...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0124 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Attritie bij kandidaat-militairen (MV 1126).
Datum indiening23/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

Niet alle jongeren die starten met een militaire opleiding maken deze ook af. Ik volg de uitval of attritie van kandidaat-militairen al enige tijd op via schriftelijke vragen. De uitval was jarenlang erg groot, soms tot bijna 50 procent, maar de laatste jaren is er een positieve evolutie zichtbaar: in alle opleidingsinstellingen daalt het attritiepercentage. In de onderofficierenschool van Saffraanberg in Sint-Truiden en in het CBOS in Leopoldsburg daalde de uitval van 2009 tot 2013 zelfs met meer dan de helft. Zo viel in Saffraanberg in 2009 nog 32% van de technische onderofficieren en 37% van de niet-technisch onderofficieren af. Tegen 2013 had men dat percentage naar respectievelijk 15% en 8% weten te doen zakken. Dit is zeer goed nieuws. We streven naar een fit en jonger leger. Er komt ook een grote uitstroom aan in het leger, dus het leger heeft jongeren hard nodig. 1. a) Hoe verklaart u het dalende attritiepercentage? b) Welke maatregelen hebben bijgedragen tot deze daling? 2. a) Gaat het om algemene maatregelen die in alle opleidingsinstellingen worden genomen? b) Of zijn het vooral de maatregelen die op initiatief van de instelling zelf worden genomen, zoals dit in Saffraanberg gebeurt, die het meeste vruchten afwerpen? 3. Worden succesvolle "lokale" maatregelen ook door andere opleidingsinstellingen overgenomen? 4. Overweegt u het retentiebeleid in de toekomst te blijven opvolgen en evalueren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

Sinds 2008 worden alle kandidaat-militairen die Defensie verlaten systematisch uitgenodigd voor een exit-interview. De analyse van deze interviews heeft Defensie toegelaten om tal van maatregelen te nemen. Het betreft een combinatie van algemene en lokale maatregelen. Voor wat betreft de algemene maatregelen werden: - op het vlak van de werving, de informatie naar de sollicitant toe verduidelijkt; - op het vlak van de selectie, verschillende screenings (waaronder de veiligheidsscreening) toegevoegd; - op het vlak van de basisvorming, onder meer de leerprogramma's op hun coherentie herzien; - op het vlak van de organisatiecultuur, een beleid tegen ongepast gedrag uitgevaardigd. De specifieke lokale maatregelen genomen bij de Koninklijke School voor Onderofficieren te Saffraanberg betroffen onder meer: - internetverbinding in de kamers; - garantie van weekend tussen vrijdag 16u en maandag 07u30; - een uitgang per week; - speciale aandacht voor de houding van de kaderleden; - verbetering van de hoeveelheid en kwaliteit van de communicatie over het "waarom" van elke beslissing; - investeren in de cohesie van het peloton. Er zijn nog bijkomende maatregelen ter studie: - op vlak van de werving moet de communicatie van de informatie verder worden geoptimaliseerd; - op vlak van de selectie moet specifiek aandacht worden geschonken aan de samenhang tussen de sporttesten en de jaarlijkse testen, - op vlak van de basisvorming moet het proces van verbetering en vereenvoudiging verder worden doorgevoerd; - op vlak van de loopbaan moet de aantrekkelijkheid van het statuut beperkte duur verhoogd worden via initiatieven van externe mobiliteit; - op vlak van organisatiecultuur moeten inspanningen inzake imago van Defensie geleverd worden. Natuurlijk zal ik er op toezien dat ook in de volgende jaren de attritie van de kandidaat-militairen nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd wordt en zal ik desnoods bijkomende maatregelen nemen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenONDERWIJSINSTELLING | STUDENT | BEROEPSOPLEIDING | ONTSLAG | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | AANWERVING | MILITAIR PERSONEEL