiding aan de Berkenlaan te Hasselt om te voldoen aan de voorschriften betreffende de voorbehouden zone; dit is trouwens geen wettelijke vereiste. Er liggen 2 gasvervoerleidingen parallel op minder dan 1 meter van elkaar nabij de Berkenlaan te Hasselt. De ligging van de leidingen is op geregelde afstanden aangeduid met oranje merkpalen. Enkel de exploitant van de leidingen kan de juiste liggingen ter plaatse aanduiden. Enerzijds betreft het een leiding ND250 voor vervoer van ethyleen (etheen) tussen Antwerpen en Geleen (Nederland). De hoogst toegelaten druk is 98,1 bar. De leiding werd in 1972 in dienst genomen. De oorspronkelijke vergunning A323-1034 van 15 april 1971 werd verleend. De vergunninghouder is Aethyleen Rohrleitungs Gesellschaft mbH Co. De exploitant van de leiding (die de controles uitvoert) is Petrochemicals Pipeline Services (vroegere benaming Sabic Pipelines). Voor een leiding met een DN 250 is de voorbehouden zone 6 meter (3 meter langs weerszijden van de middellijn van de leiding). Anderzijds betreft het een leiding ND 100 voor vervoer van monovinylchloride Tessenderlo - Boorsem - Geleen. De hoogst toegelaten druk is 62,7 bar. De leiding werd in 1972 in dienst genomen. De oorspronkelijke vergunning A323-1035 van 25 mei 1971 werd verleend. De vergunninghouder is Ineos ChlorVinyls Belgium. De exploitant van de leiding (die de controles uitvoert) is Petrochemicals Pipeline Services (vroegere benaming Sabic Pipelines). Voor een leiding met een DN 100 is de voorbehouden zone 4 meter (2 meter langs weerszijden van de middellijn van de leiding). Voor de 2 leidingen is het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen van toepassing. De leidingen moeten dus op een ingravingsdiepte van ten minste 0,80 m gelegd zijn (zoals bepaald door artikel 39 van het koninklijk besluit van 11 maart 1966). In werkelijkheid liggen de leidingen meestal op meer dan 1,0 m diepte. De eigenaars van de percelen waar de gasvervoerleiding ligt, worden verwittigd door de notaris die verantwoordelijk is voor de verkoop. Er is geen verplichting voor het verwittigen van de andere personen die in de buurt gaan wonen van percelen waar een gasvervoerleiding ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant van de leidingen om ervoor te zorgen dat aan de eisen van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 voldaan wordt. De exploitant moet zorgen dat geen bomen geplaatst worden in de voorbehouden zone bestemd voor het toezicht en onderhoud van de leidingen, tenzij een afwijking is voorzien voor bepaalde beplanting. De verplichting omtrent de voorbehouden zones bestaat sedert de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 24 januari 1991 (op 12 februari 1991), waarmee het koninklijk besluit van 11 maart 1966 gewijzigd werd. Bomen die aanwezig waren voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 24 januari 1991 moeten echter ook verwijderd worden in de voorbehouden zone. Voor het behoud van de honderd jaar oude eiken bomen in de voorbehouden zone van de leidingen kan eventueel nog een afwijking van de reglementering worden aangevraagd door de vergunninghouders van de leidingen indien men kan aantonen dat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden voor de bescherming van de leidingen. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant van de leidingen om de eigenaars van woningen of grondpercelen in de buurt van de gasvervoerleidingen te verwittigen. Mijn administratie zal uiteraard wel optreden wanneer er klachten worden meegedeeld omtrent werken van derden in de beschermde zone (van 15 m breedte langs weerszijden van vergunde leidingen en bestemd voor de bescherming van de leiding tegen werkzaamheden uitgevoerd door derden) of wanneer er vaststellingen of klachten zijn over het niet toepassen van de reglementering.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenGAS | PROVINCIE LIMBURG | ENERGIEBELEID | OPENBARE VEILIGHEID | VERVOER PER PIJPLEIDING