...

Bulletin nr : B122 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0273 - Zittingsperiode : 53


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken, Gezinnen, Personen met een handicap en Wetenschapsbeleid
Titel De deelname aan het MUSIS-programma (MV 17370).
Datum indiening18/06/2013
Taal N
Publicatie vraag     B122
Publicatiedatum 22/07/2013, 20122013
Termijndatum19/07/2013

 
Vraag

Via de POD Wetenschapsbeleid en het departement Defensie neemt ons land deel aan het MUSIS-programma (Multinational Space-based Imaging System). Dit is een Europees samenwerkingsverband dat momenteel gericht is op de ontwikkeling van een nieuw Frans satellietsysteem voor militaire aardobservatie. Via het Federaal Wetenschapsbeleid heeft onze industrie intussen 50 miljoen euro in het programma geïnvesteerd. Begin 2012 leek de deelname aan MUSIS ook voor Defensie nog een prioriteit te zijn. Uit verschillende mondelinge vragen van mijzelf en van collega Lacroix aan minister van Landsverdediging De Crem, blijkt nu dat Defensie voorlopig geen verdere verbintenissen kan aangaan. MUSIS is momenteel slechts een voorwaardelijk programma in het ontwerpplan Investeringen voor Defensie en Veiligheid (PIDV) 2013-2014. 1. Welke afspraken werden er tussen de POD Wetenschapsbeleid en het departement Defensie gemaakt over de deelname aan het MUSIS-programma? 2. a) Heeft minister De Crem u op de hoogte gebracht van de huidige positie van Defensie inzake het programma en een verdere deelname? b) Zo ja, wat is uw reactie daarop? c) Zo neen, was u op de hoogte van het feit dat Defensie mogelijk niet verder zal investeren in MUSIS? 3. a) Zal een laattijdige of ongunstige beslissing van het departement Defensie kwalijke gevolgen hebben voor de Belgische ruimtevaartindustrie en de reeds gedane investeringen? b) Zo ja, welke gevolgen? c) Overweegt u actie te ondernemen om dat te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B123
Publicatiedatum 29/07/2013, 20122013
Antwoord

In 2008 werd door de Ministerraad op voorstel van de minister van Defensie en de minister van Wetenschapsbeleid beslist dat België zou deelnemen aan het MUSIS-programma (Multinational Space-based Imaging System). Op 17 december 2009 heeft de Ministerraad de toenmalige minister van Wetenschapsbeleid (mevrouw Sabine Laruelle) toestemming gegeven om in 2009 het bedrag van 50 miljoen euro te bestemmen voor het aandeel van het Federale Wetenschapsbeleid in de Belgische deelname aan het programma, in verband met contracten met de Belgische ruimtevaartindustrie in het kader van de Composante Spatiale Optique (CSO) van MUSIS. Het Federaal Wetenschapsbeleid staat in regelmatig contact met het departement van Defensie en blijft zo op de hoogte van de positie van Defensie met betrekking tot het programma. Daarnaast is er een aantal brieven gewisseld tussen de verschillende ministers van Wetenschapsbeleid en de minister van Landsverdediging. Ongeacht de uiteindelijke positionering van Defensie zal de POD Wetenschapsbeleid zijn deelname aan MUSIS uitvoeren zoals voorzien: de bijdrage van 50 miljoen euro is vastgelegd. De POD Wetenschapsbeleid heeft een samenwerkingsovereenkomst (Protocole de Coopération) met het Franse ruimtevaartagentschap CNES afgesloten met betrekking tot de modaliteiten rond de bijdrage van de POD. Op die manier wordt de deelname van de Belgische ruimtevaartindustrie aan het programma verzekerd, wat ze toelaat om haar competenties in het domein van dual-use aardobservatiesatellieten te bewaren en te versterken. Zo draagt de POD ook bij aan het mogelijk maken en bevorderen van het gebruik van ruimtevaartinstrumenten en -toepassingen in de verschillende overheidsbeleidsdomeinen. Daarmee worden de doelstellingen van de deelname van het Federaal Wetenschapsbeleid dus vervuld. Zoals gezegd is de betrokkenheid bij het ruimtesegment en de missie- en gebruikersgrondsegmenten voor de Belgische industrie gegarandeerd door de bijdrage van de POD Wetenschapsbeleid. Op dit moment is reeds voor 42 miljoen euro aan contracten geplaatst, terwijl onderhandelingen over verdere contracten zich in een gevorderd stadium bevinden en van nabij opgevolgd worden door mijn departement.

 
Eurovoc-descriptorenINVESTERING | DEFENSIEBELEID | EUROPEES DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | SATELLIET