...

Bulletin nr : B012 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0150 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het flitsbeleid tegen snelheidsovertreders.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Publicatie vraag     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

In ons land blijkt dat er serieuze verschillen zijn inzake het flitsbeleid tegen snelheidsovertreders. In WalloniŽ zou vijftig tot zelfs zeventig procent van alle snelheidsboetes geseponeerd worden. Het is een contradictie: enerzijds het dodelijk aantal ongevallen terugdringen, anderzijds snelheidsovertredingen seponeren. In 2013 waren er 724 verkeersdoden. De doelstelling is om het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 in 2020 te halveren (van 840 naar 420). Het zijn cijfers die nog hoog pieken, vandaar dan ook dat ik het niet kan goedvinden dat de politiezones naar goeddunken flirten met de tolerantiegrenzen (bijvoorbeeld de ene zone flitst voor snelheden tot 7 km per uur en de andere op 20 km per uur en meer). Naar verluidt zouden veel parketten werken met quota's die ze aan de politiezones opleggen. Ook de procedure voor de uitnodiging tot betaling van snelheidsboetes werkt niet optimaal. De wet hiervoor zou aangepast worden. 1. Kunt u de stand van zaken omtrent de aanpassing van de wet tot betaling van snelheidsboetes meedelen? 2. a) Hebt u weet van het feit dat parketten quota opleggen aan de politiezones? b) Voor welke zones is dit zo? 3. Zijn dergelijke quota wenselijk/mag dit? 4. Hoeveel snelheidsovertredingen werden in 2014 geseponeerd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

1. De afhandeling van verkeersovertredingen via het systeem van de onmiddellijke inningen, verliep steeds volgens de volgende procedure: Bij vaststelling van de meeste snelheidsovertredingen werd door de politiediensten een onmiddellijke inning voorgesteld waarvan het bedrag wordt vastgesteld in functie van het aantal kilometers waarmee de maximum toegelaten snelheid overschreden werd. De overtreder ontving een afschrift van het proces-verbaal evenals een antwoordformulier dat verstuurd werd door de politiezone van vaststelling. Daarnaast werd enige tijd later een overschrijvingsformulier verstuurd met referte naar het proces-verbaal. Bleven deze onmiddellijke inningen onbetaald, dan werd het proces-verbaal doorgestuurd aan het parket van de politierechtbank. Het parket bezorgde de overtreder op zijn beurt een voorstel van minnelijke schikking. Indien ook deze minnelijke schikking onbetaald bleef, werd de zaak doorverwezen naar de rechter. Om de afhandeling van voornoemde procedure efficiŽnter te laten verlopen, voerde de wet van 22 april 2012 betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Belgisch Staatsblad 25 juni 2012) het bevel tot betalen in waarbij de parketten de niet betaalde onmiddellijke inningen uitvoerbaar zouden kunnen verklaren zonder de overtreder te moeten dagvaarden. Als ook dit bevel onbetaald blijft zal het doorgestuurd worden naar de administratie van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn die de geldsom vervolgens met alle rechtsmiddelen kan invorderen. Momenteel wordt er gewerkt aan de automatisering van deze procedure. De ontwikkeling van de module Cross Border Enforcement binnen het Mach-software systeem moet via een betere betrokkenheid van de parketten een gecentraliseerd beheer van de onmiddellijke inning mogelijk maken waardoor het voorstel tot onmiddellijke inning in ťťn zending gebeurt in plaats van in twee zendingen. Er wordt nog gewerkt aan een aanpassing van deze wet, vooral om de praktische uitvoering van dit bevel tot betalen te vergemakkelijken en om een logische gradatie in het bedrag van de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en het bevel tot betalen te bekomen. 2 en 3. In de ambtsgebieden van de hoven van beroep van Luik en Bergen werden richtlijnen verspreid betreffende het strafrechtelijk beleid aangaande een quotasysteem voor processen-verbaal inzake snelheidsovertredingen. Deze richtlijnen verbieden de politiediensten niet om vaststellingen te doen en processen-verbaal op te stellen inzake snelheidsovertredingen boven gestelde maximum-quota. Deze richtlijnen laten de parketten echter wel toe om - wanneer ze er niet in slagen deze processen-verbaal te behandelen, en rekening houdend met zowel hun capaciteit als die van de politierechtbanken - een bovengrens te bepalen van het aantal processen-verbaal dat kan worden afgehandeld. Deze richtlijnen geven met andere woorden uiting aan de wil om een evenwicht te vinden tussen het vervolgingsbeleid van de parketten en het opsporingsbeleid van de politiediensten. Een dergelijke aanpak moet toelaten om niet meer zijn toevlucht te zoeken in operationele tolerantiemarges of in het klasseren zonder gevolg van processen-verbaal. 4. De justitiŽle informatiebronnen laten niet toe het cijfermateriaal te genereren om te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GELDBOETE | VERKEERSCONTROLE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID | STRAFVERVOLGING