...

Bulletin nr : B073 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0750 - Zittingsperiode : 52


Auteur Ben Weyts, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Wapenbezit. - Vergunningen en verkoop.
Datum indiening09/07/2009
Taal N
Publicatie vraag     B073
Publicatiedatum 17/08/2009, 20082009
Termijndatum17/08/2009

 
Vraag

Gebruikers moeten volgens de wapenwet hun wapen laten registreren bij het Centrale Wapenregister, dat deels onder de bevoegdheid valt van de minister van Justitie, deels onder de bevoegdheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken. Aanvankelijk was het de bedoeling het nieuwe "Wapenregister" operationeel te maken eind 2006 (hervorming van de wapenwet in 2006). In 2007 werd het nieuwe register aangekondigd tegen oktober van dat jaar. In februari 2008 werd dat april 2008, later werd dat eind 2008. In 2009 heet het dat de minister van Binnenlandse Zaken de hoogste prioriteit toekent aan het dossier. Sindsdien is de wapenwet al eens aangepast maar zijn gegevens over het wapenbezit in BelgiŽ alsnog een grote onbekende. 1. a) Welke initiatieven heeft u genomen om het Centrale Wapenregister op de juiste sporen te zetten? b) Heeft dit beleid reeds vruchten afgeworpen? c) Zo niet, tegen wanneer hoopt u dit dossier op orde te krijgen? 2. Hoeveel wapenvergunningen werden er per Gewest en per jaar gedurende de periode 2002-2009 aangevraagd? 3. Op hoeveel van de aanvragen werd er (opnieuw per jaar en per Gewest) positief gereageerd? 4. Hoeveel jacht-, sport- en verweerwapens werden er (opnieuw per jaar en per Gewest) verkocht? 5. Worden er, gezien de recente aanpassing van de regeling, nu meer door erfenis verkregen wapens aangegeven?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B076
Publicatiedatum 14/09/2009, 20082009
Antwoord

1. De materiŽle organisatie (personeel, informatica) van het Centraal Wapenregister, dat deel uitmaakt van de federale politie, behoort tot de bevoegdheid van mijn Collega van Binnenlandse Zaken. 2. Er werden onder het regime van de oude wapenwet geen cijfers bijgehouden over het aantal vergunningsaanvragen. Een vergelijking met de cijfers die nu wel worden bijgehouden, zou overigens een hachelijke zaak zijn omdat de regels betreffende de vergunningsplicht volledig veranderd zijn: in tegenstelling tot vroeger zijn nu alle vuurwapens in principe vergunningsplichtig, maar de belangrijkste categorieŽn van gebruikers (jagers en sportschutters) genieten nu wel van een gunstregime dat hen toelaat wapens te verwerven zonder vergunning. Op basis van de cumulatieve, voorlopige en nog fragmentaire cijfers waarover ik nu beschik, zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet in 2006 in het Vlaams Gewest 16.039 nieuwe aanvragen ingediend, in het Brussels Gewest 2.014 en in het Waals Gewest 13.933. Daarnaast werden 84.701 aanvragen tot hernieuwing van oude vergunningen ingediend in het Vlaams Gewest, 13.002 in het Brussels Gewest en 87.118 in het Waals Gewest. 3. De behandeling van deze grote hoeveelheid binnengekomen aanvragen is volop aan de gang. De cijfers die ik hierover kan geven moeten dus met nog grotere omzichtigheid worden gelezen. Bovendien zijn er om technische redenen hetzij nog geen cijfers, hetzij geen actuele cijfers beschikbaar voor alle provincies.Voorlopig zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet al 37.140 afgegeven vergunningen geteld in het Vlaams Gewest, 12.350 in het Brussels Gewest en 29.599 in het Waals Gewest. 4. De termen "jacht- , sport- en verweerwapens" zijn achterhaald door de nieuwe wet. Nu zijn alle vuurwapens in principe vergunningsplichtig, maar hoeven jagers en sportschutters niet telkens een vergunning te verkrijgen omdat hun jachtverlof of sportschutterslicentie onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld wordt met die vergunning. Er worden nog geen cijfers bijgehouden over het aantal wapens dat nu door jagers en sportschutters wordt aangekocht en op hun naam geregistreerd. Het aantal wapens aangekocht door andere groepen plus het aantal wapens dat jagers en sportschutters niet kunnen aankopen onder het gunstregime stemt overeen met de cijfers onder punt 3. 5. De nieuwe wapenwet liet niet meer toe dat vergunningen werden afgegeven aan personen die geen wettige reden konden geven voor het bezit van een geŽrfd wapen. Die kans werd opnieuw geboden na een wetswijziging in 2008. Ze kent duidelijk succes, maar het aantal reeds afgegeven vergunningen is uiteraard nog beperkt, gelet op de behandelingstermijn: 2.980 in het Vlaams Gewest, 947 in het Brussels Gewest en 559 in het Waals Gewest.

 
Eurovoc-descriptorenWETGEVING | VUURWAPEN | PERSOONLIJK WAPEN | GEGEVENSBANK