...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1594 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel War Heritage Institute. - Taalevenwicht.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1484 van 23 april 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 156, blz. 348) gaf uw voorganger aan dat het ontwerp van taalkaders op 18 april 2018 voor advies naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gestuurd werd. Eens het War Heritage Institute (WHI) dit advies ontvangt, zullen eventuele aanpassingen doorgevoerd worden. Nadien zou het ontwerp aan de syndicale organisaties en vervolgens aan de raad van beheer voorgelegd worden. Dit taalkader was nodig om het taalonevenwicht binnen het recent opgerichte WHI weg te werken. 1. Kan u een stand van zaken geven over dit taalkader voor het WHI? 2. Hoeveel personeelsleden hebben het WHI in 2018 verlaten? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 3. Hoeveel personeelsleden zijn door het WHI aangeworven in 2018? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 4. Welke aanwervingen worden nog gepland, van welke categorie en onder welk statuut?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. Na onderhoud tussen de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, het kabinet Defensie en het WHI werd afgesproken om het ontwerp voor taalkader te herwerken met het oog op een berekening van de werklast van de drie laagste trappen van het taalkader, gedurende een referentieperiode van minstens zes maanden. Na de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het WHI op 20 december 2018, werden de ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de taaltrappen en het taalkader voor het WHI overgemaakt voor advies aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 2. In 2018 hebben in totaal 30 werknemers het WHI verlaten: elf burgers, waarvan acht Nederlandstaligen en drie Franstaligen, en negentien militairen, waarvan zestien Franstaligen en drie Nederlandstaligen. 3. Slechts één personeelslid werd aangeworven in 2018: een Franstalige niveau C (burgerpersoneel). 4. In 2018 werden geen verdere aanwervingen uitgevoerd omwille van het ontbreken van het taalkader.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenTAALGROEP | MUSEUM | PERSONEEL | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT