...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1582 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De kazernes en kwartieren van Defensie.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

1. Graag kreeg ik van u een geactualiseerd overzicht van de kazernes en kwartieren die momenteel door Defensie gebruikt worden per provincie. Graag met vermelding van: a) oppervlakte; b) component; c) aantal personeelsleden burger/militair; d) jaarlijkse werkingskosten. 2. Kan u per kazerne/kwartier een beschrijving geven van de huidige toestand van de gebouwen? Wat zijn per kazerne/kwartier de noodzakelijke of geplande investeringen (inclusief termijnen en eventuele kostprijs)? 3. Kan u voor de laatste vijf jaar per kazerne/kwartier een jaarlijks overzicht geven van het aantal klachten van omwonenden? Graag een opdeling per type klacht (milieu, geluid, enz.).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. De gevraagde gegevens op de eerste vraag worden hernomen in de tabel in bijlage. 2. De evaluatie van de toestand van de kazernes en kwartieren is een continu proces. Talrijke gebouwen van Defensie dateren nog van net na de Tweede Wereldoorlog. De globale investeringsbudgetten voor infrastructuur sedert de jaren negentig zijn ruim onvoldoende geweest waardoor, op enkele uitzonderingen na, het huidige vastgoed van Defensie over het algemeen niet alleen zeer oud is, maar ook niet aangepast is aan de kwalitatieve verwachtingen van haar gebruikers in de 21ste eeuw. De huidige toestand van het patrimonium, in combinatie met de naderende introductie van nieuwe capaciteiten/wapensystemen, noodzaken dringende en belangrijke investeringen in infrastructuur. Het plannen van de noodzakelijke investeringen gebeurt op jaarlijkse basis. De Defensiestaf heeft de prioritaire programmaposten infrastructuur voor 2019 bepaald en zal dit aan mij voorleggen op korte termijn ter goedkeuring. De noodzakelijke programmaposten vanaf 2020 zijn grotendeels in kaart gebracht, maar dienen nog verfijnd te worden op basis van detailstudies. 3. Voor de periode 2014 tot vandaag werden 59 klachten van derden geregistreerd. De belangrijkste oorzaken voor klachten zijn geluidshinder (20 klachten), materiële schade (17 klachten) en wildschade (7 klachten). De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE BASIS