...

Bulletin nr : B052 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0022 - Zittingsperiode : 53


Auteur Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen!
Departement Vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Financiën en Duurzame Ontwikkeling
Titel Douane-inspecties op de internationale luchthaven Oostende-Brugge.
Datum indiening11/01/2012
Taal N
Publicatie vraag     B052
Publicatiedatum 13/02/2012, 20112012
Termijndatum10/02/2012

 
Vraag

De luchthaven van Oostende is voornamelijk een poort op Afrika. Ze had in het verleden een slechte reputatie in verband met internationale wapenhandel. Vandaag gaat veel van de Zuid-Amerikaanse drughandel via routes in Noord-Afrika. Kan u een overzicht geven van de douane-inspecties van de afgelopen vijf jaar (indien mogelijk tien jaar) op de internationale luchthaven Oostende-Brugge? 1. Kan u in dit verband het aantal fysieke inspecties meedelen? 2. a) Naar welke zaken werd er gedurende deze douane-inspecties gezocht en hoe werd (wordt) gecontroleerd? b) Gebeurt dit systematisch, incidenteel, gericht heuristisch? c) Werden er ook plotse onaangekondigde inspecties aan boord van de vliegtuigen uitgevoerd? 3. a) Wat zijn de resultaten van deze onderscheidene inspecties? b) Wat werd er in beslag genomen en in welke hoeveelheden en voor welke waarde? c) Graag een overzicht van de resultaten per jaar. 4. Welke trends of evoluties doen of deden er zich voor? 5. Hoe scoort de Oostendse luchthaven op het vlak van douanecontroles ten opzichte van andere luchthavens in ons land? 6. Voert de douane op de Oostendse luchthaven ook 's nachts, op weekends en tijdens feestdagen zowel fysieke controle als controle op documenten uit?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 05/03/2012, 20112012
Antwoord

1. Volgens de cijfergegevens van de Centrale Dienst voor Informatiebeheer van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen zijn volgende controles uitgevoerd in de luchthaven te Oostende: 2007 : 717 2008 : 1069 2009 : 1171 2010 : 612 2011 : 532 2 a) Er wordt vooral aandacht besteed aan de controles van goederen voor dubbel gebruik, te weten goederen die zowel voor burgerlijke als militair gebruik kunnen dienen, militaire en strategische goederen, goederen waarvoor een doorvoer- of uitvoervergunning is vereist en van verboden goederen. De controle gebeurt voornamelijk visueel. Indien nodig worden de verpakkingen geopend en de goederen fysiek geverifieerd. Maar naast de fysieke controle voert de douane ook documentencontroles uit. Sedert kort maakt de douane gebruik van een nieuw selectiesysteem Clementine Solutions Publisher bis (CSPbis) om gericht te selecteren. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van honden en scanmateriaal. b) Deze acties geschieden systematisch en gericht, dit wil zeggen op basis van risicoanalyse waarbij vooral de aard van de aangeven goederen en de geadresseerde een rol spelen. c) De controles gebeuren altijd onaangekondigd. 3. Inzake drugs en wapens werden er de laatste vijf jaren geen vaststellingen gedaan op de luchthaven van Oostende. 4. De luchthaven van Oostende is ondertussen gekend bij de bevrachters van vliegtuigen omwille van hun onverzettelijkheid inzake uitvoer- en doorvoervergunningen. 5. In de andere luchthavens werden volgende controles uitgevoerd:             Bierset     Charleroi     Deurne     Zaventem 2007 :    5858         3550         630         39308 2008 :    4450         2278         384         12389 2009 :    4002         777           279         7357 2010 :    3318         1035         317         21530 2011 :    2961         1234         202         10347 Het aantal vaststellingen naar aanleiding van die controles:             Bierset     Charleroi     Deurne     Zaventem 2007:     298         2                  5             4284 2008:     165         62                5             3529 2009:     231         23                2             2819 2010:     676         42                1             2306 2011:     335         130              2             1804 Het is evident dat de meeste goederen over het algemeen worden tegengehouden waar er het meeste goederenverkeer is, met name in de grote havens en luchthavens van het land: Antwerpen, Zaventem en Bierset. Inzake wapens die op het Belgisch grondgebied aankomen, hebben de opsporingsinspecties van de douane en accijnzen 20 overtredingen vastgesteld in 2005, 63 in 2006, 21 in 2007, 26 in 2008, 53 in 2009 en 23 in 2010. Bij vergelijking met de andere luchthavens is het zo dat de luchthaven van Oostende in geen geval kan worden bestempeld als een draaischijf van wapenhandel en drugs. Er zijn op het vlak van wapens eigenlijk geen inbreuken op de wapenwet van 1991 vastgesteld in de laatste vijf jaar. 6. De fysieke als de documentencontroles worden zowel verricht 's nachts, tijdens de aanvragen voor bijzondere prestaties, en op weekends en tijdens feestdagen, tijdens de voorgeschreven diensten.

 
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | DOUANE | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | ZWARTE HANDEL | GOEDERENVERVOER