...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0053 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Toegankelijkheid websites.
Datum indiening04/02/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/03/2015

 
Vraag

Deze federale regering engageerde zich om websites en digitale documenten maximaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap. Een inclusieve samenleving is een samenleving die uitgaat van de diversiteit van haar leden en waar iedereen gebruik kan maken van dezelfde faciliteiten. Personen met en zonder handicap nemen samen het openbaar vervoer, gaan samen naar de sportclub, shoppen in dezelfde winkels, wonen dezelfde theatervoorstelling bij en zijn elkaars collega's op de werkvloer. Overheidsbedrijven dienen een meerwaarde te leveren op sociaal vlak. Heel wat websites zijn reeds toegankelijk voor personen met een handicap door te beantwoorden aan de AnySurfer-toegankelijkheidsnormen. Websites zijn een relevant medium voor een overheidsbedrijf zowel naar productinformatie, ondersteuning en elektronische handel toe. Ik verwijs ook naar het wetsvoorstel betreffende de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties (Parl.St., Kamer, B.Z. 2014, nr. 426/1). 1. a) Welke maatregelen voorziet u om te komen tot maximale toegankelijkheid van de overheidswebsites? b) Overweegt u samen met uw collega's een omzendbrief uit te werken naar het voorbeeld van de Vlaamse regering in 2008 (DVO/BZ/PO/2008/2bis)? 2. Wat is uw visie met betrekking tot de vereiste ambitie van de overheidsbedrijven met betrekking tot toegankelijkheid van hun websites? 3. a) Hoeveel websites van overheidsbedrijven voldoen reeds aan het AnySurfer-label? b) Welke maatregelen namen de respectievelijke overheidsbedrijven in de periode 2011-2014 om de toegankelijkheid te verbeteren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B015
Publicatiedatum 09/03/2015, 20142015
Antwoord

1. a) De lastenboeken die Fedict voor de dienstverlening rond websites heeft uitgeschreven, stipuleren dat iedere website in lijn met de Anysurfer richtlijnen dient te worden gebouwd. Voor iedere site heeft ook een audit plaats. Aspecten die niet conform zijn aan de richtlijnen van Anysurfer worden gerapporteerd aan de bouwer voor technische correctie en aan de eigenaar van de inhoud voor inhoudelijke correctie. Fedict houdt zich aan de richtlijnen zoals geformuleerd in WCAG 2.0 en de recent toegevoegde WAI-ARIA aanbeveling van de W3C. Ik wil de andere overheidsbedrijven die geen gebruik maken van de Fedict-dienstverlening stimuleren om op dezelfde manier te werken. Daartoe zal opgeroepen worden in het ICT-overleg dat Fedict op geregeld tijdstip organiseert met andere overheidsdiensten. Daarnaast stimuleer ik het Europees initiatief om te komen tot een verordening die de overheid verplicht hun websites toegankelijk te maken voor bezoekers met een functionele beperking op basis van internationale open standaarden voor webtoegankelijkheid. Dit is van toepassing op alle overheidswebsites en websites van organisaties die overheidstaken uitvoeren. b) Neen. Men stelt vast dat het uitsturen van een omzendbrief weinig effectief is. Slechts een kleine minderheid van de Vlaamse overheidswebsites dragen het Anysurfer label. 2. De overheid moet er naar streven om al haar websites toegankelijk te maken voor bezoekers met een functionele beperking. 3. Bpost a) De website van bpost heeft geen AnySurfer label maar beantwoordt reeds in grote mate aan de Anysurfer checklist voor toegankelijke websites. b) bpost heeft de afgelopen jaren reeds vele inspanningen gedaan om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van haar websites zo groot mogelijk te maken. In concreto: - inhoud begrijpbaar voor wie geen kleuren kan onderscheiden; - indicatie van taalwijziging; - goede navigatiemogelijkheden; - betekenisvolle tekst bij elke link; - compatibiliteit met diverse grafische en tekst-browsers; - browserinstellingen (tekstgrootte en dergelijke) zijn wijzigbaar; - paginaopmaak geschikt voor gebruikers van auditieve en/of visuele hulpmiddelen bij het surfen; - correct gebruik van nieuwe vensters en popup-vensters; - alle afbeeldingen zijn voorzien van een relevante omschrijving (alt-tag); - correcte en betekenisvolle definitie van frames. Belgacom 3. Belgacom heeft twee websites. De site www.proximus.be verschaft commerciële informatie over de producten en diensten aan residentiële en professionele klanten en de site www.belgacom.com levert algemene informatie over het bedrijf (persberichten, kwartaal- en jaarverslagen, algemene vergaderingen, enzovoort). Belgacom heeft uiteraard de voorwaarden voor het AnySurfer-label onderzocht, maar geen van haar twee sites draagt momenteel het label en Belgacom is ook niet van plan dit op korte termijn te verwerven. Bij de ontwikkeling van haar websites zorgt Belgacom wel al voor maximale ergonomie om ze voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voor de site www.proximus.be geldt sinds enkele maanden dat elke ontwikkeling op deze site aan de AnySurfer-criteria moet voldoen. Bij de aanpassing van de site in september 2014 werd met een groot deel van deze voorwaarden rekening gehouden. Zo heeft Belgacom ervoor gekozen geen inhoud meer weer te geven in Flash (een programma om dynamische animaties te maken, onder meer in banners). Ook werd de navigatie herzien om de informatie met zo weinig mogelijk klikken toegankelijk te maken. Bovendien is het mogelijk op elke pagina van de site een andere taal te kiezen zonder naar de startpagina terug te keren en hebben alle pagina's dezelfde structuur (titels, subtitels, enzovoort) en hetzelfde voorkomen. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen aan de gang die het binnen enkele weken gemakkelijker zullen maken om webformulieren op de site te gebruiken en in te vullen. Bovendien wordt de ergonomie van alle aanpassingen en verbeteringen van de site www.proximus.be systematisch vóór en na de implementatie door testpanels onderzocht en bestudeerd met het oog op een optimale klantenervaring voor het merendeel van de bezoekers van de site. De site wordt systematisch aangepast om een zo afdoend mogelijk antwoord te bieden op problemen met de klantenervaring die tijdens deze tests worden geïdentificeerd. Bovendien werd op de site belgacom.be een specifieke rubriek voor personen met een handicap gecreëerd. Deze nieuwe rubriek biedt een snel en gemakkelijk overzicht van de oplossingen die door Belgacom worden aangeboden, met de mogelijkheid om het lettertype op deze webpagina's te vergroten http://www.proximus.be/nl/id_cr_disability/particulieren/tot-uw-dienst/tips-en-advies/specifiek-advies/voor-personen-met-een-beperking.html Bij de ontwikkeling van de site www.belgacom.com werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de criteria van het AnySurfer-label. De site is dus al goed toegankelijk voor de doelgroep. AnySurfer heeft in 2013 een audit uitgevoerd van de site en heeft Belgacom toen een lijst met te verbeteren punten bezorgd. De volgende verbeteringen werden al doorgevoerd: - overal op de site het lettertype kunnen vergroten, - op elke pagina van taal kunnen veranderen zonder terug te keren naar de startpagina, - geen gebruik van Flash, - de mogelijkheid om op de volledige site te navigeren via het klavier, enzovoort. Conclusie: de websites van Belgacom dragen het AnySurfer label niet, maar het bedrijf investeert sterk om zijn websites toegankelijker te maken en zal zich blijven inspannen om ze ook zonder dit label te optimaliseren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | TOEGANG TOT DE INFORMATIE | OVERHEID | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | INTERNETSITE