...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0017 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Het nieuwe hoofdgebouw van SHAPE (MV 1147).
Datum indiening20/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

Op 25 april 2014 bevestigde de Ministerraad de studie en de realisatie van het nieuwe hoofdkwartier van het centrale commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO (SHAPE) en van de zogenaamde "engine room" van het NATO Communications Information Agency (NCIA) in Casteau, bij Bergen. Deze Ministerraad plaatste de opdracht voor het opmaken van het voorontwerp, de unieke vergunningsaanvraag, de technische- en prestatiestudies en de marktbevragingsdossiers van Design and Build. Dit alles gebeurde op voorstel van toenmalig eerste minister Di Rupo, tevens burgemeester van Bergen. Volgens de officiŽle persberichten nam de Ministerraad eerder al beslissingen over een renovatie van 600 woningen (het SHAPE-village) en over de heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School, maar over een nieuw SHAPE-hoofdkwartier kwam pas voor het eerst duidelijkheid op de Ministerraad van 25 april 2014. 1. a) Kunt u meer uitleg geven over de Ministerraad van 25 april 2014? b) Op 24 [28] april 2014 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers zichzelf ontbonden en ging de vorige regering in lopende zaken. Was de Ministerraad van 25 april 2014 nog een reguliere Ministerraad of ging het om een Ministerraad in lopende zaken? c) Indien het om een Ministerraad in lopende zaken ging, kon zo'n belangrijk dossier dan wel op juridisch correcte wijze worden beslist? 2. Als gastnatie biedt ons land op vraag van de NAVO ondersteuning aan SHAPE. a) Waaruit bestaat deze host nation support voor SHAPE? b) Wat is de jaarlijkse kostprijs voor ons land, zowel op vlak van werking, personeel en materieel? 3. a) Waaruit bestaat onze host nation support voor het NCIA? b) Wat is de jaarlijkse kostprijs voor ons land, zowel op vlak van werking, personeel en materieel? 4. a) Kunt u de plannen voor de nieuwbouw in Casteau nader toelichten? b) Hoeveel bedragen de geschatte kosten voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier? c) Hoeveel bedragen de geschatte kosten voor de engine room van het NCIA en wat houdt een "engine room" precies in? d) Hoe zijn deze kosten verdeeld; hoeveel bedragen de kosten die ons land op zich zal nemen en zijn dit kosten voor Defensie? e) Zijn deze kosten opgenomen in de begroting? f) Is Defensie betrokken geweest bij de evaluatie van de behoefte en de kostenraming? g) Wat was het advies van de Inspectie van FinanciŽn? h) Welke procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten werd er gevolgd en hoe is de toewijzing gebeurd? i) Welke beslissingen en welk engagement moeten nog worden genomen en door wie?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) en b) De Kamers werden ontbonden op 28 april 2014, dag van de bekendmaking van de verklaring tot herziening van de Grondwet in het Belgisch Staatsblad. Op dat ogenblik vat de periode aan van voorzichtige zaken (vůůr de verkiezingen) en lopende zaken (na de verkiezingen op het ogenblik dat de Eerste minister traditioneel het ontslag van regering aan het Staatshoofd aanbiedt). c) Vůůr 28 april 2014 beschikte de regering dus over de volheid van bevoegdheid en kon beslissingen nemen zonder beperkt te zijn in zijn handelingen. 2. Er werken en wonen zo'n 11.000 mensen met een buitenlandse nationaliteit in de omgeving van de sites van Casteau en ChiŤvres, bovenop de 1.770 Belgische burgers en hun families. De regering is zich dus ten volle bewust van het economische belang van de vestiging van het hoofdkwartier van de SHAPE, zowel voor de regio rond Bergen als voor heel BelgiŽ. Hoewel exacte cijfers moeilijk zijn te geven, wordt de economische return tussen de 150 en 200 miljoen euro geraamd, waarvan 15 ŗ 20 % voor de Belgische Staat (PB, btw etc.). Het akkoord van 8 februari 2011 met betrekking tot de NATO Host Nation Support Policy and Standards legt vanaf 1 januari 2014 bepaalde taken op aan de gastnaties ter ondersteuning van de militaire NAVO-hoofdkwartieren (SPHAPE voor BelgiŽ) teneinde het militair budget van de NAVO te verlichten. Zo moet BelgiŽ: - volledig op zich nemen en financieren: de brandweerdienst (Fire Fighting), de toegangscontrole (Force Protection) en de dienst preventie en bescherming op het werk (Health Safety), - volledig het beheer van het onderhoud van de infrastructuur op zich nemen (Real Estate Maintenance) en deze gedeeltelijk financieren volgens de overeengekomen nadere regelen, - eventueel een bijkomende ondersteuning leveren in andere domeinen zoals gezinsbijstand, weerkundige dienst, administratief transport, welzijnsactiviteiten, en zo meer. In december 2013 werd de tenuitvoerlegging van dit akkoord uitgesteld tot september 2014. Voor HNS 2014 heeft SHAPE BelgiŽ een bijdrage gevraagd ten belope van een bedrag van 1.821.462 euro. Aan deze vraag werd beantwoord via de interdepartementale provisie. 3. De NCIA wordt niet geviseerd door HNS. 4. a) De vooropgestelde aanpak is ťťn project zowel voor de studie als de realisatie van het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en van het nieuw gebouw voor NCIA. b) De Capability Package bepaald door de Noord-Atlantische Raad (NAC) op 28 juni 2013 bedraagt 129,36 miljoen euro ten laste van de gemeenschappelijke militaire financieringsmiddelen van de NAVO. c) Het NATO Communications Information Agency (NCIA) centraliseert de NAVO-middelen op het vlak van IT en telecommunicatie. Dit moet mevrouw de volksvertegenwoordiger voldoende aangeven wat de Engine Room van het NCIA inhoudt. De kostprijs van de bouw van de toekomstige NCIA-infrastructuur is vandaag moeilijk in te schatten gezien bepaalde eisen die werden geformuleerd voor het NAVO-hoofdkwartier hierop een directe impact hebben. Wat de studie- en coŲrdinatieactiviteiten met betrekking tot dit bouwproject betreft werd in 2014, 596.000 euro betaald ten laste van de interdepartementale provisie. Voor uw informatie wil ik nog meegeven dat volgens het Interministerieel Comitť voor de zetelpolitiek, het NCIA gedurende de laatste 7 jaar contracten heeft gesloten ten belope van jaarlijks 25.800.000 euro ten voordele van de Belgische economie. d) en e) De kosten voor het SHAPE-hoofdkwartier zijn ten laste van de gemeenschappelijke militaire financieringsmiddelen van de NAVO. Of de bouw van het hoofdkwartier in Casteau al dan niet doorgaat, heeft dus geen invloed op de Belgische financiŽle bijdrage tot deze gemeenschappelijke kosten. De kosten verbonden aan het NCIA zijn ten laste van BelgiŽ en werden tot op heden niet begroot, behalve voor wat reeds werd vermeld op het vlak van studie- en coŲrdinatie. f) Defensie, als departement, werd niet betrokken bij het onderzoek van de noden en de raming van de kostprijs. Verschillende vertegenwoordigers van administraties, ministers, waaronder de vice-eerste ministers, waren betrokken bij alle vergaderingen ter voorbereiding van de ministerraden (14 maart 2013, 18 oktober 2013 en 25 april 2014). g) Doorheen de procedure werden door de verschillende inspecteurs van financiŽn meerdere positieve adviezen verleend. h) Het architectenbureau en het studie- en engineeringbureau werden aangeduid na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, afzonderlijk voor de NCIA-opdracht en voor de SHAPE-hoofdkwartier-opdracht. i) Om het NCIA-project tot een goed einde te brengen en rekening houdend met de recente evoluties in het SHAPE HQ-dossier, hebben de minister van Defensie en ik recent een protocol gesloten met betrekking tot de door Defensie te leveren ondersteuning bij het onderzoek en de analyse van het bouwdossier voor de infrastructuur voor het nieuwe SHAPE-hoofdkwartier en de NCIA-Engine Room. Doelstelling is een stand van zaken op te maken, de opportuniteiten te analyseren en een toekomstige beheersaanpak voor te stellen in beide dossiers (SHAPE en NCIA) die gericht zal zijn op een gezond beheer en een betere beheersing van de budgettaire implicaties en deadlines.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE HENEGOUWEN | NAVO | OVERHEID | BOUWNIJVERHEID | MILITAIRE BASIS
Vrije trefwoordenKOSTEN