...

Bulletin nr : B055 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0249 - Zittingsperiode : 53


Auteur Franco Seminara, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Zwerfkattenplaag in onze steden en gemeenten. (MV 8628)
Datum indiening31/01/2012
Taal F
Publicatie vraag     B055
Publicatiedatum 05/03/2012, 20112012
Termijndatum02/03/2012

 
Vraag

In sommige steden en gemeenten neemt de zwerfkattenplaag stilaan verontrustende proporties aan. Plaatselijke autoriteiten en verantwoordelijken van dierenasielen zijn de explosieve groei van de kattenpopulatie nog nauwelijks meester. Zo meldde de voorzitster van 'L'Étoile de Bonté', een dierenopvangorganisatie die actief is in mijn woonplaats Quaregnon, dat ze veel te weinig opvangplaatsen heeft voor de vele katten die aan haar zorgen worden toevertrouwd. Gelet op die toestand kunnen we er ons alleen maar over verheugen dat de regering op uw initiatief een 'Meerjarenplan Katten 2011-2016' heeft uitgewerkt dat voorziet in een gefaseerde sterilisatie van zwerfkatten. Het is de bedoeling die sterilisatie stapsgewijs door te voeren, eerst in de asielen, vervolgens bij de fokkers en ten slotte bij de particulieren, tot de toestand voelbaar verbetert. Vandaag is de eerste fase van het plan in principe afgerond. Aangezien sommige asielen de situatie moeilijk de baas kunnen, lijkt een eerste evaluatie van het plan me aangewezen. 1. Beschikt u over de resultaten van de eerste fase van het plan? Zo ja, kan u ze ons meedelen? 2. Kan u op grond van die resultaten stellen dat de doelstellingen die aan het plan ten grondslag liggen, stilaan worden verwezenlijkt? 3. Kan u meer algemeen de opeenvolgende fases van het plan toelichten en ons meedelen hoever men ondertussen al is gevorderd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B066
Publicatiedatum 21/05/2012, 20112012
Antwoord

Zoals u weet, stelden mijn diensten in de zomer van 2010 het Meerjarenplan Katten op. Maar omdat het een nieuw initiatief betrof, kon de ontslagnemende regering het regelgevend dossier met betrekking tot dat plan niet in het kader van de lopende zaken behandelen. Zodra ik mijn functie in deze regering had opgenomen, heb ik de dienst Dierenwelzijn van mijn departement onmiddellijk de opdracht gegeven om een koninklijk besluit voor te bereiden om dat meerjarenplan te laten toepassen. Sta mij toe dat ik er op wijs dat er ondertussen al een aantal acties zijn ondernomen. Zo zijn er vorig jaar verschillende vergaderingen met asielverantwoordelijken georganiseerd om de samenwerking tussen die instellingen te bevorderen, wat eind december 2011 tot de opmaak van drie goedepraktijkensets leidde. Deze sets slaan op de identificatie en registratie, de sterilisatie en gezondheidsdiagnose, en reiken onder andere financieringskanalen aan. Ik ben ervan overtuigd dat alleen al deze samenwerking tussen de asielen hun aantal sterilisaties van de geadopteerde katten zou moeten opdrijven. Momenteel sluit een deel van de asielen op vrijwillige basis bij het meerjarenplan aan, aangezien het koninklijk besluit nog wordt uitgewerkt. Sommige asielen hebben echter niet op het plan gewacht om adoptiekatten te steriliseren, te identificeren en te registreren, en andere asielen maken zich op om de komende wettelijke bepalingen na te leven. Aangezien het plan nog niet van kracht is, kan men momenteel nog niet over resultaten beschikken. Maar zoals elk jaar zal ik over bij de asielen verzamelde statistieken beschikken waarmee we het aantal opgevangen katten in 2011 met het aantal in de vorige jaren zullen kunnen vergelijken en de toestand in de asielen nauwgezet zullen kunnen volgen.

 
Eurovoc-descriptorenHUISDIER | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN