...

Bulletin nr : B012 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0125 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Interventies brandweer - Foute oproepen.
Datum indiening13/01/2015
Taal N
Publicatie vraag     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Elke dag rukt de brandweer in ons land minstens dertig keer uit terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. De directeur-generaal van de Civiele Veiligheid stelt in de pers terecht dat het aantal foute oproepen naar beneden moet. Het jaarrapport van de brandweer van 2012 geeft een overzicht van haar interventies. Eén van de oorzaken zijn versleten of slecht onderhouden brandalarmen van bedrijven, scholen of ziekenhuizen en blijken een grote bron van foute oproepen te zijn. Vaak onderhouden ze dat systeem niet goed, omdat ze dat vergeten zijn of er geen onderhoudskosten voor willen betalen. 1. Plant u een sensibiliseringscampagne naar bedrijven, scholen of ziekenhuizen? 2. Een gelijkaardige problematiek bestond vroeger ook rond inbraakalarmen. Daar werden toen maatregelen uitgewerkt om valse alarmen te voorkomen. Kunnen deze maatregelen ook hier van toepassing worden gemaakt? 3. Bestaat de mogelijkheid voor de zones om een retributie te innen voor bepaalde taken van de brandweer, en dus ook mogelijks voor valse oproepen met uitrukken tot gevolg?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B014
Publicatiedatum 02/03/2015, 20142015
Antwoord

1. Het cijfer van de 30 nutteloze uitrukken moet genuanceerd worden. Van de 30 nutteloze uitrukken per dag zijn er minder dan 50 % het gevolg van brand en wellicht een nog veel kleiner percentage het gevolg van slecht werkende branddetectie-installaties. De huidige interventieverslagen laten niet toe om te achterhalen of een falende branddetectie aan de oorsprong van de nutteloze uitruk ligt of niet. Om het aantal valse oproepen door burgers via de telefoon te beperken, organiseren de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en de geďntegreerde politie sinds eind 2012 een sensibiliseringscampagne "geen gezever", maar er is geen specifieke campagne ter voorkoming van loze alarmen door slecht werkende brandalarminstallaties. Specifiek wat brandalarmen met automatische doormelding naar een alarmcentrale betreft, is het zo dat de alarmcentrales die de hulpcentra 112/100 contacteren meestal zelf een filtering uitvoeren. Uit cijfers van het Hulpcentrum 112/100 Antwerpen van september 2012 blijkt dat van 8828 oproepen voor brandalarmen slechts 263 oproepen verstuurd werden naar het Hulpcentrum 112/100. De rest werd door de alarmcentrales gefilterd. Dit is toch veelzeggend. De hulpverleningszones kunnen retributies toepassen voor interventies naar aanleiding van falend technisch alarm. Het toepassen van retributies zal eigenaars en uitbaters aanzetten tot het correct afstellen van hun alarmsysteem. Het toepassen van retributies lijkt mij een effectievere maatregel dan het lanceren van een sensibiliseringscampagne. 2. Inderdaad, de regeling voor inbraak- en persoonsalarmen is erop gericht dat valse alarmen zo veel mogelijk voorkomen worden. Daarom dienen alarmcentrales die deze alarmen beheren eerst na te gaan of het geen ongewenst alarm is, vooraleer de beheerder van de noodnummers 101/112 te verwittigen. Het is mogelijk om voor brandalarmen een gelijkaardige regeling te voorzien, die aangepast is aan de specifieke situatie van brandalarmen. Mijn diensten onderzoeken op dit ogenblik deze aangelegenheid. Bovendien mogen de branddetectie-installaties, net als de inbraak- en persoonsalarmsystemen, enkel door erkende beveiligingsondernemingen geplaatst worden en wordt het onderhoud van branddetectie-installaties momenteel al door verschillende wettelijke bepalingen verplicht gesteld. 3. Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn bepaalt voor welke opdrachten de hulpverleningszones een retributie kunnen innen. Krachtens artikel 4 van dit uitvoeringsbesluit heeft de hulpverleningszone de mogelijkheid om een lijst op te stellen van de opdrachten waarvan de kosten verhaald worden. Artikel 3§1, 2° legt vast dat de kosten veroorzaakt "door interventies naar aanleiding van een falend technisch alarm" verhaald kunnen worden. Dit is echter een uitzondering. Artikel 2, 8° legt expliciet vast dat een "interventie naar aanleiding van een loos alarm" gratis moet worden uitgevoerd. Het toepassen van retributies voor falende technische brandalarmen, kan een stimulans zijn om per gebouw een evenwichtige en doeltreffende oplossing te vinden naar veiligheid en correcte alarmering toe. In sommige brandweerzones worden er effectief retributies toegepast voor interventie naar aanleiding van een loos alarm. In Antwerpen wordt bijvoorbeeld een kost aangerekend vanaf het tweede valse alarm per jaar. Dit stimuleert de burger om ervoor te zorgen dat het alarmeringssysteem correct blijft functioneren en onderhouden wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenONDERHOUD | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST