...

Bulletin nr : B071 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0204 - Zittingsperiode : 53


Auteur Olivier Destrebecq, MR
Departement Minister van Werk
Sub-departement Werk
Titel Winst die de vakbonden halen uit de rol die ze spelen in de sociale zekerheid. (MV 10357)
Datum indiening14/05/2012
Taal F
Publicatie vraag     B071
Publicatiedatum 25/06/2012, 20112012
Termijndatum19/06/2012

 
Vraag

De grootste uitgavenpost van de overheid is de sociale zekerheid. Ons uitgebreide sociale vangnet brengt hoge werkingskosten met zich. De sociale zekerheid bestaat uit verschillende takken, zoals de pensioenen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het  werkloosheidsstelsel. Ik zou even willen stilstaan bij de laatstgenoemde tak. Het Belgische stelsel is zo georganiseerd dat de werkloosheidsuitkeringen worden toegekend door de RVA, maar gestort door de uitbetalingsinstellingen, te weten de HVW of de drie grote erkende vakbonden ABVV, ACV, ACLVB. Tal van werklozen zijn dus bij een vakbond aangesloten, zodat ze hun uitkering kunnen ontvangen. Naar verluidt kent de Staat een vergoeding voor administratiekosten toe aan de vakbonden om ze te compenseren voor de uitgaven die verband houden met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. 1. Hoeveel bedragen die uitgaven? 2. Hoe wordt het bedrag waarop elke vakbond recht heeft, precies berekend? 3. Kan de Staat nagaan aan hoeveel werklozen elke vakbond een werkloosheidsuitkering uitbetaalt en of dat bedrag van de vergoeding overeenstemt met het aantal bij de vakbond aangesloten werklozen? 4. De werklozen die lid zijn van een vakbond om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, betalen lidgeld. a) Overlappen het lidgeld en de vergoeding van de Staat elkaar niet? b) Zou die vergoeding bijgevolg niet moeten worden afgeschaft?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B089
Publicatiedatum 19/11/2012, 20122013
Antwoord

Ik wens vóór alles duidelijk te stellen dat de boekhouding van de vakbonden en die, van de door hen, in het kader van de werkloosheidsverzekering opgerichte uitbetalingsinstellingen, volledig van elkaar gescheiden zijn. Er kunnen dus geen middelen van de erkende uitbetalingsinstellingen getransfereerd worden naar de vakbonden. De RVA verifieert de correcte aanwending van de toegekende middelen via een controle op de beheersboekhouding van de private uitbetalingsinstellingen. 1. De volgende gegevens over de betaalde administratiekosten betreffen de afgerekende vergoeding, namelijk die voor het dienstjaar 2010 (jaarverslag RVA): ABVV: 73.563.600,00 euro ACV: 79.732.700,00 euro ACLVB: 13.596.500,00 euro HVW: 41.959.200,00 euro Totaal: 208.852.000,00 euro 2. Bij het vaststellen van de vergoeding voor de administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen, wordt rekening gehouden met de evolutie van de loonkosten en het gerealiseerde werkvolume (ten opzichte van het basisjaar 1991). Het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen regelt deze verrekening (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1991). 3. Het aantal door de uitbetalingsinstellingen behandelde gevallen dat in aanmerking komt om de administratievergoeding te bepalen wordt door de RVA zelf, na een stringente verificatie van de ingediende uitgaven, vastgesteld. Voor elke uitgave die door een uitbetalingsinstelling gedaan wordt, beschikt de RVA over de nodige verantwoordingstukken. De uitbetalingsinstellingen zijn er immers toe gehouden om maandelijks de betaaldossiers van alle vergoede werklozen over te maken. 4. De vergoeding die de leden betalen aan hun vakbond is geen vergoeding voor de betaling van sociale uitkeringen maar een vergoeding voor het lidmaatschap bij deze organisatie.

 
Eurovoc-descriptorenBETALING | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | VAKBOND | SOCIALE ZEKERHEID | WERKLOOSHEID
Vrije trefwoordenKOSTEN