...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1651 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Defensie. - Klachten over geweld, pesterijen en ongewenst gedrag (SV 1651).
Datum indiening30/11/2018
Taal N
Status vraagOvergehevelde vraag
Termijndatum10/01/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1326 van 21 november 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 141, blz. 546). 1. Hoeveel formele klachten over geweld, pesterijen of ongewenst gedrag ontving Defensie in 2018? Indien mogelijk graag een opsplitsing naar aard (geweld, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, enz.). 2. Hoeveel informele klachten over geweld, pesterijen of ongewenst gedrag ontving Defensie in 2018? Indien mogelijk graag een opsplitsing naar aard (geweld, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, enz.). 3. Werden er in 2018 via enige andere weg pestproblemen of incidenten rond ongepast gedrag vastgesteld? Zo ja, welke en hoeveel? Graag met vermelding van aard. 4. Kunt u voor 2018 een overzicht geven van: a) het aantal klachten dat gegrond bleek; b) het aantal gevallen waarin een melding tot een statutaire maatregel leidde; c) het aantal gevallen waarin een melding tot juridische stappen en een eventuele vervolging leidde? 5. Zijn in uw antwoord opnieuw de cijfers over klachten van zowel de kandidaat-militairen als de militairen opgenomen? 6. Behalve de kandidaat-militairen, moeten personeelsleden van Defensie geen reden opgeven voor hun vertrek. Hoeveel militairen die op aanvraag Defensie hebben verlaten zijn alsnog ingegaan op de uitnodiging voor een exitinterview in 2018? Hoeveel van hen gaven aan dat ze Defensie omwille van pesterijen verlieten?

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | SEKSUEEL GEWELD | LICHAMELIJK GEWELD | PSYCHOLOGISCHE INTIMIDATIE
Vrije trefwoordenKLACHT