...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0171 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel De afgifte van veiligheidscertificaten door de Nationale Veiligheidsoverheid (MV 1778).
Datum indiening21/05/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/06/2015

 
Vraag

Voor bepaalde opdrachten en functies, zowel van de overheid als van privébedrijven, zijn er bepaalde veiligheidscertificaten nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval voor bedrijven die actief zijn in militaire toepassingen, diplomatieke opdrachten of functies met betrekking tot nucleaire centrales. Tot voor kort was de administratie die deze veiligheidscertificaten mocht afleveren ondergebracht bij Defensie. Nu is de Nationale Veiligheidsoverheid van de FOD Buitenlandse Zaken bevoegd. 1. Kunt u meer uitleg geven over de procedure die wordt doorlopen wanneer een bedrijf of een individu een veiligheidscertificaat aanvraagt? Verschilt deze procedure van vroeger, toen Defensie nog bevoegd was? 2. a) Wat is op dit moment de gemiddelde wachttijd voor bedrijven om een veiligheidscertificaat te krijgen? b) Wat is op dit moment de gemiddelde wachttijd voor individuen? 3. Heeft de administratie een maximale termijn waarbinnen een aanvraag moet behandeld zijn? 4. Op welke manier kan een bedrijf of individu voorafgaande inlichtingen verkrijgen of nadien zijn dossier opvolgen? Wat zijn de contactkanalen van de NVO? 5. a) Klopt het dat een bedrijf schriftelijk moet bewijzen dat het al aan een geclassificeerd project deelneemt voordat een aanvraag kan worden goedgekeurd? b) Zo ja, hoe valt dit te rijmen met het feit dat een bedrijf moet beschikken over een veiligheidscertificaat voordat het überhaupt voor een project in aanmerking kan komen? 6. Voorziet de FOD Buitenlandse Zaken in de toekomst een evaluatie van deze taakuitvoering van het NVO? Zo ja, wanneer?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B028
Publicatiedatum 09/06/2015, 20142015
Antwoord

De Nationale Veiligheidsoverheid waarnaar u verwijst is een collegiale autoriteit waarvan het secretariaat binnen mijn diensten is gevestigd. Ik verwijs u hiervoor naar de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen. 1. Een bedrijf richt zijn vraag tot bekomen van een veiligheidsmachtiging aan het secretariaat. Indien deze vraag ontvankelijk is en alle stukken noodzakelijk om het veiligheidsonderzoek op te starten worden bekomen, gebeurt er een economische analyse door de FOD Economie en een veiligheidsonderzoek door de bevoegde inlichtingendienst (Veiligheid van de Staat of algemene dienst Inlichting en Veiligheid). 2. De wachttijd voor individuele dossiers hangt af van het niveau van de gevraagde machtiging en de termijnen zijn vastgelegd in artikel 25 van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 in uitvoering van de wet van 11 december 1998 (zie supra). De gemiddelde onderzoekstermijn in 2014 was als volgt: Er zijn geen statistieken beschikbaar voor de bedrijven. Een applicatie is in ontwikkeling om over te gaan tot een papierloze doorstroming van de dossiers om te komen tot een vlotter en efficiënter beheer van de machtigingen van de individuen en de rechtspersonen. 3. Zie vraag 2. 4. Het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid centraliseert de vragen en is bereikbaar per mail en telefonisch. Indien gewenst of noodzakelijk worden bedrijven ook ontvangen op het secretariaat om extra toelichting te geven. 5. Toegang tot geclassificeerde informatie is enkel mogelijk indien er een noodzaak tot kennisname is. Hiervoor dient een firma ofwel een bewijs aan te leveren dat zij geselecteerd is voor uitvoering van een geclassificeerd contract of de intentie heeft om deel te nemen aan een geclassificeerd contract. 6. Een maandelijkse evaluatie vindt plaats in de vorm van een werklastmeting die op het college NVO wordt gecommuniceerd. De medewerkers van het secretariaat worden eveneens geëvalueerd volgens het in voege zijnde evaluatiesysteem voor federale ambtenaren (Crescendo).

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | BUITENLANDS BELEID | BEDRIJF | VEILIGHEIDSNORM | BEVEILIGING EN BEWAKING