...

Bulletin nr : B058 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0328 - Zittingsperiode : 53


Auteur Mathias De Clercq, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Dierenwelzijn. - Hond. - Antiblafband.
Datum indiening21/02/2012
Taal N
Publicatie vraag     B058
Publicatiedatum 26/03/2012, 20112012
Termijndatum23/03/2012

 
Vraag

De anti-blafband is een halsband voor honden, waarmee men elektrische schokken kan toedienen. Deze halsbanden worden gebruikt om honden het blaffen af te leren. Ook worden deze banden voor allerlei andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om de hond te verhinderen aan de leiband te trekken of om de hond in een gevecht te doen stoppen. Het onnodig veroorzaken van letsel of pijn bij een dier of het onnodig schaden van zijn gezondheid kan gelijkgesteld worden met dierenmishandeling. Er zijn tal van andere manieren om een hond een bepaald gedrag af te leren. Manieren die het gedrag veranderen en de oorzaak aanpakken, niet zoals de blafband die enkel aan symptoombestrijding doet. Het is duidelijk dat een doordacht gebruik van dit instrument in een aantal gevallen een oplossing kan bieden voor honden die overdreven langdurig blaffen en daardoor storend zijn voor hun omgeving. Het is echter eveneens duidelijk dat het ondoordacht of oneigenlijk gebruik van dit instrument onnodig lijden kan teweeg brengen. Dit is uiteraard afhankelijk van de stroomsterkte die wordt gebruikt. Een zeer lage sterkte is niet pijnlijk maar enkel hinderlijk, wat in vele gevallen genoeg is om ontradend te werken. De vraag die zich echter stelt is of alle met dit doel op de markt gebrachte producten aan dit criterium beantwoorden. 1. a) Welke criteria zijn van toepassing op de anti-blafbanden voor honden? b) Welke maximale stroomsterkte is hierbij toegelaten? 2. a) Gebeuren er controles op deze producten en zo ja, door wie? b) Zo neen, waarom niet ? 3. Overweegt u inzake deze anti-blafbanden een sensibilisering om het oneigenlijk gebruik voor andere doeleinden tegen te gaan ?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B066
Publicatiedatum 21/05/2012, 20112012
Antwoord

Op mijn verzoek heeft de Raad voor Dierenwelzijn een advies uitgebracht over het gebruik van elektrische halsbanden. Daaruit blijkt dat 90% van die halsbanden die verkocht worden in België gefabriceerd wordt door een producent die lid is van de "Electronic Collar Manufacturers Association" (ECMA). Die verenigt de grootste fabrikanten van elektrische halsbanden die zich ertoe hebben verbonden om een charter voor dierenwelzijn en bepaalde normen na te leven. 1. a) ECMA baseerde zich voor het opstellen van haar normen op de IEC 60355-1 (International Electronical Commission "Household and similar electrical appliances - Safety") voor het bepalen van de maximale waarde voor piekstroom en RMS-stroom (Root Mean Square). De Raad voor Dierenwelzijn pleit ervoor om zich te baseren op de IEC 60479-1 ("Effects of current on human beings and livestock"), die lagere waarden voor de maximale stroomsterkte vastlegt. b) België heeft geen specifieke wetgeving met betrekking tot het gebruik van elektrische halsbanden. Er is dus geen maximumwaarde voor de stroomsterkte vastgelegd. Toch mag die, volgens ECMA, bij een weerstand van 500 ohm niet meer bedragen dan 200 mA. 2. a) en b) 90% van de elektrische halsbanden die in België verkocht worden, wordt gefabriceerd door een ECMA-producent. Die producten hebben CE-markering, wat aangeeft dat ze voldoen aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen waardoor ze op de markt mogen worden gebracht. De FOD Economie houdt permanent toezicht op de Belgische markt en ziet erop toe dat de producten en diensten die op de markt worden gebracht aan de veiligheidseisen voldoen. 3. Momenteel overweegt de FOD Volksgezondheid geen specifieke sensibiliseringscampagne rond het gebruik van elektrische halsbanden.

 
Eurovoc-descriptorenHUISDIER | DIERENBESCHERMING | WELZIJN VAN DIEREN
Vrije trefwoordenHOND